Vi måste hålla många bollar i luften samtidigt

Svar till Inger Hallqvist Lindvall

Tack för att du lyfter Miljöpartiets arbete för ett hållbarare Uppsala. Miljöpartiet har kämpat för att minska exploateringen i en rad skogsområden och för att stadens gröna stråk ska bli naturreservat. Det har vi lyckats ganska bra med. Vi har även lyckats säkerställa närhet till riktig natur genom våra krav på att skapa tätortsnära naturreservat i vår växande stad. Naturreservaten Hågadalen-Nåsten, Stadsskogen, Årike Fyris och Kronparken är några exempel. I dagarna fattar kommunen beslut om att göra reservat av Gula Stigen och Fjällnora på Miljöpartiets initiativ. Fler reservat finns med i kommunens planering, bland annat större delen av Blodstensskogen som Miljöpartiet har kämpat hårt för att den inte ska bebyggas. Den kvarvarande delen av Hammarparken som åskådliggörs i insändaren tycker vi är ett annat område som borde skyddas genom att göra det till en del av intilliggande reservat.

Vi förstår att du som säkrat din egen bostad inte känner behov av fler bostäder. Miljöpartiet anser dock att vi måste hitta kloka sätt att bygga bostäder så att alla barn som växer upp i vår fina stad ska ha en ärlig chans att flytta hemifrån, att studenter som förälskar sig i Uppsala och hittar ett jobb ska kunna tacka ja till det och att den som av någon annan anledning tycker att Uppsala är en trivsam plats att bo på ska ges möjlighet till det. Miljöpartiet konstaterar att dessa tusentals personer är betydligt fler än de som lämnar Uppsala och får Uppsalas befolkning att växa kraftigt. Det måste vi lösa på ett så hållbart sätt som möjligt.

Då behövs attraktiva, hållbara, grönskande bostadsområden med närhet till natur, skola, jobb, fritid och annan service. Områden där gång, cykel och kollektivtrafik är norm och totalt sett gör ett så skonsamt avtryck på planeten som möjligt. Vi vill i första hand bygga bostäder på bilparkeringar och annan redan exploaterad mark, och i sista hand i orörd natur och inte på åkermark. Miljöhänsyn som artskydd, kulturvärden, dricksvatten är alltid styrande och sätter ramen för vad som kan göras. Det gäller även spårvägen som är nyckeln till att hållbart och attraktivt kunna bygga ut Uppsalas södra delar.

Inger, allt detta hade du haft möjlighet att få information om och diskutera på djupet med oss om du tackat ja till de inbjudningar du personligen fått av Miljöpartiet.

Vi måste hålla många bollar i luften samtidigt för att få ett hållbarare samhälle med bostäder till alla behövande samtidigt som vi säkrar den biologiska mångfalden för framtiden.

Rickard Malmström och Linda Eskilsson, kommunalråd (MP)

Relaterade nyheter

Uppsala, 22 maj 2023

Vi kämpar för naturen !

Uppsala, 21 juni 2022

C motsätter sig konkreta åtgärder

Uppsala, 22 maj 2022

Stoppa massutrotningen av djur och växter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter