Integration

Sedan några år tar Strömstad emot 40-60 kvotflyktingar och drygt 10 ensamkommande flyktingbarn per år. I och med de rekordhöga flyktingströmmarna i världen beräknas Sverige få ta emot 100000 flyktingar per år de närmaste åren. Det är rimligt att också Strömstad tar sin beskärda del. Vi har goda förutsättningar med en god arbetsmarknad. Många flyktingar blir kvar en längre tid, eller till och med för gott. Det är därför viktigt att integrationen fungerar bra.

Miljöpartiet vill

  • Ge utökat stöd till föreningslivet för att kunna genomföra integrationsprojekt
  • Satsa på kompetensutveckling för personalen på våra flyktingboenden
  • Utbilda kommunens personal i rasismförebyggande tänkande och arbetssätt

Vår vision för integration ser ut så här:

Strömstad är en förebild när det gäller att välkomna nyanlända. Människor som tvingats på flykt från krig, katastrofer, förföljelse och tortyr tas emot med självklarhet och öppenhet. De ges allt tänkbart stöd de kan behöva för att finna ro och trygghet i sin nya miljö. Stor respekt tas till vad dessa människor har varit med om i sina hemländer och som de kan ha att bearbeta. Ofta rör det sig om upplevelser och minnen som många som växt upp i ett tryggt och demokratiskt samhälle kan ha svårt att förstå.
Strömstad har ett väl fungerande boende för ensamkommande flyktingbarn, både ett tillfälligt boende och ett för de som fått permanent uppehållstillstånd. Personalen på boendena är engagerad och driftig. Antalet platser på båda boendena har utökats för att Strömstad på bästa sätt skall kunna vara till hjälp för människor på flykt.
Satsningar har gjorts för att förbättra SFI-undervisningen för att kunna ge nya svenskar de bästa möjliga förutsättningarna för att kunna leva, bo, arbeta och utvecklas i landet. SFI-undervisningen syftar i första hand till att lära de nyanlända det svenska språket, men fokus har också lagts på att ge de studerande en möjlighet att vara en del av samhället. SFI-undervisningen är inte enbart förlagd till stela skollokaler, utan sker i ökad utsträckning där det svenska språket både lärs och används bäst, nämligen i samhället.
Många nya mötesplatser har skapats för att de som kommit till landet på bästa sätt skall lära känna människorna, kulturen och språket, samt för att de som länge varit medborgare i Sverige skall få möta människor från andra kulturer och lära av dem. Samarbete mellan kommun och föreningar har lagt grunden till många av dessa mötesplatser, bland annat genom att de ensamkommande flyktingbarnen får ökad möjlighet att delta i idrotts- och kulturaktiviteter.
Stora ansträngningar har gjorts från kommunen och från föreningslivet för att motverka rasism och diskriminering på alla plan och i alla former. Samhället sänder ut signaler till invånare i alla åldrar att rasism aldrig någonsin är acceptabelt. För att kunna lära barn att ha en öppen attityd är det viktigt att de vuxna som arbetar med barnen är goda förebilder. Det har satsats mycket på att ge personal på skolor, förskolor, fritidsgårdar och andra platser där personalen kommer i kontakt med unga, utbildning i rasism- och diskrimineringsförebyggande arbete och öppet förhållningssätt gentemot sina medmänniskor.
Kort sagt har Strömstad blivit en förebild vad gäller att utveckla det globala samhället och att rasera alla murar av rädsla, osäkerhet och fördomar som sätter upp gränser mellan människor.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: