Politik

Politik

Här hittar du svar på vanliga frågor om vår politik i vår del av landet. Skulle du inte hitta svaret är du välkommen att kontakta oss.

Läs också gärna vårt Regionprogram 2022

 

Budget

230529: Miljöpartiets förslag till regionplan och budget 2024-2026
230608: Yrkanden regionplan och budget 2024-2026

 

Motioner

En motion är ett förslag till beslut som skrivs av en eller flera ledamöter och som ställs till regionfullmäktige.

231122: Ekologiskt och närproducerat viktigt för stärkt resiliens
231122: Fairtrade Region
231122: Gröna lån och Lån för social hållbarhet
231122: Hjärtstartare i kollektivtrafiken
231122: Hållbar blodförsörjning för trygg hälso- och sjukvård
231122: Hälsa i klimakteriet
231122: Naturunderstödd rehabilitering
230927: Delaktighet utvecklar demokratin
230927: Fysisk aktivitet och gemenskap för bättre hälsa
230927: International Office
230927: Liv och hälsa ung/vuxen
230927: Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar
230927: Tillsammans för bättre folkhälsa
230927: Utveckla regionfullmäktiges arbete
230608: Åtgärder för att sänka regionens elkostnader och bidra till klimatomställningen
230426: Lotsa fler till tobaksavvänjning
230215: Lokförarutbildning i Region Uppsalas folkhögskolas regi i Tierp
230215: Öka tryggheten i kollektivtrafiken – inrätta en trygghetscentral
221214: Att ställa krav är att bry sig
221214: Inrätta ett klimat- och miljöpris
221214: Klimatanpassningsplan
221214: Levande bibliotek / Svar
221214: Återta kontrollen över tågtrafiken / Svar

 

Initiativ

Initiativ kan läggas i nämnder och styrelser för att väcka nytt ärende.

231218: Ökad sjuklighet i spåren av Covid-19 (SHS)
231023: Ett gott bemötande för HBTQI-personer (VS)
231023: Studielön också för undersköterskor (VS)
230928: Installation av solceller på Östervåla vårdcentral (FSN)
230925: Studielön också för undersköterskor (SHS)
230921: Håll samman kollektivtrafiken i Uppsala stad (TSN) / Beslut
230711: Inga inköp av varor från Mondelez (RS)
230620: Habiliteringen och habiliteringens husläkarmottagning (VS) / Beslut
230614: Skrivelse till regeringen om anmälningsplikt (RS)
230530: Barnmorskeledd enhet (RS) / Beslut
230525: Låta helgrabatten gälla alla dagar under sommartidtabellen (TSN) / Beslut
230427: Rädda sjukhushundarna (SHS) / Beslut
230427: Testresenärsaktivitet för pensionärer (TSN) / Beslut
230425: Appar ur ett säkerhetsperspektiv (RS)
230425: Försäljning av byggnad D1 med tillhörande tomt (RS)
230331: Fria arbetsskor till vårdpersonal (VS) / Beslut
230331: Rädda mottagningen för hemlösa i Enköping (VS) / Beslut
230303: Säkerställ snöröjning på perrongerna (TSN) / Beslut
230301: Akutsjukvården för barn (RS) / Beslut
230228: Nätverket för hälsa och demokrati (RS)

 

Interpellationer

En interpellation är en skriftlig fråga som kräver ett utförligt svar och ska undertecknas av en enskild ledamot. Den ska ställas till den som är ordförande eller vice ordförande i en nämnd eller en styrelse. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering.

231122: Folkbildningens framtid / Svar
231122: Gröna lån / Svar
231122: Hur kan vi främja att fler blir blodgivare? / Svar
231122: Hur påverkar det höjda försörjningskravet för våra medarbetare? / Svar
231122: Konstverket Sten på sten och dess restaurering / Svar
231122: Strama och vårt arbete mot antibiotikaresistens / Svar
231122: Studielön för undersköterskor / Svar
230927: Varför kompenseras inte våra resenärer? / Svar
230927: Anmälningsplikt (M) + Anmälningsplikt (C) / Svar / Svar
230927: Vad gör Region Uppsala f a förhindra cykelstölder vid cykelparkeringar? / Svar
230927: Varför dröjer beslut om program för miljö och hållbarhet? / Svar
230927: Vilka åtgärder vidtas för minska väntetiderna utredning för könsdysfori? / Svar
230608: Patientavgift för ambulanstransport / Svar
230426: Varför nåddes inte målen för fossiloberoende fordonsflotta? / Svar
230215: Rehabiliteringsmedicin / Svar

 

Frågor

En fråga kan ställas av en enskild ledamot till en ordförande eller vice ordförande i en nämnd eller styrelse för att hämta in sakupplysningar.

231122: Utformas minoritetsstyrets politik utifrån samtal med Sverigedemokraterna?
230927: Är vi på väg mot en tystnadskultur inom Trafik‐ och samhällsutvecklingsnämnden?
230215: Återhämtningsplan för kollektivtrafik
221124: Tidöavtalet och hälso- och sjukvård för papperslösa
221124: Tidöavtalet och tolkstöd

 

Yrkanden

En enskild ledamot eller flera ledamöter tillsammans kan väcka ärenden i regionfullmäktige och i de olika nämnderna/styrelserna.

231122: Program för miljö och hållbarhet (RF) / Beslut
231122: Riktlinje för Region Uppsalas varumärken (RF) / Beslut
231121: Initiering av upphandling av hyperhidrosvård (SHS) / Beslut
230927: Regionplan och budget 2024-2026 investeringsplaner (RF) / Beslut
230927: Svar på motion om att återta kontrollen över tågtrafiken (RF) / Beslut
230829: Hälsoobligation – utvalt hälsotillstånd för preventiva insatser (RS) / Beslut
230829: Återrapportering av Kompletterande sjukhusbyggnader (RS) / Beslut
230608: Policy för inköp (RF) / Beslut
230425: Remissyttrande om ändrade bestämmelser för fiske i Norrland (RS) / Beslut
230328: Utträde ur Sveriges Ekokommuner (RS) / Beslut
230328: Språkkrav och språkstöd i hälso- och sjukvården (RS) / Beslut
230216: Riktlinje för hantering av anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder (RUN) / Beslut
230215: Arbetsordning (RF) / Beslut
230215: Reglemente för Region Uppsala (RF) / Beslut
230215: Policy för säkerhet (RF) / Beslut
230215: Programarbete för ny vårdcentral vid Kungsgärdet (RF) / Beslut
230215: Framdrift av investeringsprojektet nytt produktionskök (RF) / Beslut
230215: Motionssvar Utlys klimatnödläge (RF) / Beslut
230215: Motionssvar Håll budget för klimatutsläppen (RF) / Beslut
230215: Motionssvar Satsning för folkhälsa – reg. strategi mot ensamhet (RF) / Beslut
221220: Verksamhetsuppdrag och budget för regionstyrelsen (RS) / Beslut
221129: Remissyttrande God tvångsvård (RS) / Beslut
221129: Remissyttrande Ett fönster av möjligheter (RS) / Beslut
221129: Remissyttrande Kreativa Sverige (RS) / Beslut
221124: Avsiktsförklaring Fyra spår Uppsala Södra Bergsbrunna – Uppsala C (RF) / Beslut
221124: Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län (RF) / Beslut
221124: Regionplan- och budget: Enhetstaxa/tidstaxa samt blipp-och-res (RF) / Beslut
221124: Regionplan- och budget: Miljö- och hållbarhetsprogram (RF) / Beslut
221124: Regionplan- och budget: Regionplan- och budget: Swish-betalning (RF) / Beslut
221124: Regionplan- och budget: Upplandsstiftelsen (RF) / Beslut
221124: Regionplan- och budget: Upptågstrafik i egen regi (RF) / Beslut
221108: Delårsrapport – Julgåva (RS) / Beslut
221108: Initiativ om tågsituationen (RS) / Beslut
221108: Remissyttrande Arlanda flygplats (RS) / Beslut
221108: Upphandling av möbler för kontor och omsorg (RS) / Beslut
221108: Policy för digitalisering och IT (RS)
221108: Regionplan och budget 2023-2025 (RS)  /  Beslut