Ett jämställt och jämlikt Europa

Ett jämställt och jämlikt Europa

Isabel Enström, Linnéa Engström och Petter Forkstam, tre av Miljöpartiets kandidater till Europaparlamentet, skriver om varför det är viktigt att rösta grönt för ett jämställt och jämlikt Europa
De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde. Alla personer, oavsett kön eller ålder, ska ha samma förutsättningar att utvecklas som människor. Detta gäller för kvinnor och män, flickor och pojkar. Vi har kommit en bit på väg mot jämställdhet i Sverige, men det finns mycket kvar att göra både här och i andra länder då frihet och möjligheter fortfarande begränsas av gamla idéer om vad vi beroende på vårt kön bör eller kan göra.Miljöpartiet vill att EU och dess institutioner ska vara förebilder för befolkning, parlament och regeringar både inom och utanför EU vad gäller jämställdhet. Därför behövs en jämställd representation av kvinnor och män. I dagens EU dominerar män på i princip alla samhällets höga poster och EU-kommissionen har aldrig haft en kvinnlig ordförande. Vi vill införa krav på jämställdhetsperspektiv i all EU-lagstiftning kombinerat med mål som kan följas upp och utvärderas. På samma sätt som Miljöpartiet tillämpar rotations- och kvoteringsprinciper för att dela på makt och inflytande bör EU arbeta för det samma. EU bör också driva på möjligheterna för kvinnor och män att kombinera yrkesliv och familjeliv.

I stora delar av EU ökar diskrimineringen av minoriteter. Intoleransen mot hbtq-personer syns tydligt när Pridefestivaler i flera länder har förbjudits eller ställts in. Intoleranta attityder som antifeminism, homofobi och rasism hänger ihop och vi ser spridning av dessa som djupt oroande. EU får inte stillatigande acceptera att grundläggande mänskliga rättigheter kränks.Miljöpartiet vill ge EU fler och starkare verktyg för sanktioner mot ett medlemsland som bryter mot grundläggande krav på demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och skydd för minoriteter. Vi vill att regnbågsfamiljer i EU erkänns och inkluderas definitioner av "familj" i relevant EU-lagstiftning. Vi arbetar för ett lagstadgat skydd mot våld och hets mot hbtq-personer i hela unionen.

Miljöpartiet vill med kraft motverka människohandel och trafficking. Den svenska sexköpslagstiftningen har varit framgångsrik och vi kommer att arbeta för att sprida information om lagstiftningen i EU och i EU-länderna. Miljöpartiet värnar och försvarar också rätten till abort, preventivmedel och sexuell jämlikhet.De internationella klimatförhandlingarna har kört fast. De som drabbas hårdast av klimatförändringarna är de allra fattigaste, och 70 procent av världens fattiga är kvinnor.

Miljöpartiet vill att EU ska ta ett huvudansvar för att få till stånd en global klimatöverenskommelse. Samtidigt ska EUs medlemsländer självklart leva upp till sina åtaganden när det gäller både utsläppsminskningar och finansiering av klimatarbete i fattigare länder. Jämställdhetsperspektivet måste integreras i klimatarbetet.Miljöpartiet de grönas vision för EU är tydlig. I ett Europa där det blåser kalla vindar vill vi vara en varm röst i EU-parlamentet och arbeta för att minska diskriminering och utanförskap och öka medmänskligheten.

 

Isabel Enström, Gotland
Linnéa Engström, Stockholm
Petter Forkstam, Lund
Kandidater till Europaparlamentet för Miljöpartiet de Gröna

(Insändare publicerad i GA och GT 12 mars 2014)

Relaterade nyheter

Gotland, 23 december 2017

Krafttag mot trakasserier och sexuella övergrepp

Gotland, 13 december 2017

Krafttag mot trakasserier och sexuella övergrepp

Gotland, 10 mars 2015

Internationella kvinnodagen 365 dagar om året

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter