Trafik

Göteborg ska i första hand vara en stad för människor, inte bilar. Gående, cyklister och kollektivtrafik och andra smarta mobilitetslösningar ska prioriteras. Trafiken i Göteborg ska vara miljöanpassad, säker och tillgänglig för alla.

Nya spår och tunnlar ska göra spårtrafiken snabbare

Miljöpartiet vill

  • Införa nya miljözoner för att förbättra luftkvaliteten.
  • Verka för låga priser i kollektivtrafiken.
  • Utveckla spårvägssystemet till att bli stadsbana med högre kapacitet och snabbare förbindelser till ytterstaden och genom centrum, bland annat genom att bygga Kortedalatunneln och Sahlgrenskatunneln.
  • Skapa trygghet för gående och cyklister, exempelvis genom sänkta hastigheter, fler gångfartsgator och cykelbanor som är separerade från både bilister och gående.

Vi vill även öka underhållet och bygga ut cykelbanenätet bland annat genom nya älvförbindelser och ha cykelfartsgator i bostadsområden.  

Trafik för människor

Trafiksystemet är av yttersta vikt för att göteborgarna och Göteborgs besökare ska ha en bra upplevelse och vardag. Vi behöver gynna de trafikslag som orsakar liten påverkan på miljön och samtidigt uppmuntrar människor att röra sig i vardagen. De som går, cyklar och åker kollektivt ska vara de prioriterade trafikanterna. Vi vill särskilt verka för att trafiksituationen förbättras runt förskolor och skolor med zoner vid entréerna som endast är för dem som går och cyklar. Alla skolor ska ha cykelbanor fram till skolorna.

Renare luft att andas

Vi behöver adressera både klimatpåverkan från trafiksystemet som behöver minska kraftigt men också utsläppen av kväveoxider och partiklar som leder till dålig luftmiljö för de boende i Göteborg. Vi har tyvärr så dålig luft att 200 personer dör i förtid per år och barnastma är överrepresenterad. Tyvärr så är utsläppen av kväveoxider vid normal körning från förbränningsmotorer fortsatt för stora. Därför vill vi i Göteborg inför de nya miljözonerna för tunga och lätta fordon. Göteborg har redan miljözon 1 för tunga fordon och Miljöpartiet föreslår att miljözon 2 som gäller för personbilar och andra lätta fordon får samma geografiska utsträckning som miljözon 1. Miljözon 3 vill vi införa innanför vallgraven i Göteborg.

Bättre kollektivtrafik och cykelvägar

Trängselskatten minskar biltrafiken i Göteborg. Detta leder till att vi kan effektivisera trafikflödet genom utbyggnad av kollektivtrafik och cykelbanor. Vi vill öka spårvagnstrafiken i de centrala delarna samt bygga ut spårvagnsnätet ytterligare i bland annat Lindholmen och Backa. I kombination med detta vill vi ha låga biljettpriser för kollektivtrafiken och ökad kapacitet av den. När fler människor reser kollektivt blir detta möjligt, behovet av parkeringsplatser och yta för vägar minskar då. Vi vill också bygga ut och modernisera järnvägsnätet för våra tåg och pendeltåg till och från Göteborg, bland annat genom Västlänken, som kommer att ha kompenserat sitt koldioxidavtryck efter 5-10 år i drift. Med dessa åtgärder blir det kollektiva resandet det bästa alternativet för nuvarande bilister och befolkningen i kranskommunerna. Det ska vara billigare, snabbare och lättare att åka kollektivt än att ta bilen. I och med detta kan Göteborg bli en grönare, trevligare och barnvänligare stad.

Använd hamnen

Göteborgs hamn används flitigt. Mycket av vad som importeras och exporteras till Sverige passerar genom Göteborg via hamnen. Miljöpartiet ser Göta Älv som ett bra transportmedel för att få bort tung trafik genom Göteborg. En god investering är en utbyggnad för ny hamnkapacitet med biogasdrivna pråmar då vattenleden till skillnad från vägar och spår är gratis.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: