Vårt remissvar på Regionala Utvecklingsstrategin

Miljöpartiet tycker att mycket är bra i förslaget till regional utvecklingsstrategi. Vi vill ändå skicka med några saker i det fortsatta arbetet fram till beslut i regionfullmäktige, för att bra förslag kan bli ännu bättre och också för att understryka vissa saker så att de inte ska råka falla bort. Förslag på ny text är fetmarkerad nedan.

Miljöpartiets remissvar Regionala Utvecklingsstrategin Halland - bästa livsplatsen 2035

 

Förtydligande av ”ingen ska lämnas utanför”
Det är mycket sympatiskt att ”ingen ska lämnas utanför”, en bärande idé i FN:s Agenda 2030. Men vi menar att det behövs en hel del förtydligande vad det egentligen innebär och vems ansvar det är att se till att det blir så.
En central aspekt är transportsystemet, kollektivtrafik och att kunna resa utan egen bil. Att äga en bil är dyrt. Många kan inte heller köra. När ingen ska lämnas utanför behövs kollektivtrafik och förutsättningar för gång, cykel och god internetanslutning för att alla invånare på rimligt jämlika villkor och förutsättningar ska kunna ta sig till arbete, studier, fritid och service – även utan bil.
Att ingen ska lämnas utanför bör också betyda att alla har någonstans att bo. Det är visserligen inte en regional fråga, men den regionala utvecklingsstrategin har ambitionen att vara kompass och beslutsstöd för andra, bland andra kommunerna, och då är bostäder som människor har råd att bo i väldigt grundläggande.
Att ingen ska lämnas utanför innebär också att vi alla behöver ta tillvara varandras olikheter, det leder till ett mänskligare samhälle. Dessutom är det dyrt med ojämlikhet.
Det här är förtydliganden som egentligen kräver mer genomarbetning av texten än vad vi kan göra i ett remissvar, men det kan t ex läggas in i de inledande texterna under rubrikerna ”Likvärdiga uppväxtvillkor” och ”Ett livs- och motståndskraftigt samhälle”.

Förtydligande kultur
Det är glädjande att kultur nämns på flera ställen. Texten har en slagsida åt att kultur är något som ska finnas i städerna men vi vill understryka att det ska gälla hela Halland. Det saknas också något om att kultur också är en näringslivsfråga. Det finns mängder med företag som är verksamma inom kulturella och kreativa näringar.
(Sid 4) Vi kommer att ta tillvara på estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden i städer och på landsbygd för att skapa inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara miljöer. Kulturen har en central betydelse för besöksnäringen.
(Sid 11) Stad och landsbygd är ömsesidigt beroende av varandra och samspelet är avgörande för en hållbar utveckling i Halland. I Halland finns en närhet mellan boende, natur- och kulturupplevelser, arbete och utbildning - en förutsättning för en attraktiv livsmiljö. Närheten mellan stad och landsbygd ger också en bra grund till att utveckla tjänster och produkter inom grön tillväxt och grön omställning och kulturella och kreativa näringar.

Förtydligande biologisk mångfald
Den biologiska mångfalden trängs undan i förslaget till RUS. Det är särskilt anmärkningsvärt i stycken som handlar om skogen där skrivningarna bär prägel av skogen som produktionsresurs och klimatbuffert.
Men skogen och annan natur är så mycket mer än det, det är livsplatser vi delar med andra levande. Skrivningar om biologisk mångfald finns med i RUS-texten men på behörigt avstånd från avsnitt om skogen. Vi menar att den biologiska mångfalden behöver lyftas in tydligare närmare skogen. Länsstyrelsen i Halland konstaterar i sin uppföljning av Sveriges miljömål att målet om Levande skogar ligger dåligt till i Halland, och det behöver vi ta på allvar.
( Sid 9) Vi har även tydliga möjligheter till en fortsatt och hållbar tillväxt där t.ex. skogens betydelse för klimatet kommer att bli ett viktigt instrument i arbetet inom den globala koldioxidutmaningen, dels som koldioxidfälla, dels som råvara för hållbara och resurssnåla material i en utsträckning som samtidigt skyddar den biologiska mångfalden.

Förtydligande vatten
Vatten är mer än färskvatten. Vi har ett hav att ta hand om också! Det behöver förtydligas i avsnittet på sidan 11-12.
Vi behöver nyttja våra vattenresurser och använda dem på ett bra sätt för att tillgången på rent vatten ska motsvara vårt framtida behov. Genom satsningar på gröna värden stärks klimatanpassningsförmågan samtidigt som biologisk mångfald och folkhälsa och livskvalitet främjas. Vi måste lära oss att bruka våra naturresurser utan att förbruka dem. Det gäller sötvatten såväl som havet, skogar och jordbruksmark.
En god livsmiljö möjliggör ett långt och hälsosamt liv. Tillgång till grönska, rent vatten, ett levande hav och frisk luft möjliggör en god hälsa. Med god folkhälsa kan vi vara verksamma längre och bidra längre till den samhällsutveckling och den tillväxt vi vill se.
Observera att vi föreslår att “arbeta” byts ut mot “vara verksamma”. Det är inte bara lönearbete som berikar oss. Observera också att ordet “ekonomiska” är struket före tillväxt. “Ekonomisk tillväxt” kan visserligen betyda hushållning med begränsade resurser, men för de flesta går nog tankarna till att det handlar om mer pengar, och det är inte det som behövs för en god livsmiljö.

Maria Losman och Svein Henriksen
Gruppledare Miljöpartiet Region Halland

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: