Ny grön skogspolitik

Ny grön skogspolitik

Idag presenterade Miljöpartiet en ny grön skogspolitik med flera förslag som skulle få betydelse för de många halländska skogsägarna.
– Vi vill införa ett omställningsstöd till skogsägare som vill ställa om till ett mer hållbart och hyggesfritt skogsbruk, säger Jan Riise, ordf MP Halland och toppkandidat till riksdagen.

Satsa 200 miljoner per år ur statens budget för ersättningar till skogsägare som vill bruka skogen skonsamt och hållbart. En bred övergång till naturnära och hyggesfritt skogsbruk behövs för att säkra den biologiska mångfalden och vända den mycket negativa trenden i skogen. Mera hyggesfritt är också bra för klimatet, eftersom marken hålls bevuxen, den binder in mera kol under längre tid, och utsläppen i samband med kalavverkning undviks.

Rädda de sista resterna naturskog i hela landet 

Det är bråttom. Det finns väldigt lite skog kvar i Sverige som aldrig varit kalavverkad, men dessa skogar avverkas nu i stor omfattning. Den här skogen är en biologisk skatt, och helt avgörande för många djur och växter som enbart kan leva i riktigt gamla skogar. Totalt handlar det om 3 miljoner hektar skog med höga naturvärden över hela landet. En del utgörs av Sveriges Amazonas – den fjällnära skogen. Miljöpartiet vill satsa 8 miljarder per år för skydd och skötsel av värdefull natur.

Maximera klimatpolitiken – Ersättning för kolinlagring 

Vi ser att skogspolitiken än tydligare behöver bli en del av miljöpolitiken och därför vill vi se ett system för att få till en marknad för att låta skogen stå längre. Formerna för det behöver utredas. Men syftet är att det ska vara lönsamt att låta skogen stå längre för ökad kolinlagring.

 

Etappmål om 30% skogsbruk med varierade och skonsamma metoder till 2030.

Idag finns inget etappmål om hur mycket skog som ska brukas med skonsamma metoder. Genom ett mål kan vi skapa goda förutsättningar för att visa på riktning och statens ambitionsnivå i arbetet med klimatanpassning, robusta ekosystem och ökad naturhänsyn på nationell nivå.

All statlig skog ska brukas med skonsamma och hyggesfria metoder.

Den statligt ägda skogen måste ta ett tydligt ledarskap i omställningen mot skonsamma, hyggesfria metoder och ökad miljöhänsyn. Idag sköts endast omkring 1 procent av det statliga skogsbolaget Sveaskogs mark med hyggesfria metoder, och målet är att enbart bedriva hyggesfria metoder i de brukade delarna av några ekoparker.

Stopp för kalhyggen i särskilt klimatkänsliga områden

Skogsbruket orsakar redan skyhöga kostnader för samhället för skador på vägnätet och annan samhällsviktig infrastruktur, över en miljard under en tioårsperiod för skador på vägnätet, enligt Skogsstyrelsen. Kostnaderna förväntas stiga i takt med klimatförändringarna. Skogsbruket måste klimatsäkras och det krävs ett stopp för kalhyggen i särskilt klimatkänsliga områden, som områden känsliga för ras, skred och erosion, samt behov av stormsäkring och att förebygga skogsbränder.

Parisavtal för naturen och ett nationellt ramverk för naturskydd
På samma sätt som Parisavtalet för klimatet blivit vägledande för klimatarbetet världen över, behövs ett lika starkt ramverk för att rädda den biologiska mångfalden. På nationell nivå behövs en handlingsplan för biologisk mångfald, motsvarande klimathandlingsplanen.

Relaterade nyheter

Uppsala län, 1 oktober 2022

Särskild mottagning ska ge äldre rätt vård

Örebro län, 30 september 2022

Camilla Hansén blir MP:s nya utbildningspolitiska talesperson

Västra Götaland, 29 september 2022

MP, S och V vill bilda rödgrön ledning i regionen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter