Skola och utbildning

Skola och utbildning

Skolan har till uppgift att se till att alla elever ges förutsättningar att klara kunskapsmålen och kompensera för barns olika villkor. Skolans uppgift är också att tillsammans med barn och ungdomar skapa förutsättningar för ett gott samhälle där vi visar respekt för varandra och för vår natur.
För att säkerställa att detta kan uppnås är det en förutsättning att skolan är en trygg plats där elever och personal trivs och kan utvecklas. Skolan ska genomsyras av verkligt inflytande för ALLA i skolan, elever, lärare och all annan personal. Verklig demokrati kan endast föras vidare om man själv upplever den. Vi politiker måste skapa förutsättningar så att vuxna i skolan kan förmedla detta vidare till elever, från förskola till gymnasiet. 

Det här vill vi:

 • Vi vill under nästa mandatperiod jobba för att ungas möjligheter till att ha inflytande och kunna påverka i skolan, och resten av kommunen, ska fortsätta att utvecklas genom det ungdomspolitiska handlingsprogrammet (UPHP). Vi vill stärka skoldemokratin och ännu bättre koppla samman skolan med kommunpolitikens nämnder och styrelser genom kanaler såsom elevrådet, ungdomsfullmäktige, ungdomsråd mm. Unga har själva pekat ut att samhällslärarna har en nyckelfunktion för att kunna förverkliga detta.
   
 • Vi vill att alla ska känna sig trygga i skolan. Det antirasistiska och normkritiska arbetet ska stärkas genom fortbildning för lärare och genom att stärka elevers rätt att påverka sin skola och sin utbildning och att alla i skolan är involverade i arbetet med likabehandlingsplanen. 
   
 • Vi vill anställa fler i skolan så det blir mer tid för varje elev. För att alla elever ska bli sedda krävs bland annat utbyggd elevhälsa, bemannade skolbibliotek, fler fritidspedagoger, fler speciallärare och specialpedagoger.
   
 • Vi vill att stöd sätts in så tidigt som möjligt. I dag ges oftast särskilt stöd i nionde klass. Så sent är det svårt för en elev som har halkat efter att hinna i fatt. Vi vill nationellt införa en läsa-skriva-räkna-garanti som säkerställer att insatser sätts in så fort en lärare upptäcker ett behov, redan från förskoleklass. Lärare ska ha rätt att ordinera extra stöd, utan byråkratiska omvägar. Dyslektiker ska ha rätt till stöd i skolans alla moment.
   
 • Vi vill verka för att lärare ses som ett av våra viktigaste yrken. Lärarna bör ha en bra lön, bra arbetsmiljö och kontinuerlig kompetensutveckling. Läraren ska ha mer tid till spontana kontakter med elever och till att förbereda sina lektioner.
   
 • Vi vill fortsätta satsningen på ökad lärartäthet och gratis läxläsningsstöd för alla barn i våra skolor.
   
 • Vi vill investera i förskolan. Alla barn i förskolan har rätt att bli sedda, till tid för lek och till pedagogiska utmaningar. Vårt mål är högst 5 barn per pedagog i förskolan. Barnomsorg ska finnas för barnen oavsett om och vilka tider föräldrarna arbetar. 
   
 • Vi vill att barngruppernas storlek i den kommunala förskolan minskas. Detta tror vi är lika viktigt som lärartäthet och viktigast för småbarnsgrupperna. Äldre barn har bättre förutsättningar att klara större grupper. Gruppens storlek påverkar gruppdynamiken och relationerna barnen emellan.
   
 • Vi vill fortsätta och utveckla satsningen på ekologisk och närproducerad mat. Vi vill även att maten skall vara klimatsmart och ha producerats under etiska förhållanden. T.ex. genom att satsa på giftfri vegetarisk mat och endast servera kött som producerats under etiska former med stor respekt för djurs rättigheter. Under mandatperioden 2015-2018 ska vi nå 50 % ekologisk mat i skolköken. 
   
 • Vi vill ha en helt avgiftsfri skola där absolut inga avgifter tas ut för skolaktiviteter, inklusive matsäck eller pengar för utrustning under friluftsdagar. Enligt rapporter från bl.a. Rädda Barnen undviker många barn och unga att delta i aktiviteter såsom friluftsdagar, utflykter mm om de innebär avgifter, även mindre sådana. Detta pga. att dessa pengar kan vara väldigt svåra att hitta för en familj med små ekonomiska marginaler, speciellt om det finns flera barn. Barn skyddar ofta sina vårdnadshavare och ber inte ens om extra pengar utan hittar andra sätt, inklusive att skolka, som lösning. 
   
 • Vi vill ha gratis kollektivtrafik för alla unga i kommunen tom 20 års ålder för att skapa jämlikare möjlighet att ta sig dit man vill i kommunen, även för barn i familjer med små ekonomiska marginaler, och medverka till att det för unga blir naturligt att använda kollektivtrafik.
   
 • Se till att i planprocesserna, genom att bl.a. involvera eleverna själva, skapa största möjliga trygghet för eleverna på deras skolväg och att det i första hand ges möjligheter att cykla eller gå till skolan.

– UR VALMANIFESTET 2014 –

Nyheter på Skola och utbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter