Trafik

Lyssna

Trafik har länge varit förknippat med stress, buller och farliga utsläpp. Vi vill skapa en bättre och effektivare trafikmiljö i Göteborg.

Miljöpartiet vill

  • Minska ytan i Göteborg som upptas av parkeringsplatser.
  • Bygga en gång- och cykelbro över älven och satsa på cykelfrämjande åtgärder t.ex. fler cykelbanor.
  • Minska biltrafiken särskilt i centrum och ta bort de trafikproblem som försvårar kollektivtrafikens framkomlighet.
  • Komplettera Västlänken med en persontågstunnel under älven som ansluter Norra Älvstranden, Torslanda och Kungälv.

Dagens trafiksystem åstadkommer stora problem i staden. Trafiken förgiftar vår luft och förändrar vårt klimat. Trafikbullret skapar stress hos göteborgarna, trafikuppbyggnaden tar mycket plats och förfular staden samt dödar och skadar trafiken många människor. Vi behöver minska antalet bilar genom att helt enkelt göra dem onödiga för oss.

Dagens göteborgare gör ofta valet att ta bilen från punkt A till B och ser det som ett smart alternativ. Det kan handla om att lämna och hämta barnen, resekostnader, bekvämlighet, tidsvinster, trygghet och så vidare. Vi respekterar deras val, men nöjer oss inte. Vi vill att göteborgarna väljer det alternativ som är det bästa för alla i staden.

För att bygga en bättre och effektivare trafikmiljö vill vi införa trängelskatt i Göteborg, vilket minskar biltrafiken i innerstaden. Samtidigt vill vi öka spårvagnstrafiken i de centrala delarna samt bygga ut spårvagnsnätet ytterligare med utbyggnad på Lindholmen och i Backa. I kombination med detta vill vi ha låga priser på kollektivtrafiken.

Med dem åtgärderna tror vi att även den inbitna bilisten och befolkningen i kranskommunerna tänker om och börjar resa kollektivt. Det ska vara billigare, snabbare och lättare att åka kollektivt än att ta bilen. I och med detta kan Göteborg bli en grönare, trevligare och barnvänligare stad.

Göteborgs hamn används flitigt. Mycket av vad som importeras och expoteras till Sverige passerar genom Göteborg via hamnen. Miljöpartiet ser Göta Älv som ett bra transportmedel för att få bort tung trafik genom Göteborg. En god investering är en utbyggnad för ny hamnkapacitet med biogasdrivna pråmar då vattenleden till skillnad från vägar och spår är gratis. 

Läs mer om vad vi vill göra för att förbättra trafiksystemet i Göteborg i: Kommunpolitiskt handlingsprogram 2014-2018.

För information om trängselskatten, klicka här.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: