Kultur

Kulturlivet har stor betydelse för människor och kan vara en drivande kraft i samhällsutvecklingen. Miljöpartiet anser att det är en viktig kommunal uppgift att stimulera människors skapande verksamhet och underlätta för människor att ta del av kulturens yttringar. Kultur kan ses som ett klimatsmart alternativ till materiell konsumtion.

Vallentuna kommun hyser unika kulturmiljöer i landskapet. Ett stort ansvar vilar på kommunen att levandegöra kulturarvet för oss själva och bevara det för kommande generationer. Vid nybyggnationer och annan exploatering måste stor hänsyn alltid tas till det kulturlandskap som finns runt omkring i kommunen.

 

  • Biblioteket ska vara centrum för information och kunskap. Det ska få tillräckliga resurser i form av ökade anslag för de olika medier som efterfrågas och tillräckligt med personal för att möta Vallentunas ökande befolknings behov och förväntningar.

  • Biblioteksfilialer i kommunens yttre områden såsom Kårsta, Karby/Brottby och Lindholmen är viktiga för tillgänglighet för alla innevånare. Även bokbussar kan vara ett komplement för att tillgodose bokintresset för äldre eller personer med nedsatt rörlighet och fungera som mobila skolbibliotek för skolor som saknar egna bibliotek.

  • Kulturmiljön skall beaktas tidigt i kommunens bebyggelseplanering.

  • Kulturskolan ska erbjuda kommunens barn och ungdomar, en möjlighet att prova på och utveckla ett intresse för musik och dans eller annan form av kreativt skapande. Egenavgifterna ska kraftigt sänkas för att inte stänga ute barn på grund av familjens ekonomiska situation.

  • Genom stöd till föreningar och studieförbund ska kommunen verka för att göra bildning och kunskap tillgängligt för alla. Intresse för olika kulturer och demokratifrågor är viktiga fundament i vårt samhälle.

  • För bibehållen kunskap om hur man levde förr, ska Össeby skolmuseum, tidigare Össeby Garns kyrkskola, få vara kvar i sitt nuvarande läge med naturlig anknytning till kyrkan och miljön omkring. Museum och stiftelser såsom t.ex. Husby gård i Markim och Lappdals gårdsmuseum i Vada ska också få stöd och möjlighet att fortleva.

  • En handlingsplan för långsiktigt skydd av Långhundraleden ska utarbetas av kommunen i samarbete med kommuninvånarna och grannkommunerna. Den viktiga 3000-åriga kommunikationsleden Gullbron ska skyddas mot ingrepp.

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter