Politik som gör skillnad i Flen

Flen

Miljöpartiet kan stolt presentera ett nytt partiprogram som fortsätter att arbeta för en Grön Ideologi – solidaritet i handling. Med den gröna ideologin strävar vi efter en värld där den enskilda människan ges möjlighet till ett gott liv utan att förstöra förutsättningarna för framtida generationer. Vi är alla en del av världen och har därför ett ansvar att ge röst till dem som inte kan göra sina röster hörda. Denna gränslösa solidaritet kan uttryckas trefaldigt: ·         solidaritet med djur och natur och det ekologiska systemet·         solidaritet med kommande generationer ·         solidaritet med världens alla människor Detta partiprogram är en bas för vårt lokala arbete som fokuserar på: SkolanMiljöpartiet ser skolan som en grundläggande faktor för att kommande generationer ska ges möjlighet att skapa ett gott liv för sig själva och sin omgivning. Ett förbättringsarbete i form av Skolprojektet är i full gång, vilket Miljöpartiet i Flen med glädje understödjer. Miljöparitet kommer att arbeta för att elevernas och lärarnas arbetsmiljö förbättras, att varje skattekrona i skolan används effektivt så att den kommer eleverna till gagn och att vi får en bättre måluppfyllelse för eleverna. Vi vill se ett bättre integrationsarbete i skolorna och att elevers rätt till modersmålsundervisning och modersmålsstöd i ämnena tillgodoses. Vi vill att Flens kommun ska styras av barnkonventionen. Vi fortsätter att jobba för att maten som både barn och äldre blir serverade är nyttig, god, närproducerad och ekologisk. Den ekologiska andelen mat som serveras har äntligen börjat stiga i Flens kommun, en utveckling vi vill fortsätta. Ekologiskt ansvar Flens kommun har en god möjlighet att ta ett ekologiskt ansvar genom en del enkla åtgärder. Miljöpartiet kommer att driva frågan om en mer ekologiskt hållbar kommun som ger förbättringar för kommunens invånare. Vi vill även understödja företagandet och tror att nyföretagande går att förena med ekonomisk och ekologisk hållbarhet.Flen ska vara en kommun som arbetar med olika former av resursåtervinning, bland annat genom att starta en återvinningscentral som även skulle ge möjlighet till arbetsträning för personer som står långt från arbetsmarknaden.Kommunen bör formulera en plan för att visa hur man arbetar för att förbruka så lite fossila bränslen som möjligt. Detta kan ske genom energibesparingar och övergång till alternativa energikällor. Miljöpartiet kommer även att verka för att användningen av fjärrvärme och solpaneler ökar och att man använder eventuell spillvärme. En utvärdering över var det skulle vara lämpligt att etablera vindkraft inom kommunen bör genomföras.Möjligheterna att etablera en rötanläggning för kompost och utvinning av biogas i kommunen, alternativt anslutning till närbelägen kommuns anläggning, behöver utredas.Miljöpartiet vill verka för att förbättra de allmänna kommunikationerna både inom kommunen och inom regionen. Vi ställer oss också positiva till tanken på persontrafik på TGOJ-banan. Kommunens gång- och cykelvägar måste underhållas och utökas.    Miljöpartiet vill satsa på en trädbank så att de träd som planteras i våra parker och längs gator kan drivas upp i egen regi, vilket skulle ge en besparing och dessutom utgöra ett perfekt utflyktsmål för både skola och förskola. InkluderingFlen är idag ett mångkulturellt samhälle vilket både skapar unika förutsättningar och utmaningar. Miljöpartiet vill arbeta för att Flen ska vara en kommun där alla kan känna en samhörighet oavsett till exempel etnicitet, religiös övertygelse, kön eller funktionshinder. Miljöpartiet är ett feministiskt parti och vill säkerställa en jämställd och jämlik kommunal service. Vi vill att alla invånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i samhället. En viktig faktor för integration och gemenskap i kommunen är en satsning på olika kulturformer och aktiv kulturutövning, inte minst för barn och ungdomar.Ett av människans grundläggande intressen är att bruka jorden som vi lever av. Oavsett var man kommer ifrån finns en önskan att arbeta med växter och blommor. Miljöpartiet vill därför som ännu en integrationsskapande faktor skapa fler kolonilotter.     Miljöpartiet vill arbeta för att säkerställa en god äldreomsorg. Antalet äldre i kommunen ökar och kommunen upplever även en ökad inflyttning av äldre från främst Stockholm. Miljöpartiet vill att det även utformas äldreboenden så att par kan bo tillsammans och att det byggs lägenheter för friska som inte kräver boende på institution snarare än kollektiv- eller service-hus.      Miljöpartiet i Flen vill satsa på missbruksvården. Kommunen har idag stora problem med missbruk, både bland ungdomar och äldre. Vi behöver utveckla samarbetet med samhällets övriga aktörer för att minska drogernas skadeverkningar.  ArbeteFlens kommun är en bra kommun att leva i och miljöpartiet vill arbeta för att göra den ännu bättre genom fler arbetstillfällen, bland annat genom satsningar på kretsloppstänkande och grön infrastruktur, till exempel fiberkabel. Miljöpartiet vill skapa en företagsvänlig kommun genom till exempel förenkling av bygglov och av etableringstillstånd samt bättre upphandlingsrutiner. 

Aktuellt i Flen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Miljöpartiet bäst för miljön – igen!

MP kräver lag mot kärnvapen i Sverige

Per Bolund om Nato

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Max Troendlé

Språkrör för Miljöpartiet i Kalmar län, gruppledare MP Kalmar och ledamot i partistyrelsen