Ett mänskligare Väsby

Ett mänskligare Väsby

Vi har idag ett samhälle med höga krav, där många människor upplever stress och den psykiska ohälsan ökar. Det skapar problem, både för individen och samhället.
En del barn och unga slås ut tidigt när resurserna i skolan inte räcker till och det saknas trygga vuxna omkring dem.

För den som är ny i Sverige tar det för lång tid att ta sig in i samhället och för den som har hamnat utanför samhällsstrukturerna är det svårt att ta sig in igen.

Många människor upplever ensamhet, inte minst våra äldre. Den som behöver hemtjänst eller äldreomsorg möts idag alltför ofta av personal som inte har rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Väsby kommun har haft en stor personalomsättning, hela 17 procent år 2019. Det gör att kommunen tappar viktig kompetens och ger onödiga rekryteringskostnader.
Tänk om vi ändrar på det.

Miljöpartiet vill

Folkhälsa
Vi vill ha ett socialt hållbart samhälle där människor från olika generationer och med olika social bakgrund möts. När var och en har inflytande över sin vardag minskar stressen och den psykiska hälsan ökar. I det goda samhället tar vi hand om varandra och barn och unga ges goda chanser i livet. För den som har hamnat utanför samhällsstrukturerna finns det vägar in igen. Människor som är nyinflyttade i Sverige får en chans att bli en del av samhällsgemenskapen. Seniora medborgare har möjlighet att leva ett aktivt liv och bidra i samhällsutvecklingen. Personer med funktionsnedsättning är en självklar del i gemenskapen.
Kultur och idrott
Vi vill ha ett socialt hållbart samhälle där det finns rika möjligheter att skapa och delta i fritidsverksamheter och kultur. Både barn och vuxna ska ges goda möjligheter att utöva motion och idrott.
Kommunen som arbetsgivare
Vi vill arbeta med att stärka Väsby kommun som arbetsgivare. Det är avgörande för en fortsatt god service till alla som bor i Väsby.
Omsorg
Vi vill se fler händer i omsorgen. De som arbetar med äldre behöver bättre arbetsvillkor. Det kan till exempel vara kompensation med förkortad arbetstid för ett hållbart arbetsliv. En anställd i hemtjänsten möter idag i genomsnitt (i Sverige) hela 12 personer varje arbetspass. Varje brukare möter i snitt 15 olika anställda på 14 dagar. Vi vill att fler ska arbeta inom vården och de som är där ska orka stanna kvar.

Unga och trygghet
Vi vill se fler vuxna där unga finns. För att lyckas i arbetet med unga behövs goda relationer och för att nå goda relationer behövs kontinuitet. Vi vill se en satsning på fler vuxna med långsiktiga uppdrag att arbeta förebyggande med unga. Kommunens organisation behöver också en ökad samordning för att fånga alla unga som behöver stöd. Arbetet med att stötta unga som varken arbetar eller studerar begränsas av bristande resurser och att samordningen brister mellan olika delar av kommunens organisation.

Nyheter på Ett mänskligare Väsby

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter