MP och S kräver ordning i skolan

MP har tagit initiativ till en motion om rättvisare fördelning av skolpengen. Det är störande att det även i vår kommun är stora skillnader i skolresultat. Nytorpsskolan i topp och Säbyskolan i botten. Allt beror inte på pengarna, men de kan hjälpa. Läs vår motion:

Rättvis fördelning av resurser till skolorna

Svensk skola står inför stora utmaningar. Framför allt handlar det om att öka måluppfyllelsen och se till att alla barn ges likvärdiga möjligheter till kunskap. Dessvärre fördelas skolans resurser inte alltid så att alla elever ges lika chanser. Salems kommun borde understryka vikten av att skolans resurser fördelas utifrån elevernas förutsättningar och behov och därmed utnyttjas så effektivt som möjligt.

Bakgrund

Olika undersökningar visar att den svenska skolan har blivit allt sämre på att kompensera barn som kommer från studieovana hem och elever som har utländsk bakgrund. Samtidigt har Skolverket rapporterat om att kommunerna oftast styr resurstilldelningen enligt principen en likadan summa per elev och att de kompensatoriska inslagen som tilldelas utifrån skolornas elevsammansättning är relativt blygsamma.

Stockholms Stad tillämpar numera en resursfördelningsmodell till skolorna med ett socioekonomiskt tilläggsanlag som är avsett att ge skolorna ekonomisk kompensation utifrån elevers socioekonomiska bakgrund. Det nuvarande socioekonomiska tilläggsanlaget i Stockholms Stad omfattar elever både i fristående skolor och kommunala skolor och viktas mot tre lika tungt vägande variabler:

  • Utländsk bakgrund
  • Vårdnadshavarens utbildningsnivå
  • Vårdnadshavarens inkomst

Bedömning

Avgörande för att ge alla elever möjlighet att lyckas nå kunskapsmålen är att resurserna fördelas utifrån elevernas behov och förutsättningar för respektive skola. Varje barn ska ha rätt till det stöd han eller hon behöver för att nå kunskapsmålen. Då alla barn inte är lika och alla skolor inte har samma villkor krävs det en rättvisare fördelning av skolornas resurser.

Yrkande

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

  • att skolans resurser i Salem fördelas med hänsyn till elevernas förutsättningar och behov, med en resursfördelningsmodell liknande den som Stockholms Stad tillämpar

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: