Miljöpartiet positiva till förslagen i Nergårdhs delbetänkande

Lyssna

Idag presenterade utredaren Anna Nergårdh sitt delbetänkande om en god och nära vård. I betänkandet presenteras konkreta förslag kring det fortsatta arbetet med omställningen av svensk hälso- och sjukvård.

För att öka kontinuiteten i primärvården föreslås en tydligare lagstiftning kring patienternas rätt till fast läkarkontakt. Andra förslag rör en nationell satsning där staten skjuter till pengar till landstingen för att öka antalet ST-tjänster i allmänmedicin. Ett annat av utredningens förslag för att öka tillgängligheten är att primärvården bör arbeta för att kunna ta emot patienter med brådskande behov klockan 07-22.

- Flera av förslagen är mycket bra - behovet av fler allmänläkare och kvällsöppet i primärvården. Det ligger helt i linje med vad Miljöpartiet arbetat med och fortsatt driver i Region Uppsala, säger regionrådet Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

I landsting och regioner har vi i många år sett ett behov av strukturförändringar för att öka primärvårdens andel av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten. Ansträngd ekonomi under en rad år, med mycket litet reformutrymme, har dock försvårat förändringen trots bred politisk enighet.

- Vi ser däremot negativt på om förslagen läggs fram utan finansiering. Det här är nödvändiga förstärkningar av vården som kräver stora investeringar både i verksamheter och fastigheter. Det behövs statlig finansiering i form av ett omställningsstöd under ett antal år för att den nära vården ska kunna byggas ut enligt utredningens förslag, säger Malena Ranch (MP)

I en debattartikel i Dagens Samhälle skrev Malena Ranch (MP) tillsammans med andra miljöpartistiska regionråd om behovet av ett omställningsstöd till regioner/landsting för nödvändiga investeringar i primärvården. Primärvården upptar endast 17 procent av totala hälso- och sjukvårdsresurserna, vilket är en låg andel i jämförelse med 30-40 procent i andra jämförbara länder. Det finns en bred samsyn mellan partierna om behovet av förstärkt primärvård, men de ekonomiska möjligheterna för nödvändiga stora satsningar enligt förslaget är ytterst begränsade.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regionrad-primaervarden-maste-refor...

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: