Förutsättningar för ett lokalt näringsliv i utveckling genom nytänkande

Underlätta för nya innovativa och hållbara företagsidéer, mer jämställt näringsliv med fler kvinnliga företagare, levande orter med ökat småföretagande, naturturism.

  • De senaste 20 åren har fyra av fem nya jobb skapats i företag med färre än 50 anställda. Svenska småföretagare förtjänar en politik som underlättar för nya företag att starta upp, utvecklas och anställa fler. En politik som gynnar entreprenörskap och innovation är vad svenska småföretag förtjänar.
  • Miljöpartiet finansierade i sin senaste budget en totalt slopad sjuklön för småföretagen. Vi vill även ta betydligt större steg än regeringen när det gäller minskat regelkrångel. Dessutom förslår vi sänkt arbetsgivaravgift med inriktning på småföretag, sänkt skatt på personaloptioner för nystartade innovationsföretag och förbättrade trygghetssystem för småföretagare. Vi är i dag det självklara partiet för småföretagare och entreprenörer.

I Vellinge så jobbar vi för:

• Styrkortet i kommunen är en avgörande och viktig del för att lyfta fram och få fokus på det vår kommun skall satsa på. Miljöpartiet yrkade därför att inriktningsmålet som finns idag: ”Att bli den mest företagarvänliga kommunen i landet”, kompletteras och förstärks. Vi vill att Vellinge även går i främsta ledet för att på olika sätt ge stöd år Socialt företagande och att det ges stöd till arbetet med sociala innovationer.  Vi yrkar därför ett Vid Framgångsfaktor Företagarvänlig kommun och rubriken Inriktningsmål tillägg med inriktningen:”Vellinge skall bli en av de ledande kommunerna att stödja sociala innovationer och socialt företagande.”Vellinge ligger bra till när det gäller småföretagande vilket är mycket positivt och något jag är säker på alla partier ser som viktigt att aktivt vara med och ge stöd till. För att utveckla möjligheterna ytterligare, för fler företagsformer och även att skapa en positiv bas för sociala innovationer, så vill vi att detta lyfts in och fram i Styrkortet. När det gäller sociala innovationer, så är det något som med all säkerhet blir värdefullt inför framtiden både inom skola, vård och omsorg. Ett exempel är Systerbilen på näset som fortsätter utvecklas. Mp ser gärna att Vellinge kommun är föregångare inom så viktiga områden, självklart även i samarbete med forskning och utveckling inom området.  Nedan sammanfattning av de områden vi jobbar för och som kan påverka företagandet i kommunen positivt: • Potentialen i en ökning av kvinnors företagande i kommunen vill vi skall uppmuntras. Och det finns med som förslag i vår motion ”Handlingsplan för jämställd tillväxt ” (1). • Levande orter med minskat behov av transporter.Ökar trivsel och utvecklar möjligheter. Med promenad- och cykel vänliga stråk, med en mångfald av mindre verksamheter och ett aktivt, lokalt och småskaligt näringsliv. Uppmuntra till funktionsblandning, med både bostäder, service och arbetsplatser inom ett och samma område/byggnad. • Skapa en bred plattform för fortsatta utveckling av konceptet ”Gott Hästliv”. För att tillvarata möjligheterna med hästen, småföretagande och utveckling. Se vår motion: ”Projekt Häst” - ett projekt med fokus på hur kommunen ytterligare kan utveckla möjligheterna med hur hästen kan vara en del av kommunens olika områden.(2) • Ökat fokus på Naturturism Ger förlängning av turistsäsongen, ökad kunskap och intresse för vår natur och unika djur- och fågelliv.  • Upplevelser genom Naturum.Ge ökad möjlighet för besökare att uppleva och lära om Vellinges natur och djurliv.  • Starta Cradle to Cradle projekt. Lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används.Skapar hållbarhet och utvecklings möjligheter. Se vår motion: ” Motion om att Vellinge skall jobba med konceptet Cradle to Cradle.” (3) • Science center i Vellinge – ett vetenskapligt center i Vellinge.    Bli bland de ledande kommunerna i Sverige vad gäller kunskaper i matematik och naturvetenskap.  Se vår motion: ” Motion om Science center i Vellinge kommun. ” (4) • Verka för minibussar och lokalt driven kollektivtrafik. Ger fler möjligheten att enkelt få tillgång till bra transporter och att kunna ta sig till olika ställen inom kommunen. Se vår motion: ” Motion om pilotprojekt buss.” (5) • Erbjud företagarna stöd och råd kring miljö- och hållbarhetsområdet.Enkelhet för ett ökat engagemang. • Vellinge skall ansöka om att bli en Fairtrade city. Intresset för etisk konsumtion ökar och Vellinge kan tillsammans med övriga kommuner som certifierats, bidra med en positiv utveckling. Se vår motion: ” Vellinge skall ansöka om att bli en Fairtrade city.” (6) • Gå med i JAK medlemsbank och starta Stödspar.                   Företag och organisationer får möjlighet till räntefritt lånekapital. Kommunen stötta lokal utveckling och olika framtidsprojekt. Se vår motion: ” Stödspar. ” (7)                                                                                                 • Ge fler byggföretag en chans. Vi vill förbättra förutsättningarna för små- och medelstora byggföretag. Detta kan ske genom att dela upp större detaljplaner i flera etapper och ge markanvisningar i mindre enheter. Nedan följer de motioner som punkterna ovan relaterar till: 1. Motion om Handlingsplan för jämställd tillväxt Bakgrund: Nätverket Grid[1], är med i projektet Dubbel kraft vilket är finansierat av Tillväxtverkets program för jämställdhet inom det regionala tillväxtarbetet. I skriften ”Dubbelt Upp – nycklar för jämställd tillväxt”, finns dokumentation av en undersökning i Vellinge kommun. Skriften är framtagen som en inspiration till och uppmaning om ett fortsatt arbete för ett jämställt näringsliv i Vellinge.Jämställdhet är ett viktigt medel för att tillvarata kompetenser och i detta fall uppnå hållbar tillväxt. En hållbar tillväxt skapas om hänsyn tas till både ekonomi, miljö och sociala dimensioner – där jämställdhet, integration och mångfald är centrala delar. Då detta är en uppmaning från Grid, så gäller det kvinnor och Vellinge.I analysen av undersökningen som boken tar upp framkom bl a: ” Ett stort behov av att öka kunskapen om jämställdhet och kvinnors företagande och på sikt utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering av tillväxtarbetet i Vellinge kommun.”.I boken ställs frågan: ”Är man i Vellinge kommun beredd på att anta en handlingsplan för jämställd tillväxt?” SyfteNågot beslut om det kommer att tas fram en handlingsplan är ännu ej fattat. Miljöpartiet vill genom denna motion ge stöd och få ett beslut att en handlingsplan för jämställd tillväxt tas fram.Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta: Att en Handlingsplan för jämställd tillväxt i Vellinge tas fram. [1] Grid är ett nätverk för företagande kvinnor bosatta eller verksamma i Vellinge kommun och vi har funnits sedan 1999. Nätverkets hjärtefråga är att kvinnor som vill ska kunna driva framgångsrika företag. Det är en förutsättning för tillväxt i vår kommun Vellinge.Tillsammans vill nätverket verka för stabila, starka och säkra företagande kvinnor i kommunen.2. Motion om projekt Häst BakgrundI Vellinge kommuns Översiktsplan finns ett temaområde som benämns: ”Gott Hästliv”.Området beskriver främst situationen med fokus på bebyggelse och möjligheterna/svårigheterna med att skapa fungerande system för ridstigar. Rid intresset i Vellinge kommun är stort och antalet hästar i kommunen överstiger 1100 st.Mål och riktlinjer  avseende ”Gott Hästliv” generellt, finns framtagna och beslutade. Såäven en Hästpolicy antagen Miljö- och Byggnadsnämnden 2006, som underlag för arbetet med hästrelaterade plan- och byggfrågor.Hästsport är den näst största ungdomsidrotten i Sverige, den största för funktionshindrade.Miljöpartiet ser positivt på att kommunen har ett mer samlat grepp och utvecklar konceptet ”Häst” till att även omfatta andra områden där hästen kan vara en del av en positiv utveckling inom kommunen.Vi föreslår därför att det startas ett övergripande projekt, där möjligheterna med hur häst kan finnas med i kommunen inom olika områden belyses. Projektet menar vi skall omfatta flera nämnder och avdelningar, för att ge en helhetssyn. De olika hållbarhetsperspektiven; de ekologiska, ekonomiska, sociala och (kulturella/tekniska), skall ligga till grund för utvärderingen.   De områden som vi föreslår skall ingå i projektet är: • Kommunhäst/ar : Hästar som jobbar heltid i kommunen och utför arbeten inom förvaltning. Det kan vara allt från att frakta saker/människor till att vara ex vis transportör av vatten för bevattning. • Folkhälsoaspekter . Både i förebyggande, terapeutiskt och rehabiliterande syfte. • Funktionella hästanläggningar . Som fungerar som kunskapscentrum, fritidsgård och resurs för kommunen på olika områden.• Hästrelaterad affärsutveckling /företagsutveckling . Som ett område i kommunens arbete med att utveckla det lokala näringslivet. • Naturvårdande. Hur hästen kan bidra till att vårda vår natur. • Ridstigar. Lika självklara som cykelbanor och gångvägar. Fortsatt utveckling.• Energi. Hur de möjligheter som finns genom användning av hästgödsel ex vis för biogas produktion kan tillvaratas. SyfteSkapa en bred plattform för fortsatta utveckling av konceptet ”Gott Hästliv” i Vellinge kommun. Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaAtt genomföra ett projekt med fokus på hur kommunen ytterligare kan utveckla möjligheterna med hur hästen kan vara en del av kommunens olika områden. 3. Motion om att Vellinge skall jobba med konceptet Cradle to Cradle.Bakgrund                                        Cradle to Cradle®, på svenska "vagga till vagga" eller ”cirkulär ekonomi”, är en strategi för hållbar utveckling som lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används snarare än linjära processer som hittills har varit dominerande. En strävan för kvalificerad återanvändning. Filosofin går ut på att minimera miljöpåverkan. Där material – precis som i naturen – aldrig förstörs eller ackumuleras och där tillväxt, produktion och konsumtion är till gagn för jorden och ekosystemen.Ronneby kommun, har anammat konceptet Cradle to Cradle, genom Cefur (Center för forskning och utveckling i Ronneby). Cefur är Ronneby kommuns center för forskning och utveckling inom hållbarhet, där har man särskilt fokus på Cradle to Cradle. Satsningen, som knyter samman företag och kommunen med olika lärosäten, inspirerar, utbildar och medverkar till hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. En annan kommun är Kungsbacka där en inspirationsdag hålls för företag om hur de kan anamma konceptet i sin affärsverksamhet. Den cirkulära ekonomin kommer med all sannolikhet starkt framöver. De som startar nu är föregångare.  SyfteVellinge har möjlighet att utvecklas mer hållbart, genom att anamma Cradle to Cradle konceptet. Att på bred front involvera och inspirera både det offentliga, näringslivet och privata området, genom att skapa en positiv gemensam plattform.  Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaMed hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:Att Vellinge kommun initierar ett projekt, med syfte att ta fram förslag hur Cradle to Cradle konceptet kan förverkligas i kommunen. 4. MOTION OM SCIENCE CENTER I VELLINGE KOMMUN.BakgrundI dagens skola, både grundskola och högre studier, ser vi en vikande trend för matematik och naturvetenskap. För att kunna motverka denna trend och för att Vellinge kommun skall bli bland de ledande kommunerna i Sverige vad gäller kunskaper i matematik och naturvetenskap föreslår vi att kommunen utreder möjligheterna att startat ett Science Center. Vi menar att man kan ha Navet i Borås som en form av inspiration, http://www.navet.com/.SyfteCentret skall vara med och utveckla Skåne till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög utbildningsnivå samt öka befolkningens intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.Centret skall aktivt medverka till att befolkningen får kunskaper och insikter om Hållbar utveckling. Vellinges kommun skall bli den kommun som har landets kunnigaste matematikelever.Centret skall arbeta för att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv. Pedagogerna i Vellinge och kranskommunerna ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling i naturvetenskap, teknik och matematik.Eleverna skall uppleva naturvetenskap, teknik och matematik som intressanta och roliga ämnen.Centret bör utvecklas i nära samarbete med näringslivet och Skolverket. Vi föreslår att Vellinge även bjuder in kranskommuner att delta i projektet.Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaMed hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:Att göra en utredning om möjligheterna att starta upp ett Science Center i Vellinge kommun.5. MOTION OM ATT VELLINGE SKALL ANSÖKA OM ATT BLI EN FAIRTRADE CITY.Bakgrund Idag finns över 30 Fairtrade cities i Sverige och intresset ökar hela tiden. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Fairtrade City leds av en styrgrupp vars främsta uppgift är att sprida information om etisk konsumtion till kommunens invånare. Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser.Syfte Vellinge profileras positivt och blir aktiva inom etisk konsumtion. Det involverar på bred front både det offentliga, näringslivet och privata området och kapar en positiv gemensam plattform.Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta: Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att Vellinge skall ansöka om att bli en Fairtrade city 6. Motion om pilotprojekt buss BakgrundVellinge kommun har en speciell situation när det gäller hur kommunen geografiskt är utformad. En struktur som för många invånare gör det svårare än nödvändigt att kunna åka kollektivt. Vi har ofta långt till närmaste busshållplats och vissa orter har ingen eller obefintlig kollektivtrafik. Det är även svårigheter för dagens stora bussar att kunna köra i vissa områden, då de är för stora. Ofta är även dessa stora bussar enbart halvfulla mitt på dagen. Bilen blir ofta det alternativ man har, även om man pendlar så får bilen följa med till parkeringen vid stationen. Trafikflödet är stort inom vissa områden och bilarna tar stor plats.Miljöpartiet vill skapa ett säkrare, bekvämare och miljövänligare trafiksystem. För att underlätta att förflytta sig inom kommunen utan bil och enklare kunna nytta den traditionella kollektivtrafiken, föreslår vi att kommunen initierar ett pilotprojekt tillsammans med Skånetrafiken. I pilotprojektet så skulle testas minibussar som går i förutbestämda slingor i kommunen, ett system med minibussar som går i ett ständigt kretslopp med passagerare till olika delar av kommunen.Det finns idag projekt att inspireras av, ex vis från Hongkong  där miljövänliga minibussar kompletterar övrig kollektivtrafik. Där har man dessutom ytterligare förenklat genom att minibussarna stannar där en passagerare önskar stiga på.Tanken är att minibussarna drivs med biogas, det ger ytterligare incitament till att en biogasmack ges möjlighet i kommunen. De är tysta och miljövänliga.Förslagsvis går de i sträckor så man enkelt kan nå de vanliga busshållplatserna, att man kan åka till butiker/service utan bil. Det ger mer levande samhällen med färre bilar. Vi kan även tänka oss att det testas former för hur villaföreningar, vägföreningar med flera blir delaktiva i att driva detta, via överenskommelse med Region Skåne/Skånetrafiken. SyfteUnderlätta för medborgarna att nå olika delar av kommunen och stimulera till att åka kollektivt istället för att använda bilen.  Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaAtt initiera ett pilotprojekt med Skånetrafiken om ett system med minibussar som går i ett ständigt kretslopp med passagerare till olika delar av Vellinge kommun. 7. Motion om Stödspar BakgrundKommunen har en vilja att på olika sätt stötta det lokala näringslivet och organisationer. Miljöpartiet ser även att sociala innovationer och socialt företagande är i fokus.  Alternativ till borgensförbindelse behövs. Vi föreslår att kommunen ser över hur vi kan ge stöd på olika sätt och med vilka syften. Ett sätt kan vara genom Stödspar .  I korthet innebär Stödspar att en kommuns sparande ger företag och organisationer möjlighet till räntefritt lånekapital. På så sätt kan kommunen stötta lokal utveckling och olika framtidsprojekt, utan att behöva riskera sina pengar. Stödspar är ett koncept som är unikt för JAK Medlemsbank .  Så här fungerar detKommunen öppnar ett konto i JAK Medlemsbank och sätter in en summa pengar. I kommunen finns ett företag eller organisation som behöver låna pengar. Man gör en ansökan om lån hos JAK Medlemsbank men har svårt att finansiera både amortering och sparande. De kan då vända sig till kommunen med en förfrågan om Stödspar, vilket innebär att kommunen istället sparar åt företaget eller organisationen. Därmed minskar företagets/organisationens månadsbetalning.  Pengarna tillhör fortfarande kommunen och riskerar inte att förloras. JAK Medlemsbank gör en sedvanlig kreditprövning. Om och när lånet har beviljats, tillkommer en lånekostnad för företaget/organisationen motsvarande 3 - 4 procent effektiv ränta. Det är kommunen själv som bestämmer kriterierna för Stödspar.  Ett antal kommuner i Sverige har ett stödsparande i JAK medlembank. I Skellefteå kommun infördes Stödspar år 2007. Hittills har kommu¬nen genomfört sju stödsparprojekt, ytterligare tre är under hand¬läggning hos JAK. SyfteFöretag och organisationer får möjlighet till räntefritt lånekapital. På så sätt kan kommunen stötta lokal utveckling och olika framtidsprojekt. Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige beslutaAtt utvärdera Stödspar konceptet och kriterier för Vellinge kommun.  

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: