Västkustbanan är ryggraden i Hallands trafikstruktur

Västkustbanan är ryggraden i Hallands trafikstruktur

MP Halland har lämnat synpunkter på den framtida infrastrukturen för transporter i vår region. Det är en den nationella planen som nu ska revideras och uppdateras. Våra synpunkter har tagits fram i samarbete med medlemmar i Halland, genom Facebook och möten, och skickats till Emma Berginger, vår trafikpolitiska talesperson i Riksdagen.

Miljöpartiet Hallands inspel nationell plan infrastruktur

För att klara klimat och miljö och social hållbarhet så att det går att leva väl utan att ha tillgång till egen bil, behöver vi satsa på järnväg, busskörfält och cykelbanor. Industrin behöver köra gods på järnväg. De bilvägar som finns räcker till för de som måste ta bil och de godstransporter som behöver köras med lastbil.

Västkustbanan är en ryggrad genom Halland

Stommen för trafiken utgörs av Västkustbanan och vi delar den bedömning av förbättringar som Region Halland gör i sitt Trafikförsörjningsprogram (remissversion april 2020) när det gäller vilka investeringar som behövs för att öka kapaciteten. Det gäller (citat ur Trafikförsörjningsprogrammet):

Sträckan Kungsbacka – Göteborg är identifierad som viktig för hela Halland och det handlar om att kunna möta dagens och framtidens resbehov med kapacitet för att klara olika tågsystem från och till Göteborgs C. Det är viktigt att också Halmstad C, med uppställning och tillhörande servicefunktioner, har kapacitet för framtida resbehov.

Behovet av ett regionaltågsystem kommer att uppstå tidigare än 2026, men införandet av en ny regionaltågslinje norrut från Varberg och Kungsbacka mot Göteborg kan äga rum tidigast år 2026 när Västlänken och dubbelspår genom Varberg är klara. En förutsättning för ett nytt regionaltågsystem är att nya förbigångsspår byggs. I ett första skede kommer det att behövas två nya, ett mellan Mölndal och Kungsbacka samt ett mellan Kungsbacka och Varberg. Dagens utformning av Kungsbackastation innebär begränsningar. För att klara den ökade trafikeringen behövs en ombyggnation av Kungsbacka station med vändspår i mitten för ett mer robust system. För att möjliggöra för förbigångar av snabbare tåg behövs fyrspår på sträckan Kungsbacka-Hede. Närmare Göteborg behövs också fyrspår mellan Almedal och Mölndal.

Regionala järnvägar i inlandet avlastar Västkustbanan

Både Viskadalsbanan, Markarydsbanan och Halmstad-Nässjö-Jönköping behövs för en robust infrastruktur för både personresor och godstransporter. I Region Halland finns relativ samsyn om att Viskadalsbanan och Markarydsbanan ska finnas, även om det kan skilja i detaljer såsom tidplaner och finansiering. HNJ-banan är tyvärr mer ifrågasatt.
–  Viskadalsbanan renoveras nu, både spår och kontaktledningar, men behov finns också att bygga bort farliga plankorsningar för att få upp hastigheten på banan Varberg – Borås.
– Markarydsbanan behöver nytt mötesspår i Knäred för att möjliggöra timmestrafik mellan Halmstad och Hässleholm, nytt stationsläge i Veinge och Knäred och kontaktledningsbyte på hela banan.
– HNJ-banan är viktig både för persontrafik och godstrafik. Det är väsentligt att komma bort från dieseldrift på hela HNJ-banan, dels av miljöskäl men också för att det ska vara attraktivt att köra trafik på hela sträckan utan teknikbyte. Den norra delen av HNJ-banan elektrifieras men Värnamo-Halmstad körs på diesel. Även södra delen av HNJ behöver elektrifieras med eller utan förnybar gasteknik eller annat alternativ till förbränningsmotor som är kompatibelt med eldrivna lok. Banan behöver också uppgraderat signalsystem med automatisk fjärrklarering.

Busskörfält mot Göteborg avlastar Västkustbanan

Väg 158 behöver busskörfält, inte bara på Göteborgs-sidan utan också på Hallandssidan så att det går att komma fram med buss från Onsala via Vallda till Göteborg. Detta skulle avlasta Västkustbanan. Busskörfält kan också behövas på E6 om utbyggnaden av kapaciteten på Västkustbanan Kungsbacka-Göteborg dröjer. Jämfört järnvägsutbyggnad är busskörfält mindre svårt att åstadkomma.

Cykelbanor avlastar busstrafiken och ersätter bil

Cykelinfrastrukturen behöver byggas ut både med tanke på vardagspendling till arbete, skola och fritidssysselsättningar, men också för friluftsliv och utvecking av turismnäringen. Miljöpartiet Halland har ställt sig bakom Region Hallands cykelplan.

Fyrstegsprincipen i praktiken

Vi vill understryka vikten av att satsa på steg 1 och 2-åtgärder i kombination med ovan nämnda investeringar. Trafikverket behöver få i uppdrag att hålla ihop och vara pådrivande i sådant arbete, t ex genom att bygga vidare på de grupperingar som bildas i samband med att åtgärdsvalsstudier genomförs i samarbete med kommuner, företag mfl. Ofta formuleras goda tankar om steg 1 och 2 när en ÅVS görs, men sedan är det långt ifrån alltid som någon ser till att det händer i verkligheten. Steg 1 och 2 är billigt, och behövs för att ha råd med järnvägsinvesteringarna.

Skippa flyget!

Vi vill inte lägga resurser på att det ska gå att flyga vare sig reguljärt eller charter från och till Halmstad flygplats. Det gäller att välja att investera i infrastruktur som bidrar till klimatmålen och det gör både järnvägen, busskörfält och cykelbanor. Med en väl utbygd järnväg går det att resa snabbt och effektivt Halmstad-Stockholm.

2020-08-29
Maria Losman och Jan Riise
Gruppledare respektive Ordförande, Miljöpartiet Halland

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter