Jämställdhet

En jämställd kommun.

Miljöpartiet vill

 • Arbeta för jämställdhet, demokrati och öppenhet
 • Underlätta frivilliga insatser
 • Ta ansvar för människor på flykt undan krig, konflikter och miljökatastrofer
 • Arbeta mot all slags diskriminering

Tidaholm upplevs som en trygg, öppen och vänlig plats. Ändå hamnar människor utanför vår gemenskap. Vi måste göra allt för att ge alla en chans att vara med.

Vi ska underlätta frivilliga insatser, såsom Nattvandrarna och Röda korset.

Vi ser att barn-och utbildningsnämnden och socialnämnden behöver ha större ekonomisk flexibilitet.

Vi ska ta ett välkomnande ansvar för människor på flykt undan krig, konfliker och miljökatastrofer.

Vi vill arbeta mot all slags diskriminering och rasism - och för jämställdhet, demokrati och öppenhet.

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Jämställdhet

Det är långt kvar tills Sverige är jämställt.

Läs mer

Miljöpartiet vill att Västra Götaland ska arbeta aktivt för att åstadkomma konkreta resultat, exempelvis genom att minska könssegregationen inom arbetsmarknaden. Vi vill öka andelen chefer och ledare som är kvinnor och anser att det ska vara en självklarhet med lika lön för lika arbete. Dessutom måste våra goda exempel uppmuntras och spridas. Vi anser att jämställdhetsarbetet måste föras av både kvinnor och män. Vi vill att medvetenhet om mansrollen och dess konsekvenser inom samhällets alla områden återfinns i vårt arbete för jämställdhet. Utsatta kvinnors behov av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter när det gäller preventionsrådgivning och föräldrautbildning ska tillgodoses.

Hälso- och sjukvården ska bedrivas utifrån individuella förutsättningar oavsett kön, och mannen ska inte vara norm inom forskning och medicinska studier. För att nå dessa mål måste vi medvetandegöra problematiken. Ett sätt är att utbilda regionens personal inom genusfrågor och normkritik.

En av de viktigaste insatserna för att förebygga våld i nära relationer är att sprida kunskap. Ett annat är att genomföra kartläggningar på verksamhetsnivå av resursfördelning utifrån kön och att belysa jämställdhetseffekter i varje politiskt beslutsunderlag. Det är genom att synliggöra våldets orsaker liksom olika tänkbara lösningar på problemet som förändringar blir möjliga. Den enskilt viktigaste stödpersonen för en våldsutsatt är en professionell bedömare. Därför vill vi långsiktigt öka tillgängligheten på psykologer och beteendevetare inom primärvården. Samverkan med kvinnojourerna måste även förstärkas. Vi anser att samhällets inställning till våld i nära relationer behöver skärpas och att den som utövar våld behöver vård.

Skyddat boende är ett tillfälligt boende för våldsutsatta och deras barn som till exempel snabbt behöver komma undan från en våldsam partner. En minoritet av regionens 49 kommuner har egna jourlägenheter. Vi vill att regionen och kommunerna utarbetar en gemensam strategi för att öka tillgången till skyddat boende i hela regionen, då det inte alltid är aktuellt med ett skyddat boende i hemkommunen. 

Hedersrelaterat våld och förtryck ska motverkas. Västra Götalandsregionen ska strategiskt arbeta för att höja kompetensen hos och arbeta fram en handlingsplan för de yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Miljöpartiet vill:

 • att invånare som söker kontakt med Västra Götalandsregionen ska kunna få information på fler språk än talad och skriven svenska
 • att auktoriserad tolk finns att tillgå vid kontakter med hälso- och sjukvården
 • att regionens personal fortsatt utbildas i mänskliga rättigheter, lika rätt och mångfald, samt hedersproblematik, genus och HBTQ+-frågor
 • att regionens vårdcentraler ska vara HBTQ+- diplomerade
 • att Lundströmmottagningen, som är regionens utredningsenhet för den könsbekräftande vården, ska nå vårdgarantin för besök och utredning på samma vis som alla andra vårdavdelningar
 • att kirurgin inom transvården ska förbättras och patientinflytandet öka
 • att det material som regionen tillhandahåller inom föräldrautbildning ska genomsyras av ett genusperspektiv
 • att det främjande och förebyggande folkhälsoarbetet ges ökade resurser
 • att jämställdhetseffekter belyses i varje politiskt beslutsunderlag
 • att varje politiskt underlag ska innehålla en barnanalys
 • att regionens plan om mänskliga rättigheter ska genomsyra alla regionala verksamheter

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: