Demokrati och inflytande

Samhället bygger vi bäst gemensamt. Det är när människor och kulturer möts och blandas och där människor är fria att tänka och tycka efter eget huvud som nya utvecklande idéer blomstrar. Genom att involveras mer i demokratiska processer och att ha inflytande på sitt närområde så tror vi att varje individs känsla för det gemensamma ökar. Därför vill vi att Helsingborg arbetar med medborgarbudget i olika stadsdelar.

En levande demokrati bygger på engagemang och inflytande. Vi arbetar för att utveckla möjligheterna till inflytande på olika sätt och vill se flera åtgärder för en mer inbjudande

och deltagande demokrati. Vi vill utveckla Helsingborgsförslaget så att medborgarnas förslag får större betydelse.

Vi vill öka invånarnas möjligheter till delaktighet och inflytande och till att utveckla Helsingborg närhelst det är relevant och möjligt. Att ta tillvara på folkinitiativ och fånga upp vilja till medborgarinflytande och engagemang i samhällsfrågor är angeläget. Vi vill att val- och demokratinämnden tar ett större ansvar i demokratiutvecklande arbete. Det kan exempelvis handla om att verka för att underrepresenterade grupper, såsom unga och äldre, ska känna sig välkomna i politiken och med att själva ta plats i debatten.

Segregation och intolerans i Helsingborg utgör ett stort hinder för kommunens utveckling, men också för individens egenmakt och delaktighet. Alla människor har ansvar för att inte begränsa eller inskränka andras frihet.

I samband med att vi utvecklar våra stadsdelar vill vi ge möjlighet för ideella sektorn och andra aktörer att utveckla mötesplatser. Dessa platser ska främja former för delaktighet, identitet och trygghet samt motverka segregation och utanförskap och i hög utsträckning ägas av den ideella sektorn. Olika former av medborgardialoger behöver utvecklas.

Rätten till frihet och integritet måste tydligt säkras i en omvärld där både statliga och kommersiella aktörer får en allt större tillgång till uppgifter kring individen. När alltmer information blir digital och kameraövervakning sker mer frekvent måste vi som kommun säkerställa att information hanteras varsamt och med respekt för privatpersoners integritet.

För att både värna om integritet och trygghet kan tekniska lösningar som sensorer kopplade till kameror användas. Vi vill att kommunen ska utveckla sitt användande av internet of things (IOT) för att integrera det med kameraövervakning.

Att anordna folkomröstningar i lämpliga frågor kan fördjupa demokratin och öka tilliten till samhället. Vårt mål är att motverka segregation och toppstyrning för att istället sprida makt, öka delaktighet och ta vara på den mångfald av människor som är Helsingborgs främsta tillgång.

Vi vill

  • utveckla Helsingborgsförslaget så att förslagen får större genomslag. ge aktivt stöd till demokratifunktioner i kommunens olika delar. utveckla medborgardialoger.
  • att kameraövervakning kan använda ny teknik, men behöver balansera det med respekten för personlig integritet.
  • att folkinitiativ med krav på folkomröstningar ska bejakas.
  • att Helsingborg inför ett försök med rösträtt i det kommunala valet från 16 år.
  • att val- och demokratinämnden får ett uppdrag att främja demokratin ytterligare.
  • att Helsingborg arbetar med medborgarbudget i flera stadsdelar för ett ökat deltagande i närmiljön.

Nyheter på Demokrati – delaktighet och jämlikt inflytande

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter