Ökat deltagande i vindkraftutbyggnaden

Vindkraften växer i Sverige, något som både Miljöpartiet och det svenska folket är positiva till. Sju av tio svenskar vill att det ska byggas mer vindkraft, och vi i Miljöpartiet ser det som en viktig pusselbit för att nå ett helt förnybart energisystem.

Samtidigt har det på vissa platser uppstått lokala protester mot vindkraften. Sådana invändningar är viktiga att lyssna till, och när vi samtalat med människor har det blivit tydligt för oss att en lokal delaktighet är avgörande för fortsatt acceptans av vindkraftsutbyggnaden.

Miljöpartiet vill att människor ska få vara delaktiga i energiomställningen. I länder som byggt mycket vindkraft som i Tyskland och Danmark ägs vindkraften till stor del av hushåll och företag i området, vilket gjort människor mer positivt inställda. Vi vill att närboende alltid ska få rätten att köpa andelar och bli delägare när det byggs vindkraft där man bor. 20 procent av vindkraftverket ska erbjudas de boende inom 4,5 kilometers radie. Om det finns andelar kvar så erbjuds de sen alla boende i kommunen. Danmark har använt det här systemet framgångsrikt i många år. Ett lokalt ägande ger både en känsla av delaktighet och ekonomiska fördelar för de som satsar på de hållbara alternativen.

Även kommunen som helhet är en aktiv part vid vindkraftsetableringar och förtjänar därför ett erkännande om den bidrar till en grön omställning. Miljöpartiet föreslår därför att fastighetsskatten ska tillfalla den kommun där vindkraftverken står, istället för att som idag gå rakt ner i finansministerns statskassa. Vindkraftverk betalar liksom andra kraftverk en årlig fastighetsskatt, cirka 30 000 kr per vindkraftverk och år. Intäkten som ges till kommunen är en kompsensation för kommunens arbete och ett viktigt symboliskt erkännande av bidraget till att ge Sverige mer förnybar energi. Ju mer vindkraft en kommun bygger desto större ersättning. Med vårt förslag skulle Strömstads kommun få nästan 1 miljon kronor per år.

För att vindkraften ska kunna vara en fortsatt viktig pusselbit för att nå ett hållbart och förnybart energisystem behövs folkligt deltagande. Miljöpartiet hoppas samla fler partier kring våra förslag för hur människor ska få bli delaktiga i den gröna omställningen.

Bengt Bivrin, (MP) Strömstad

Lise Nordin, riksdagsledamot (MP) energitalesperson

(insändare publicerad i Strömstads Tidning 2013-07-09

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: