Stadgar

Antagna vid årsmöte 2017-03-12
’MILJÖPARTIET DE GRÖNA Normalstadgar för partidistrikt och lokalavdelningar Senast ändrade av 2016 års kongress. Antagna med tillägg (T) som stadgar för Miljöpartiet de gröna i Upplands Väsby vid årsmöte 12 mars 2017  

Stadgar för Miljöpartiet de gröna i Upplands Väsby

§ 1 Föreningen

Föreningen, i dessa stadgar omnämnd lokalavdelningen, är en lokal organisation inom Miljöpartiet de gröna. Lokalavdelningens verksamhetsområde omfattar en eller flera kommuner. Om flera kommuner omfattas anges i tillägg till dessa stadgar var styrelsen har sitt säte. Lokalavdelningens namn bestäms av årsmötet och ska innehålla partiets namn samt kommunens/kommunernas namn eller, om flera kommuner omfattas, annan geografisk benämning som är förknippad med kommunerna.

(T) Föreningens namn är Miljöpartiet de gröna i Upplands Väsby

§ 2 Ändamål

Lokalavdelningens ändamål är att, inom sitt verksamhetsområde:

 främja en politisk utveckling i enlighet med partiets och lokalavdelningens program och kongressens och medlemsmötets beslut

 erbjuda varje medlem möjligheter till inflytande över partiet och dess politik samt till ett hållbart och positivt engagemang

§ 3 Uppgift

Lokalavdelningens uppgift är att:

 bedriva valrörelser och annat utåtriktat arbete till stöd för partiets idéer och politik inom verksamhetsområdet

 utveckla politiken inom kommunen

 nominera företrädare i allmänna val och till politiska organ inom verksamhetsområdet

 erbjuda arenor för politiskt engagemang

 uppbära och disponera det partistöd som partiet erhåller från kommunen

§ 4 Medlemskap

Medlem i lokalavdelningen är den som är medlem i Miljöpartiet de gröna och som är bosatt inom lokalavdelningens verksamhetsområde. Partimedlem som är bosatt utanför verksamhetsområdet kan beviljas medlemskap efter ansökan hos styrelsen. Eventuellt medlemskap i annan lokalavdelning upphör då automatiskt.

§ 5 Medlemsmötet

Medlemsmötet är lokalavdelningens högsta beslutande organ.

Kallelse, handlingar och dagordning

Medlemsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. Om en revisor eller minst 10 % av medlemmarna begär det så ska medlemsmötet sammankallas. Kallelse och möteshandlingar ska skickas till medlemmarna senast en vecka före mötet. På varje medlemsmöte ska minst följande punkter behandlas:

 Val av mötesfunktionärer

 Fastställande av mötets behöriga utlysande

 Fastställande av dagordning

 Propositioner från styrelsen

 Motioner

 Övriga frågor

Om medlemsmötet sammankallats för behandling av ett specifikt ärende behandlas inga propositioner eller motioner i andra ärenden, och ej heller övriga frågor.

Årsmöte

Ett medlemsmöte per år benämns ordinarie årsmöte. Detta ska hållas under februari eller mars, om inte särskilda skäl förhindrar det. Kallelse ska skickas till medlemmarna senast fyra veckor före mötet. Övriga möteshandlingar ska skickas till ombuden senast en vecka före mötet. Utöver de punkter som behandlas på varje medlemsmöte ska även minst följande punkter behandlas:

 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

 Revisorernas berättelse

 Fastställande av resultat- och balansräkning

 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse

 Fastställande av verksamhetsplan och budget

 Fastställande av styrelsens, revisionens och valberedningens storlek

 Val av ordförande

 (T) Val av kassör

 Val av styrelse

 Val av revisorer

 Val av valberedning

 Val av ombud till distriktsstämman

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för sig själv eller i val av revisor.

Extra årsmöte kan hållas för behandling vid annan tidpunkt av fråga som enligt dessa stadgar ska behandlas på årsmöte. Kallelse ska skickas till medlemmarna senast två veckor före mötet. På extra årsmöte behandlas endast de frågor som anges i kallelsen. I övrigt gäller ordinarie regler för medlemsmöte. Det får i tillägg till dessa stadgar anges att ett extra årsmöte alltid ska hållas vid en viss tidpunkt på året, och att detta möte, i stället för det ordinarie årsmötet, ska behandla en eller flera av de punkter som räknats upp ovan.

Mötesrättigheter

Motionsrätt till medlemsmötet har lokalavdelningens medlemmar. Motion ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före ett möte för att behandlas på det mötet. Styrelsen ska yttra sig över inkomna motioner.

Samtliga medlemmar i lokalavdelningen har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på medlemsmötet. Nyblivna medlemmar i partiet har dock rösträtt först efter en månads medlemskap, om inte tillägg till dessa stadgar anger en tidigare tidpunkt för rösträtt. Utsända företrädare för riksorganisationen och partidistriktet har närvaro- och yttranderätt. Övriga medlemmar i Miljöpartiet de gröna har närvarorätt. Medlemsmötet beslutar om närvaro- och yttranderätt i övrigt.

Representantskap

Medlemsmötet får genom tillägg till dessa stadgar besluta att ett representantskap ska överta medlemsmötets roll. Ombud ska i så fall fördelas mellan kommundelsgrupper eller motsvarande på ett sätt som beaktar deras medlemsantal och som gör att varje grupp tilldelas minst ett ombud och ingen enskild grupp tilldelas fler än hälften av ombuden.

§ 6 Styrelse

Sammansättning

Årsmötet väljer en styrelse bestående av minst tre personer, varav en eller två ordförande som väljs särskilt. I tillägg till dessa stadgar får anges att även andra funktionärer inom styrelsen ska väljas särskilt eller utses av styrelsen. I övrigt utser styrelsen inom eller utanför sig de funktionärer den finner behövligt.

Styrelsen kan, om den består av minst sju ledamöter, inom sig välja ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden till styrelsen och verkställa dess beslut, att avgöra brådskande ärenden samt att i övrigt fullgöra de uppgifter och fatta de beslut som styrelsen delegerar till utskottet.

(T) Styrelsen består av 5-7 ledamöter och 1-3 ersättare. Ordförande och kassör väljs separat på årsmötet.

Uppgift

Styrelsen är lokalavdelningens högsta beslutande organ mellan medlemsmötena. Dess uppgift är att:

 leda och utveckla lokalavdelningen och dess verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av medlemsmötet fattade beslut

 sammankalla och förbereda medlemsmötet samt tillse att dess beslut verkställs och återrapporteras

 förvalta lokalavdelningens tillgångar

 utveckla, och till medlemsmötet föreslå förändringar i, lokalavdelningens politiska program

 besluta om det politiska innehållet i valrörelser och kampanjer samt fastställa lokalavdelningens valplan besluta om det politiska

 innehållet i valrörelser och kampanjer, om det inte i tillägg till dessa stadgar anges att sådana beslut ska fattas av medlemsmötet

 hålla kontakt och samråda med samt utgöra ett stöd för fullmäktigegruppen

 samverka med partidistriktet och distriktsstyrelsen samt med riksorganisationen och partistyrelsen, inklusive att svara på remisser och i övrigt förse partidistriktet och riksorganisationen med information om lokalavdelningens organisation och verksamhet

 utveckla medlemskapets värde genom möjligheter att påverka partiets hållning i aktuella politiska frågor, att aktivt delta i utformningen av lokalavdelningens verksamhet och att utvecklas i sitt politiska engagemang

 verka för rekrytering av nya medlemmar

 (T) bereda val till kommunala uppdrag

Mötesrättigheter

Gruppledare eller motsvarande för fullmäktigegruppen som inte själv ingår i styrelsen är ständigt adjungerad till denna med yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar i lokalavdelningen har närvarorätt på styrelsens möten om inte styrelsen av särskilda skäl beslutar att mötet ska vara stängt.

Grön Ungdoms, Gröna Studenters och Gröna Seniorers eventuella lokala organisationer inom lokalavdelningens verksamhetsområde får utse varsin representant som är ständigt adjungerad till styrelsen med yttrande- och förslagsrätt. Årsmötet får besluta att dessa representanter istället ska vara fullvärdiga ledamöter av styrelsen.

§ 7 Särskilda beslutsformer i vissa lokalavdelningar

Om lokalavdelningen omfattar mer än en kommun får medlemsmötet besluta att frågor som endast rör en av kommunerna ska avgöras på ett sätt som innebär att endast de av lokalavdelningens medlemmar som är bosatta i respektive kommun har rösträtt.

§ 8 Räkenskaper och revision

Lokalavdelningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Styrelsen ansvarar för att senast tre veckor före ordinarie årsmöte överlämna verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning till revisorerna för granskning.

Årsmötet väljer minst en revisor vars uppgift är att granska lokalavdelningens verksamhet och räkenskaper. Revisorerna har närvaro- och yttranderätt på samtliga möten med samtliga organ inom lokalavdelningen samt rätt att ta del av samtliga handlingar. Revisorerna ansvarar för att överlämna revisionsberättelse, inklusive till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet, till medlemmarna senast i samband med ordinarie årsmöte.

§ 9 Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning bestående av minst tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen ansvarar för att bereda årsmötesval samt de övriga personval som medlemsmötet eller styrelsen uppdrar åt den att bereda. Om det är motiverat med hänsyn till lokalavdelningens storlek får årsmötet besluta att inte välja någon valberedning, eller att välja en valberedning bestående av färre än tre personer. Valberedningen ska eftersträva att lämna sina förslag till medlemmarna i så god tid som möjligt inför varje val.

Valet av valberedning bereds av styrelsen, om inte årsmötet beslutar om en annan ordning.

§ 10 Fullmäktigegrupp

Sammansättning

Fullmäktigegruppen består av de ledamöter i kommunens fullmäktige som representerar Miljöpartiet de gröna samt de eventuella övriga kommunförtroendevalda som enligt tillägg till dessa stadgar ska ingå i gruppen. Gruppen ska ha en gruppledare eller motsvarande. Om lokalavdelningen omfattar mer än en kommun så finns en fullmäktigegrupp per kommun.

(T) Alla medlemmar med kommunala förtroendeuppdrag ingår i gruppen, som benämns Kommunala gruppen.

Uppgift

Fullmäktigegruppens uppgift är:

 att sträva efter att förverkliga de utfästelser partiet gjort inför allmänna val

 att företräda lokalavdelningen utåt i kommunpolitiska frågor

 att, med utgångspunkt i partiets och lokalavdelningens program och beslut, självständigt fatta beslut i kommunpolitiska frågor, utom i frågor av stor principiell betydelse, där beslut ska fattas av medlemsmötet

 att upprätthålla en god kontakt med lokalavdelningen i övrigt, regelbundet närvara på medlemsmöten och vid behov samråda med styrelsen

Om partiet saknar representation i kommunfullmäktige fullgörs fullmäktigegruppens uppgifter av styrelsen.

Mötesrättigheter

Ordförande för lokalavdelningen som inte själv ingår i fullmäktigegruppen är ständigt adjungerad till denna med yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar i lokalavdelningen har närvarorätt på fullmäktigegruppens möten om inte gruppen av särskilda skäl beslutar att mötet ska vara stängt.

Grön Ungdoms, Gröna Studenters och Gröna Seniorers eventuella lokala organisationer inom lokalavdelningens verksamhetsområde får utse varsin representant som är ständigt adjungerad till fullmäktigegruppen med yttrande- och förslagsrätt.

Arbetsordning

Fullmäktigegruppens arbete, liksom övriga kommunförtroendevaldas arbete, regleras i övrigt av en arbetsordning som fastställs av styrelsen på förslag från fullmäktigegruppen.

§ 11 Allmänt om förtroendevalda

Alla interna uppdrag i lokalavdelningen har en mandatperiod på ett år, från årsmöte till årsmöte, om inte annat anges i tillägg till dessa stadgar.

Vid alla personval ska lokalavdelningen vägledas av partiets principer om jämn könsfördelning, mångfald, spridning av uppdrag och rotation. Medlemsmötet får besluta om bindande regler i dessa avseenden, i ett enskilt fall eller generellt.

Ingen som är anställd av lokalavdelningen eller politiskt tillsatt tjänsteman på kommunnivå inom lokalavdelningens verksamhetsområde får samtidigt inneha ett internt förtroendeuppdrag.

Arvoderade förtroendevalda är inte att betrakta som anställda. Ingen får samtidigt vara mer än en av styrelseledamot, valberedare och revisor.

§ 12 Beslut inom lokalavdelningen

Medlemsmötet är beslutsmässigt om minst fem medlemmar eller minst en femtedel av medlemmarna, vilket som är mindre, är närvarande. Övriga organ är beslutsmässiga om minst häften av de valda ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i dessa stadgar eller tillägg till dem. Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår bordläggs eller avförs frågan. Om beslut måste fattas har mötesordföranden utslagsröst, utom i personfrågor där lotten avgör. Om särskild utsedd mötesordförande saknar rösträtt avgörs även andra frågor av lotten.

Omröstningar sker alltid öppet utom i personfrågor, då sluten omröstning ska genomföras om det begärs av någon röstberättigad.

Medlemsmötet antar valordning som anger hur personval genomförs. Om så inte har skett genomförs val på så vis att alla röstar på minst halva och högst hela det antal personer som ska väljas, varpå de kandidater som fått flest röster anses valda. Om endast en person ska väljas och ingen kandidat fått fler än hälften av rösterna genomförs dock en andra valomgång mellan de två kandidater som fått flest röster.

Fullmaktsröstning och liknande får inte förekomma.

§ 13 Medlemsomröstning

Medlemsmötet och styrelsen får var för sig besluta att genomföra en allmän medlemsomröstning i en fråga, inklusive i personval. Styrelsen ansvarar för att verkställa beslut om medlemsomröstning.

§ 14 Stadgeändring

Dessa normalstadgar kan endast ändras av kongressen på sätt som anges i partistadgarna.

Medlemsmötet får besluta om tillägg till dessa stadgar. Om inte annat anges i tillägg så fattas sådana beslut med två tredjedels majoritet på ett årsmöte eller med enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten. Tillägg får inte strida mot dessa stadgar eller mot partistadgarna och ska anmälas till partidistriktet för att vara gällande. Tillägg införs som underpunkter till den paragraf i normalstadgarna som de anknyter till, eller som nya paragrafer i slutet, om de inte anknyter till någon särskild befintlig paragraf.

§ 15 Upplösning

Lokalavdelningen kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte, och efter godkännande av distriktsstyrelsen. I kallelsen ska anges särskilt att fråga om upplösning ska behandlas. Vid upplösning tillfaller eventuella tillgångar partidistriktet.

Nyheter på Stadgar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter