Lokalt välfärdspolitiskt program med hälso- och sjukvård

Söderhamns kommun har mycket bra förutsättningar för att skapa ett hållbart samhälle med tillgång på rik natur för jord- och skogsbruk och rekreation.

Skolor, en liten stad och byar, vatten och hav, transporter på vägar, järnväg och båt. Möjligheter att utveckla företag för teknik, service och underhållning. Här finns många föreningar och organisationer för kultur med musik, teater och idrotter av hög kvalitet. Vi kan vara stolta över jazzpianistenJan Johansson, pingisspelare, bandylag, skidåkare och folkhälsans fader; Abraham Bäck. Med andra ord har Söderhamns innevånare särskilt stora möjligheter att förbättra sin livskvalitet och hälsa! Med bättre utbildning, från skola till universitet har vi större chans att förbli friska, längre. Sjukvården är landstingens och statens ansvar, men vi kan var och en göra mycket för vår hälsa. Miljöpartiet i Söderhamn arbetar för att vi ska kunna äta giftfri mat från lokala kravodlare och lagom mycket, undvika vitt socker och läskedrycker .

Miljöpartiet i Söderhamn vill sprida kunskapen om hur kroppen behöver röra sig. Gå, springa, dansa. Någon timme varje dag, gärna tillsammans med vänner. Vänlighet gör också gott för själen.

Miljöpartiet i Söderhamn vill motverka mobbing i skola och på arbetsplatser. Föräldrar och andra vuxna, alla kan ta ett ansvar och föregå med goda exempel.

Miljöpartiet i Söderhamn ser med tillförsikt fram emot verkställandet av vår motion om utegym i centrala stan, längs ån och i Gurkparken.

Miljöpartiet i Söderhamn anser att centrala stan ska vara bilfri. Miljöpartiet i Söderhamn vill arbeta för en bättre samverkan föräldrar, skola och socialtjänst, samt friskvårdskunniga i kommunen.

Miljöpartiet i Söderhamn kräver att det finns nationell rättvisa inom sjukvården, dvs. vård för alla där landstingen följer en nationell norm.

Miljöpartiet i Söderhamn anser att sjukvården ska vara samhälls-planerad – inte vinstdrivande. Vinstdrift skapar inte ansvar för folkhälsan – ty ju fler sjuka desto mer vinst!

Miljöpartiet i Söderhamn hävdar att sjukvården ska vara särskilt försiktig vid utskrift av beroendeframkallande medel!

Miljöpartiet i Söderhamn vill att kommun och landsting erbjuder hälso- och friskvård särskilt riktat till äldre för att de ska få ett rikare liv, som kräver mindre behov av vård och omsorg.

Miljöpartiet i Söderhamn vill att det ska bli mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen genom mer utbildning, bättre arbetsförhållan-den, mer varieradearbetsuppgifter samt bättre löneutveckling.

Här visar vi lokal politik från Gävleborg.

Gävleborg Hälso- och sjukvård

Vi arbetar för en förändring i sjukvården så att hela människan står i centrum

Miljöpartiet i Gävleborg vill

  • att vårdmiljön utvecklas så att den medverkar till ett snabbt tillfrisknande
  • att primärvården blir utgångspunkt för all hälso- och sjukvård
  • att läkemedelstilldelning kontrolleras regelbundet
  • att regionen fortsätter att utveckla de två akutsjukhusen i Gävle och Hudiksvall

Läs mer

 

Miljöpartiet värnar alla människors rätt att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. För att uppnå detta behöver sjukvården förändras i grunden. Den behöver se hela människan. ”Vad är det som gör människor friska?” Den frågeställningen ska vara ständigt närvarande. Sjukvårdens olika aktörer behöver prata mer med varandra och med patienten på ett öppet, kompetent och prestigelöst sätt. Vården ska bygga på patientens behov och fokusera mindre på administrativa och akademiska gränser.

Patienterna i vår framtida sjukvård ska känna sig trygga och delaktiga i vården. De omges av professioner som samverkar med varandra. Miljön omkring patienten är så långt möjligt en läkande miljö utan stress, hårda ljud och ljus men med natur, kultur och mänsklig värme. Det finns en medvetenhet om hur miljön kan antingen bidra till eller motverka tillfrisknande. Patientens egna resurser tas till vara. Promenader, kost och utevistelser är en del av vården. Läkemedelstilldelning kontrolleras regelbundet så att inte vården i sig skapar nya problem.

Den naturliga basen i förändringsarbetet är primärvården, som behöver få ett större uppdrag och därtill mera resurser. För att lyckas ska det hälsofrämjande arbetet genomsyras av de tre folkhälsomålen: Delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala villkor och barns och ungas uppväxtvillkor. Att erbjuda patienterna råd och stöd kring den egna hälsan är ett viktigt inslag i hälsocentralernas arbete. Även barnhälsovården spelar en stor roll i denna fråga.

Specialisering av vård sker i hela Sverige. För att skapa ett större kunnande och erfarenhet sker vissa behandlingar bara på några få ställen i landet. Det här är till vissa delar bra och oundvikligt, men det gäller att kritiskt granska denna process. All specialistvård behöver inte vara centraliserad. Det gäller att också tänka på e-hälsa och på att det ska finnas nära och bra vård i hela landet. Alla människor i länet ska ha tillgång till vård på lika villkor. Förändringsarbetet ska utveckla våra två akutsjukhus i Gävle och i Hudiksvall.

För att få tillgång till och kunskap om den senaste evidensen bör hälso- och sjukvården stå i nära kontakt med forskningen. Regionens egen forskning behöver förbättras. Medicinsk forskning behöver bli bättre på att ta fram alternativ till läkemedel och nya former av smärtlindring. Den ökade användningen av mediciner skapar allt större problem för växter och djur. Hormonstörande ämnen förändrar fiskars beteenden och livsmedel innehåller mer och mer läkemedelsrester. Först och främst måste läkemedelsanvändningen minska. Dessutom behöver Region Gävleborg bidra till utvecklade reningsmetoder, först och främst genom att ta ett större ansvar för sjukhusens avloppsutsläpp.

Fördjupning i ämnet Hälso- och sjukvård

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: