50 förslag för bättre etablering

Miljöpartiet vill göra det lättare för nyanlända att komma in i det svenska samhället. På kongressen klubbades 50 förslag för att göra det.

På Miljöpartiets kongress klubbades 50 förslag för att göra det lättare för nyanlända att börja jobba och komma in i samhället. Här är förslagen:

Miljöpartiet vill:

Mottagandet under asylprocessen

1. korta Migrationsverkets handläggningstider ytterligare genom att tillföra resurser och öka digitaliseringen,

2. att alla asylsökande får rätt att arbeta från att de har lämnat in sin asylansökan,

3. ge Migrationsverket i uppdrag att prioritera asylansökningar från barn,

4. möjliggöra för parallella ansökningar av familjeåterförening och asyl,

5. i större utsträckning anvisa personer som beviljas uppehållstillstånd till boende i samma kommun som de varit asylsökande, inom ramen för befintliga anvisningstal.

6. göra det möjligt för kommuner att ta emot fler nyanlända än vad som anvisats dem,

7. underlätta spårbyte genom att korta tiden asylsökande behöver ha haft ett arbete för att byta spår och ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete,

8. säkerställa att information och vägledning om nya regelverk finns tillgängligt på ett lätt sätt,

Läs mer om våra förslag om mottagandet under asylprocessen

 

Etableringstiden

9. ge personer med subventionerade anställningar och personer som deltar i högre utbildning möjlighet till permanent uppehållstillstånd,

10. pröva möjligheten att släppa in andra aktörer med specialkunskap inom matchning och etablering på arbetsmarknaden,

Läs mer om våra förslag om etableringstiden

 

Skolan

11. se till att de huvudmän som har det tuffast och tar det största ansvaret för mottagandet av nyanlända elever har de resurser som krävs,

12. öka andelen behöriga och erfarna lärare att arbeta på skolorna med de tuffaste utmaningarna,

13. höja åldersgränsen för asylsökande att ansöka till ett program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan (inklusive introduktionsprogram) så att den är samma som för bosatta elever,

14. skyndsamt förtydliga skollagen så att elever som går på introduktionsprogram har rätt att fullfölja sin utbildning även när de flyttar till en annan kommun,

15. bryta skolsegregationen.

16. införa meritpoäng modersmålsstudier på samma sätt som för kurser i moderna språk,

17. ändra urvalsreglerna till skolor för att skolan åter ska bli en mötesplats för barn med olika bakgrund

Läs mer om våra förslag om skolan

 

Jämställdhet

18. ge anhöriginvandrare till svenska medborgare rätt till etableringsinsatser,

19. modernisera Migrationsverkets handläggning av medlemmar i familj så att män och kvinnor får en likvärdig asylprövning,

20. öka antalet platser på yrkesvux inom yrken som nyanlända kvinnor (som varken har studerat eller jobbat), ändå kan ha informell arbetslivserfarenhet av,

21. lägga ett särskilt fokus på nyanlända kvinnor i de moderna beredskapsjobben,

22. underlätta för fler öppna förskolor med språkstöd,

23. kompensera för föräldraledighet i etableringen så att den som varit hemma med barn kan ta igen varje dag den missat.

Läs mer om våra förslag om jämställdhet

 

Arbetsmarknaden

24. införa ett etableringsår (enligt friårsmodellen) där nyanlända och andra får etablera sig på arbetsmarknaden samtidigt som någon annan får möjlighet att vidareutbilda sig eller starta företag,

25. skapa fler snabbkvalificerande jobb,

26. underlätta för andra aktörer än Arbetsförmedlingen att erbjuda praktik till asylsökande,

27. utveckla RUT och ROT till ett mer generellt grönt skatteavdrag

28. se över hur tillfälliga uppehållstillstånd påverkar etableringen på arbetsmarknaden,

Läs mer om våra förslag om arbetsmarknaden

 

Bostäder

29. utvidga ROT-avdraget för tillskapandet av nya bostäder,

30. utöka Statens Bostadsomvandling AB:s åtagande till att omfatta även personer som står långt ifrån bostadsmarknaden samt nyanlända,

31. utvidga det kommunala bostadsförsörjningsansvaret,

32. tillsätta en utredning av hur statens ansvar för planeringen av byggande av asylboenden kan utvecklas,

33. ställa sociala krav vid upphandlingar av anläggningsboenden för att höja kvaliteten,

34. förbättra situationen för personer i eget boende genom exempelvis närmare uppföljningar av standard på boende, genom att se över den ekonomiska situationen, samt förenkla för den som har valt eget boende att kunna byta boendeform till anläggningsboende,

35. göra en översyn av mervärdesskattelagen så att avdragsförbudet för stadigvarande bostad slopas,

36. få till en överenskommelse mellan kommuner och fastighetsägare om att acceptera försörjningsstöd och etableringsersättning som inkomst,

37. se till att anvisningen utifrån bosättningslagen görs med full avräkning gentemot det övriga mottagandet

Läs mer om våra förslag om bostäder

 

Civilsamhällets roll

38. förbättra möjligheterna för sociala företag att främja etablering,

39. använda modellen IOP (Idéburet offentligt partnerskap) mer,

40. främja civilsamhällets samarbete med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen

Läs mer om våra förslag om civilsamhällets roll

 

Ensamkommande

41. göra en totalöversyn kring regelverket för ensamkommande barn,

42. förbättra tillgången till vård för motverkande av psykisk ohälsa bland ensamkommande barn,

43. se till att ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven till 18 år ska slippa att avbryta sin skolgång och kunna bo kvar i den kommun där de bott hittills,

44. följa upp och utvärdera den nya boendeformen stödboende,

45. skapa anpassade boendelösningar för ensamkommande över 18 år,

Läs mer om våra förslag om ensamkommande

 

Segregation

46. utvidga ROT-avdraget till upprustning av flerbostadshus (både hyresrätter och bostadsrätter),

47. placera lokala arbetsförmedlingar (startcentraler) i socioekonomiskt utsatta områden,

48. ge även asylsökande ungdomar möjlighet att sommarjobba

49. skapa förutsättningar för en aktiv fritid för alla genom stöd till lokala satsningar på idrott och kultur,

50. se till att skillnaderna i hälsa mellan olika områden utreds och bekämpas.

Läs mer om våra förslag om segregation

   

Nyheter på Migration och lika rätt

Paus räcker inte – släng förslaget om id-kontroller i papperskorgen

SvD:s ledarpodd: Den nya gymnasielagen

Gymnasielagen ändras: ”Har blivit en del av vårt samhälle”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter