Skola och utbildning

Skola och utbildning

Med höjd skolpeng vill vi bidra till att fler lärare kan anställas så att klasserna kan göras mindre och eleverna kan få mer lärartid.
Skolan är en av våra viktigaste arbetsplatser. Här ska alla barn få de verktyg de behöver. Skolan ska ge alla elever den ledning och stimulans samt det stöd de behöver för att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt. Många barn behöver mer tid med sin lärare för att lyckas. Med mer resurser till skolan vill vi bidra till en bättre arbetsmiljö för såväl elever som lärare.

Läs mer om vår skolpolitik i vår tilläggsbudget för 2022.

Antimobbning

För att främja lärandet hos Täby kommuns barn och ungdomar behöver de få möjlighet att få komma till skolan och befinna sig “i” lärandet. Då krävs det trygghet och tillhörighet. Därför behövs det ett gemensamt förhållningssätt och utbildning för att Täby kommuns skolor ska kunna jobba förebyggande. Miljöpartiet de gröna i Täby vill säkerställa att eleverna ges möjlighet till att bygga  en inre hållbarhet för ökat lärande.

Läs hela motionen här.

Elevhälsa

Idag har vi elever som lider av psykisk ohälsa. I spåren av Covid-19 ser vi att det sker en ökning av elever som behöver hjälp och stöd för att må psykiskt bra på nationell bas. Det är rimligt att göra den analysen att även i Täby så ökar den psykisk ohälsa bland Täbys elever.

Därför yrkar vi i Miljöpartiet Täby:

  • att det finns minst en heltidsanställd skolsköterska samt 50% kurator och 50% psykolog  för 600 elever.
  • att lärare skyndsamt utbildas till att designa lektioner som inkluderar elever inom autismspektrat.
  • att klassrum byggs och anpassas så att elever med NPF-diagnoser kan vara inkluderade i undervisningen.
  • att se över hur skolpengssystemet är konstruerat. Basbeloppet på skolpengen bör sänkas så att pengar kan omfördelas till skolor som tar emot elever med NPF-diagnoser. Det är rimligt att de skolor som har elever med störst behov får resurser att kunna uppfylla skollagen.
  • Att det årligen utreds hur många elever med NPF-diagnoser som finns på respektive skola i Täby och att detta redovisas i nämnden.
  • EHT teamet får ett utökat uppdrag att utbilda ideella tränare om NPF diagnoser.

Hela motionen går att läsa här.

Naturskolan

Naturskolan är en utomhuspedagogisk resurs för skolor i Sverige. Till Naturskolan kommer barn och vuxna för att uppleva och lära sig om naturen och dess betydelse för en hållbar livsstil. Där lär barn genom att upptäcka, utforska och använda sina sinnen. Naturupplevelser under barndomen lägger grunden för en livslång relation till naturen och förståelse för människors beroende av den, dock finns inget sådant initiativ i Täby. Skolklasser i kommuner som har naturskola, där är eleverna välkomna under hela läsåret för att lära sig mer om djur och växter. Naturskolorna har också fortbildningar för både lärare och förskollärare under året. Klassernas temadagar kan förläggas till Naturskolan vilket blir en dag för fortbildning för läraren.

För att fortsätta läsa motionen om Naturskolan klicka här.

Det är den som är ute och cyklar som finner nya vägar – en cykeltävling för kommunens skolor

Miljöpartiet de gröna vill att Täby kommun inför en cykeltävling i maj och september varje år för att locka till ökad rörelse via att ta sig till skolan med hjälp av att cykeln. Tävlingen kan antingen vara på klass eller skolnivå alt både och men vikten och vidden att få våra barn i rörelse är ett livslångt hälsofrämjande arbete att tidigt få tillgång till att lära sig cykla som ett färdmedel mellan platser.

För att läsa hela motionen klicka här.

Lovskola

Vi har idag många elever som har svårigheter att nå målen inom den angivna tiden som finns i skolan. Alla barn lär inte på samma sätt eller för den delen har samma kunskap med sig in i klassrummet. Vissa behöver ha mer/längre tid för att uppnå godkända betyg inom vissa ämnen. Det behövs nya sätt att bedriva undervisningen och även mindre grupper för att eleven ska kunna få den stöttning som behövs. Därför behöver Täby kommun omgående utreda möjligheter till att bygga ut lovskolan för att ge fler tillgång till lovskola så att fler når godkända betyg.

Miljöpartiet Täby yrkar därför:

  • att det omgående utreds möjligheter till att bredda och ge fler elever tillgång till lovskola under såväl som sport-, påsk-, sommar- såväl som höstlov för att säkra att fler elever i Täby ges möjlighet att nå godkända betyg i respektive årskurs.

Läs hela motionen här.

Nyheter på Skola och utbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter