Gotland behöver mångfald

Vi ser mångfald som en tillgång. När människor med olika bakgrund och erfarenheter möts skapas ett starkare samhälle. Olika infallsvinklar och perspektiv skapar kunskap. Respekt för olikheter är avgörande för samhällets utveckling. Nyckeln till trygghet i samhället är möten mellan människor. För det krävs att sociala sammanhang görs tillgängliga för alla. Nyanlända som kommit till Sverige och Gotland är en viktig resurs, både i samhället och för behovet av medarbetare i det offentliga och näringslivet de kommande åren. Det finns därför många skäl att välkomna nya medborgare och hjälpa dem in i samhället.

Vi vill:

• genomföra en aktiv politik som effektivt bidrar till medmänsklighet, välkomnande och motverkar utanförskap, diskriminering och segregering vilket kräver att vi satsar på både mötesplatser, utbildning och information

• fortsätta underlätta för alla nyinflyttade att få en positiv anknytning i samhället bland annat genom Kompetenscentrum, Integrationsenheten och Inflyttarbyrån samt fortsatt stöd till civilsamhällets organisationer

• stärka de initiativ som idag finns för nyinflyttade att träffa nya bekanta och lära sig om Gotland

• att Region Gotland tar initiativ till samverkan kring satsningar för nyanlända inom de gröna näringarna

• öka andelen anställda i Region Gotland med utländsk bakgrund med hjälp av praktikplatser, introduktionsanställningar och inkluderande personalpolitik

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: