Samhällsplanering, bergtäkter och schaktmassor

Kommunfullmäktige debatterade MPs motion den 7 december 2021. Motionens punkt 1 bifölls, övriga punkter avslogs. Läs hela motionen här.

När vi själva och andra bygger uppstår schaktmassor. Dessa kan användas igen i andra projekt, men måste ofta förvaras någonstans i mellantiden om det inte går att matcha överblivna massor med pågående byggprojekt.

En översiktlig täktplan för Kungsbacka antogs i kommunfullmäktige 1999-09-09. I beslutet står bland annat att "Planen skall vara ett aktuellt dokument och en kontinuerlig revidering bör göras". Sedan 1999 har en del lagstiftning förändrats som den nu gällande planen hänvisar till. På 20 år kan vi anta att både behov och utbud också förändrats.

För att kommunen ska kunna yttra sig om olika företags ansökningar behövs underlag inför beslut med information som gör att vi kan bedöma om projekt är bland de minst dåliga alternativen, och i vilken mån ansökningar matchar behoven av bergmaterial.

Miljöpartiet föreslår därför:
1. Att den översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 1999 omarbetas till en strategi i samråd med våra kommungrannar och länsstyrelsen, som en del i översiktsplaneringen.
a) Att en täktstrategi tar upp möjligheter kring begagnat krossmaterial i analysen av behoven.
b) Att en täktstrategi utgår från att naturgrus inte ska användas (inte bara "bör minska")
c) Att en täktstrategi utgår från att grundvattnet inte ska förorenas (inte bara "bör inte förorenas")
d) Att en täktstrategi omfattar att det ska finnas logistiskt lämpliga platser för mellanlagring av massor (inte bara "bör upplagsstationer lokaliseras")

2. Att kommunen tar fram planer för att strategin ska omsättas i verklighet.

Maria Losman

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: