Västervik

I år (2020) har vi redan i februari nått meteorologisk vår utan att först ha passerat vinter. Detta borde få var och en av oss att reflektera kring klimatdebatten. Miljöpartiet de gröna har denna mandatperiod tagit plats i den kommunpolitiska ledningen och vårt fokus är att Västerviks kommun skall göra minst vår del av uppdraget för en hållbar framtid. Att hushålla med vår planets resurser börjar hos var och en av oss, i vardagen, i valet av vad och hur vi konsumerar och lever våra liv.

Vår färdriktning tar avstamp i de 17 Globala Miljömålen i Agenda 2030 som kan delas in i de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.Vår strävan är trygga medborgare med god folkhälsa, ett rikt kulturliv och en känsla av gemenskap.Vi vill ha en ekonomi i balans där vi reinvesterar i människor och miljö.Vårt viktigaste livsmedel är naturligtvis vatten och att säkra tillgången till ett bra dricksvatten har för oss hög prioritet.

Vi vill utveckla biogasproduktionen i kommunen. Klimat- och miljönyttan av biogasproduktion är tredubbel då vi förutom att vi får ett klimatneutralt lokalt bränsle även minskar läckaget av metangas från gödsel, och sedan får ett rötslam som är ett effektivt gödningsmedel för växande grödor. Detta minskar också övergödningen av våra vattendrag och Östersjön.

Vi ser också vikten av att samverka med näringslivet för att göra en grön omställning. Detta skapar jobb lokalt och vi vill gärna se en biogasanläggning i anslutning till Naturbruksgymnasiet som kan utvecklas i samarbete med yrkeshögskola för biogasteknik och drifttekniker. Kommunens roll blir att agera ambassadör och hjälpa till med att få fram klimatinvesteringspengar. 

Vi bor i en fantastisk kommun där den biologiska mångfalden och rikedomen är särskilt lämpad för ekoturism. Här vill vi ge ett tydligare uppdrag till Västervik Framåt kring turism och besöksnäring. Att tillgängliggöra reservat och naturleder samt att utveckla naturum och vattenskolan är viktigt för kunskapsbyggande naturupplevelser.

Med målmedvetet Agenda 2030-arbete kommer vi från Miljöpartiet de Gröna hålla tempot uppe för att genomföra en nödvändig omställning till hållbarhet. Den kommer att stärka vår kommun, dess medborgare och företag.

Vi ser och hanterar de intressekonflikter som uppstår vid produktion av förnyelsebar vindenergi inom vindbruksplanerat område. Andra områden är fredade och där slipper fågelsträck och friluftsliv konkurrensen med vindkraft.

 
 
 
 
För kontakt: Lokala språkrör Akko Karlsson 0705-257223;E-post, Anna Bodjo 070-6914951; E-post,   
MP Västervik E-post; Facebook
 
 
 

Våra prioriteringar

Energi - Lokal biogasanläggning.

Vi vill utveckla biogasproduktionen i kommunen.

Klimat- och miljöfrågor.

Kultur & Fritid.

Vatten och hav.

Kultur.

Kommunikationer.

Miljöpartiet Västervik

Kontakt