Delaktighet utvecklar demokratin

Medborgarnas deltagande i politiken och engagemang i samhället är avgörande för en fungerande demokrati, liksom att människor kan vara delaktiga i demokratin på lika villkor. En utmaning för svensk demokrati handlar om demokratiskt utanförskap, om att många människor varken deltar eller känner sig delaktiga i demokratin.

Tove Ljungberg Haasum (MP), ledamot i regionfullmäktige, lämnar nu in en motion till regionfullmäktige med flera förslag på hur Region Uppsala kan arbeta med att främja möjligheter till delaktighet.

– Region Uppsala ska vara en öppen organisation, som är villig att lära av medborgarna och medarbetarna, och koppla detta till den politiska beslutsprocessen. Region Uppsala bör ha ambitionen att vara bland de främsta regionerna i landet när det gäller att utveckla möjligheter till delaktighet och inflytande säger Tove Ljungberg Haasum (MP), ledamot i regionfullmäktige.

Region Uppsala behöver arbeta mer systematiskt med att främja delaktighet och det tidigare i beslutsprocesser. I synnerhet är det viktigt vad gäller patient- och brukarföreningar. Patienters och närståendes upplevelser och erfarenheter är en viktig kunskapskälla som tillsammans med forskning och professionernas kunskap och beprövade erfarenheter skapar förutsättningar för en personcentrerad och säker hälso- och sjukvård. Exempel på regioner som arbetar med brukardialoger och fokusgrupper är Skåne, Västra Götaland och Östergötland.

Region Uppsala behöver också utveckla arbete med medborgardialog och ta till vara de många goda exempel som finns i andra regioner. Region Uppsala borde vid minst ett tillfälle per år bjuda in till medborgardialog samtidigt i flera eller samtliga kommuner runt om i länet kring ett eller flera temaområden. Det är också viktigt att Region Uppsala utreder möjlighet till öppna sammanträden i regionens nämnder och styrelser för att ge allmänheten ökad insyn i den demokratiska processen.

Medborgares tillit till det demokratiska systemet samt deras deltagande och engagemang i detsamma, i stor utsträckning är kopplat till information och kunskap. Vi menar att ökad delaktighet ger bättre politiska beslut på flera sätt. Det gör regionpolitiken mera tydlig för medborgarna och ger medborgarna större direkt inflytande över den politiska dagordningen och kan därmed bidra till att öka medborgarnas intresse och engagemang för regionpolitiska frågor. För att värna demokratin i Sverige på sikt är det viktigt att verka för ett högt och mer jämlikt deltagande i allmänna val och i demokratiska processer mellan valen, en ökad kunskap om demokratin och dess principer, att stärka medborgarnas motståndskraft mot antidemokratiska aktörer samt att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat.

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter