Uppsalas skog och natur måste skyddas

Uppsalas skog och natur måste skyddas

Idag är det FN:s internationella dag för biologisk mångfald. Då går vi ut i naturen och firar och njuter. Uppsalaborna har upptäckte naturen än mer under pandemin och det är glädjande. Men även framtida generationer måste få uppleva naturen. Vi måste skydda Uppsalas skog och natur genom att göra naturreservat kring bland annat Gula stigen, Fjällnora, Blodstensskogen och Stordammen.Vi måste också ställa om skogsbruket till mer hållbara, hyggesfria skogsbruksmetoder. Kommunalråden Rickard Malmström och Linda Eskilsson skriver i dagens UNT om dagens och morgondagens skogar i vår kommun.


Idag är det FN:s internationella dag för biologisk mångfald. En dag som är till för att hylla artrikedomen men också för att agera väckarklocka för hur vi utarmar mångfalden.

Under det här året med pandemin har många Uppsalabor upptäckt glädjen med att vistas ute i naturen. Många har vallfärdats till Hågadalen, Nåsten, Lunsen, Hammarskog, Fjällnora och andra naturreservat och friluftsområden. Många av oss har också njutit av att vandra eller cykla i stadens parker, Stadsskogen, längs Fyrisån eller Gula stigen.
En och annan röst har varnat för nedslitning av naturen. Men om det är för mycket människor i naturen, då behöver vi skydda mer natur för Uppsalaborna att vara i. Miljöpartiet har den här mandatperioden arbetat för att fler områden, viktiga för den biologiska mångfalden och för friluftslivet ska skyddas som reservat och undantas för byggande, nu och i framtiden.  Det gäller bland annat Gula stigen, Fjällnora, Blodstensskogen och Stordammen.

Naturen måste också finnas nära våra bostäder. Det är inte minst viktigt för våra barn. Vi vill värna barnens möjligheter till att bygga kojor och leka i skogen. Genom ett så kallat Koj-index vill vi minska och medvetandegöra avståndet till närmaste möjliga kojbygge för våra yngsta medborgare.

Uppsala kommun brukar sedan lång tid tillbaka kommunens skogar med hyggesfritt skogsbruk. Kommunens skogar är, i första hand, till för den biologiska mångfalden, friluftsliv och rekreation. En mångbruksplan för kommunens skogar håller på att tas fram.

När vi ändå måste göra ingrepp i naturen för att bereda plats för kommunens nya invånare måste det göras med varsamhet och med kompensatoriska åtgärder, ibland på andra ställen. Det kan till exempel handla om att göra naturreservat för friluftslivet av dagens produktionsskog i Lunsen för att kompensera för byggnation i den sydöstra staden.

I produktionsskogar som ägs av stat eller kommun anser vi att hyggesfritt skogsbruk måste vara huvudregel istället för undantag. Men vi behöver också kroka arm med kommunens stora skogsägare.
I vår växande kommun är det viktigt att skydda den tätortsnära skogen oavsett vem som äger den. Kalhyggesbruket och granplanteringar är inget som gynnar vare sig biologisk mångfald eller friluftslivet. Vi är därför glada att Uppsala Akademiförvaltning har backat från sina avverkningsplaner i Nåsten. Vi hoppas också på en bättre framtida dialog med Holmen Skog som nyligen kalavverkade ett stort skogsområde i Fjällnora friluftsområde. Det finns andra skogsbruksmetoder som bättre går att kombinera med friluftsliv och biologisk mångfald.

Under 70 år har kalhyggesbruket förändrat nästan hela vårt svenska skogslandskap. Många djur- och växtarter har trängts tillbaka till små rester av skog som under denna period varit förhållandevis opåverkad. För att dessa arter ska överleva behöver vi dels bevara de skogar som ännu har kvar höga naturvärden, dels återskapa livsmiljöer i andra skogar. Miljöpartiet vill stödja skogsägare som vill ställa om till hållbara skogsbruksmetoder genom ett statligt omställningsstöd.

Vi vill också värna allemansrätten och strandskyddet som andra partier idag vill försämra. Vi vill att Uppsalaborna ska kunna vistas överallt i skog och mark och längs våra vattendrag. Vi vill möta det ökade naturintresset och värna allas rätt till stränder och kuster. Det är något som också går hand i hand med att stoppa artutrotningen och gynna den biologiska mångfalden.
Rickard Malmström och Linda Eskilsson, kommunalråd i Uppsala (MP)

Relaterade nyheter

Uppsala, 21 juni 2022

C motsätter sig konkreta åtgärder

Uppsala, 15 juni 2022

Vi måste hålla många bollar i luften samtidigt

Uppsala, 22 maj 2022

Stoppa massutrotningen av djur och växter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter