Södra Trönninge får klara sig utan bro över Himleån

Södra Trönninge får klara sig utan bro över Himleån

Vi motsätter oss alla strävanden om att bygga en bro över Himleån för att förlänga Österleden. Det leder endast till mer smutsig trafik och bullerpåverkan i invånarnas närmiljö.


Stadens expansion i norr börjar närma sig ett avgörande. Göingegården ska kopplas ihop med Trönninge och de grova dragen ska snart beslutas. I likhet med många tidigare områdesplaneringar så har bilens framkomlighet fått stor plats och fortsätter ses som norm i samhället.

På ett mycket tidigt stadie pekades en förlängning av Österleden till Lindhov ut som en förutsättning för exploateringen. När sedan utredningarna följde visade studierna givetvis att en förlängd Österled inte alls hjälper trafiksituationen i Lassabacka, dessutom kräver förlängningen av Österleden att en bro över Himleån byggs.

Från Miljöpartiets sida har vi under lång tid motsatt oss att bygga en vägbro över Himleån i syfte att förlänga Österleden. I det nu liggande förslaget finns en bantad version av detta med. Österleden förlängs till en bro och övergår sedan till en gata med varierad hastighet. Själva gatan som sådan och utbyggnaden av södra Trönninge är vi inte emot, det finns få platser i kommunen som är mer lämpade. Att bygga en vägbro och förstöra naturvärden i och kring Himleån är dock helt uteslutet enligt vår mening.
Området kring och kanske framförallt i Himleån är mycket känsligt med ett antal arter som borde skyddas genom artskyddsförordningen varför en prövning enligt densamma borde vara given. Ärendet kan egentligen inte bli mycket tydligare än följande citat från stycket om miljökonsekvensbeskrivningen.

"Den sammantagna bedömningen är att konsekvenserna för naturmiljön kommer att bli stora. Bedömningen baseras framförallt på anläggandet av ny vägbro över Himleån."

Vidare ställer sig den huvudsakliga markägaren, Derome-koncernen, skeptisk till att anlägga en ringled genom ett bostadsområde som är en del av det stora stadsområdet (HN 151207). Vi delar givetvis samma skepsis eftersom vi lutar oss på den antagna Trafikstrategin där bilen är ett nedprioriterat fordon som inte har framtiden för sig.

Vi kan alltså inte planera ett nytt område med bilen i fokus samtidigt som vi har antagit en Trafikstrategi som är otvetydig med att gång, cykel och buss är de prioriterade färdsätten. Med bilen i centrum (bildligt och bokstavligt) tar vi nya steg mot ett omodernt leverne där krav på dyra parkeringslösningar kommer som ett brev på posten och skadar den kommunala ekonomin. Dessutom skulle utökat bilåkande motverka vår gemensamma satsning på att uppnå klimat- och miljömålen.

 

Stefan Edlund, gruppledare

Madeleine Bagge, gruppledare

Johan Rosander, ledamot kommunfullmäktigen

Linnea Sandahl, ledamot kommunfullmäktige

Samuel Lindh, ledamot Hamn och gatunämden

 

Texten publicerades i Hallands Nyheter 2017-12-02.

Relaterade nyheter

Varberg, 31 augusti 2018

Motion: Havet

Varberg, 31 augusti 2018

Motion: Biologisk mångfald i Varberg

Varberg, 27 augusti 2018

Handlingsprogram och informationsfolder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter