Krafttag mot trakasserier och sexuella övergrepp

Krafttag mot trakasserier och sexuella övergrepp

Starka vittnesmål från kvinnor världen över har genom de senaste veckornas #metoo-upprop tydliggjort att trakasserier och sexuella övergrepp förekommer överallt i samhället. Inom många olika branscher och organisationer har det givits exempel där personer har utsatts. Med anledning av detta har idag den rödgröna majoriteten tagit initiativ till ett uppdrag i regionstyrelsen om åtgärder inom Region Gotland för att förstärka arbetet med att motverka sexuella trakasserier och övergrepp, samt en tydlig signal om att detta aldrig är acceptabelt.


Region Gotland är Gotlands största arbetsgivare med omkring 6 500 medarbetare och många tusen möten sker varje dag mellan kollegor, eller med medborgare som kommer i kontakt med regionens verksamheter. Region Gotland har ett ansvar att arbeta mot sexuella trakasserier och kränkningar på alla de arenor och sammanhang där verksamheterna är representerade.

Det är aldrig acceptabelt att man på sin arbetsplats blir utsatt för kränkningar eller trakasserier. Det är av stor vikt att alla medarbetare känner till vad som gäller inom Region Gotland avseende riktlinjer samt vilka strukturer som finns för att fånga upp om en medarbetare blivit utsatt.

I enlighet med Region Gotlands jämställdhetsplan råder nolltolerans avseende kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.

Alla kvinnor, män och personer med annan könsidentitet ska vara införstådda med hur Region Gotland arbetar med kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön och vilket stöd som finns. Alla ska kunna känna sig trygga på jobbet och det ingår i arbetsgivarens ansvar att skapa sådana förutsättningar och säkerställa en god arbetsmiljö.

Regiondirektören ges i uppdrag:

  • att redovisa hur det förebyggande arbetet mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i Region Gotlands förvaltningar och bolag kan stärkas ytterligare
  • att redovisa hur säkerställande kan ske av att medarbetare, samt även brukare och kunder, har kännedom om vilka alternativa vägar den som känner sig utsatt har att vända sig till
  • Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen den 1 februari 2018

Sexuella trakasserier upphör inte av sig själva. Det krävs ett långsiktigt jämställdhetsarbete med nolltolerans mot trakasserier som utgångspunkt.

 

Kontakt

Isabel Enström (MP)
Mobil: 0700-83 26 51

Relaterade nyheter

Gotland, 23 december 2017

Krafttag mot trakasserier och sexuella övergrepp

Gotland, 10 mars 2015

Internationella kvinnodagen 365 dagar om året

Gotland, 12 mars 2014

Ett jämställt och jämlikt Europa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter