Särskild mottagning ska ge äldre rätt vård

Miljöpartiet har tagit initiativ till särskilda äldremottagningar inom vården, skriver Malena Ranch och Hans Wennberg på Uppsala Debatt 1 oktober.

I dag 1 oktober infaller Internationella Äldredagen. Något som är särskilt viktigt att uppmärksamma är hälso- och sjukvårdens insatser för äldre med behov.

Vi behöver fortsätta utveckla den riktade primärvården för att säkerställa en bättre vård av sköra äldre och multisjuka. Individer med omfattande och kroniska vårdbehov är ofta de som har störst behov av kontinuitet och tillgänglighet i primärvården. Miljöpartiet har tagit initiativ till att införa äldremottagningar som vänder sig till personer över 75 år med mer omfattande vårdbehov. Det är viktigt för att tillgodose behoven hos äldre och kroniskt sjuka patienter vad gäller exempelvis tillgänglighet och kontinuitet.

Äldre är inte en enhetlig grupp utan individer med olika behov av insatser utifrån hälsostatus. Det finns äldre som är i större behov av olika vårdinsatser och som behöver gemensamma insatser från länets kommuner och sjukvården. Därför är det viktigt att vården organiseras på ett sätt som tillgodoser de olika behoven hos äldre. Det behövs ett helhetsperspektiv istället för att se varje symtom för sig. På äldremottagningen är vården utformad med fokus på hela människan för att minska behov av besök i akutvården och inläggningar som kan undvikas.

Äldremottagning är ett arbetssätt med mer fokus på äldre personer med komplexa vårdbehov. Vårdcentralen ska kontinuerligt identifiera patienter som är i behov av ett särskilt mottagande. Projektet startade som ett pilotprojekt på 17 vårdcentraler och breddinförs nu på samtliga vårdcentraler.

Patienterna som identifieras erbjuds en kontaktsjuksköterska, som tillsammans med ansvarig läkare och andra aktörer, till exempel den kommunala hemsjukvården, upprättar en vårdplan för varje patient. Det är viktigt med multiprofessionell kompetens så att rätt insatser kan sättas in i tidigt skede. Tanken är att kunna bedöma patienterna utifrån ett helhetsperspektiv. Där ingår medicinsk bedömning och läkemedel, men också näringsstatus, fysisk och social aktivitet, livskvalitet, social situation – hela tiden med fokus på individens egna behov. Patienten behöver kanske träffa en fysioterapeut eller dietist. Det kan finnas behov av stödinsatser från kommun, eller behov av sociala aktiviteter i samarbete med civilsamhället såsom föreningar för äldre.

Inspirationen kommer ursprungligen från Region Östergötland som bedrivit äldremottagningar under ett par års tid och sett markanta förbättringar.

Akutmottagningen på Akademiska har länge dragits med stora problem med tillgänglighet och för stor belastning på medarbetarna. Problemen beror i hög grad på att många patienter söker sig dit när de inte får vård hos annan instans. För att komma till rätta med akutmottagningens problem och för mer förebyggande och tidigare insatser behöver vi satsa mer på den nära vården för äldre samt att vårdcentrum kan ha viss jourmottagning. Genom äldremottagningar, mobila närvårdsteam och närvårdsplatser på de vårdcentrum som etableras i länet så ska alla äldre som kan få sina vårdbehov tillgodosedda utanför akuten också få det.

Med dessa åtgärder tar vi nödvändiga steg för ett förbättrat bemötande och ett bättre helhetsgrepp i vården av äldre med komplexa behov i Region Uppsala. Att få vård i sin närmiljö minskar behovet av transporter och ökar tryggheten. Särskilt är detta värdefullt för äldre och personer med kroniska sjukdomar och omfattande behov.

Vi i Miljöpartiet är mycket glada över att äldremottagningar utvecklas till ett arbetssätt för alla våra vårdcentraler. Vi behöver också fortsätta utveckla vården så den blir mer tillgänglig och nära.

Hans Wennberg, regionråd (MP)
Malena Ranch, ordförande (MP) i Vårdstyrelsen

 

Hans Wennberg och Malena Ranch. Foto: Angelica Klang och Magnus Laupa.

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter