Mångfald för livet

Den biologiska mångfalden är avgörande för vår överlevnad. Som människa är du helt beroende av långa rader med djur och växter. Naturens ekosystem hjälper oss att pollinera våra grödor, återvinna näringsämnen samt rena luft och vatten. De når hela vägen till din tallrik när du äter mat, till tyget i din t-shirt och till lungorna när du andas.

Nu behöver mångfalden dig! Världen förlorar växt- och djurarter snabbare än någonsin, till följd av ohållbart nyttjande av jordens resurser. Larmrapporter och studier visar att massutrotningen kan vara mycket värre än man tidigare trott och att vi är på väg in i en sjätte fas av massutrotning av arter. Den femte var när dinosaurierna dog ut.

 

En tysk studie visade nyligen att 75 procent av alla insekter, fjärilar och bin försvunnit i flera naturreservat sedan 1989. Isarna i Arktis smälter snabbt, vilket kommer påverka både ekosystem och klimat. Vi är nära en ekologisk katastrof och tiden är mycket knapp. Människan är orsaken – men lyckligtvis även lösningen.

Idag känner vi till 60 000 arter i Sverige. Den svenska biologiska mångfalden är relativt väl känd tack vare Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Naturreservat är ett verktyg för att långsiktigt skydda värdefull natur. Utöver bevarandet av den biologiska mångfalden ger skyddet av natur oss dessutom värdefulla möjligheter till rekreation och friluftsliv. Både för oss som bor här och för besökare. Naturen måste bli tillgänglig för fler och det ska vara lönsamt för besöksnäring och markägare att ta hand om naturvärdena.

I Uppsala län finns 165 kommunala och statligt bildade naturreservat. I förra veckan tog kommunstyrelsen i Uppsala beslut om att ytterligare tre reservat ska bildas i Uppsala med Årike Fyris, Kronparken och Hammarskogs naturreservat, där Uppsalaborna får nya möjligheter till rekreation, motion och avkoppling i stadsnära lägen.

Urbana miljöer är den tredje artrikaste bland naturformerna i Sverige och arbetet med ekosystemtjänster behöver integreras i planeringsprocessen när städer och tätorter utvecklas. I Uppsala får invånarna nära till grönområden genom att vi bygger gröna kilar mellan bostadsområden. Grönskan och vattnet i staden ger renare luft, bättre lokalklimat, ökad hälsa, bullerdämpning samt är boplatser för växter och djur.

Pollinatörer som bin och humlor spelar en alldeles särskild roll. Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå vilka åtgärder som behöver göras för att motverka nedgången för dessa arter. Cirka hälften av Sveriges växt- och djurarter är beroende av kulturlandskapet – särskilt av ängar och naturbetesmarker och när dessa växer igen förlorar många arter sin livsmiljö. Regeringen satsar därför 255 miljoner på dessa marker, vilket är särskilt betydelsefullt för pollinatörer.

I Uppsala har vi också gjort flera insatser för hotade arter. Genom en asptrappa vid Ulva kvarn har Aspen framgångsrikt återintroducerats i Fyrisån. Särskilda åtgärder har gjorts för Upplands landskapsinsekt cinnoberbagge - som behöver nydöd ved för att leva och fortplanta sig och för större salamander som tillhör groddjuren, den grupp av ryggradsdjur som minskar mest i hela världen. Detta arbete som innebär ytterst blygsamma kostnader och går hand i hand med människors behov vill Miljöpartiet stärka ytterligare.

 

Den utbredda användningen av bekämpningsmedel är en förklaring till insektsdöden och Sveriges regering har framgångsrikt arbetat för skärpt reglering på EU-nivå. En viktig åtgärd för ökad biologisk mångfald i jordbrukslandskapet är den offentliga sektorns upphandling av ekologiska livsmedel. I Uppsala kommun satsar vi på att nå 100 procent ekologiskt och Jällaskolan ställs om till ekologisk drift.

För naturvården och den biologiska mångfalden har insatser gjorts för sent och i för liten utsträckning. Men Miljöpartiet har vänt på detta och regeringen har fördubblat miljöbudgeten. Nu skyddas 80 procent fler nya områden än före vår historiska satsning.

 

Nu ser vi skillnad. Mer natur har skyddats, utvecklats och gjorts tillgänglig för miljoner människor. Årtionden av underhållsskuld av naturvården börjar äntligen betas av. Förra året hade enbart nationalparkerna 2,5 miljoner besök. Det är rekord. Susande träd och glittrande vatten väntar på dig där ute. Låt oss slå nya besöksrekord. Fira den biologiska mångfalden och ge dig ut i vår vackra natur!

 

Karolina Skog (MP), miljöminister

Rickard Malmström (MP), kommunalråd

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: