En levande stad och landsbygd

I Helsingborg ska människa, djur och natur få ta plats. Det ställer krav på stadsplaneringen. De gemensamma utrymmena ska vara många, öppna och tillgängliga. Områden utan buller måste finnas i både stad, byar och på landsbygd. Vilken stad vi bygger ska utformas tillsammans med helsingborgarna.

Det ska i Helsingborg främst byggas på redan hårdgjorda ytor. Jordbruksmark ska fredas i så stor utsträckning som möjligt. Utvecklingen av kommunen ska ske genom förtätning och utveckling av de stationsnära orterna. Nya områden ska utvecklas i samspel med kollektivtrafik och ökad digitalisering. Samhällsplaneringen både i stad och på landsbygd måste ske ur ett klimat- och miljöanpassat perspektiv.

Levande byar och landsbygd

Det ska vara attraktivt att bo i Helsingborgs byar och på landsbygden. Invånarna ska i hög grad vara med och utveckla sitt område.

Det ska finnas naturliga mötesplatser i byarna, där föreningslivet har möjlighet att utveckla sitt arbete.

För att skapa en attraktiv landsbygd ska kollektivtrafik och bilpooler finnas tillgängligt. Det ska även vara enkelt att använda cykel för att transportera sig mellan byar, landsbygd och centralorten.

Vi vill

 • öka samverkan med övriga nordvästskånska kommuner för ökad attraktivitet på landsbygden.
 • skapa goda förutsättningar för ett aktivt föreningsliv i byarna. ta fram en bevarandeplan för åkermark i Helsingborg.
 • skapa goda förutsättningar för lokal matproduktion, ekoturism och natur- och kulturmiljövård i syfte att främja en levande landsbygd.
 • kommunen skapar ett stödssytem som samlar kommunala verksamheter och företag på landsbygden som tillhandahåller närservice.

En trygg och levande stad

Stadsrummet i Helsingborg ska ge plats för människor. Där ska finnas rum för kreativa möten, möjligheter till paus och utrymme för spontanitet. Vi vill verka för mer grönska och grönområden som ökar helsingborgarnas välbefinnande genom att stimulera till lek, motion och utevistelse. Det ska finnas barnvänliga miljöer i hela kommunen där det är tryggt att leka och vi vill värna om och utveckla kommunens lekplatser till kreativa miljöer. Både i stad och på landsbygd ska det vara enkelt att odla sin egen mat. Närproducerad mat är klimatsmart och ökar intresset för den egna hälsan och kosten, samt främjar social gemenskap och rekreation.

Vi vill minska bostadsbristen genom att bygga billigare, klimatsmart och socialt hållbart. För att göra kommunen aktiv och levande, höja livskvaliteten och minska bilberoendet vill vi verka för blandad bebyggelse där merparten av våra vardagsbehov finns inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd från boendet.

Det ska vara enkelt och säkert att transportera sig via gång och cykel i staden. Därför måste bilarnas utrymme minskas. Fotgängare, cyklister och kollektivtrafik eller nya skolor och bostäder ska ges företräde framför biltrafiken och parkeringar. Med fler som cyklar och åker kollektivt minskar även behovet av ytor för bilparkeringar. Bilarnas hastighet i centrum ska sänkas och under sommaren vill vi se att utpekade gator blir bilfria för att öka helsingborgarnas utrymme.

När det planeras för nya stadsdelar, som en utbyggnad av hamnen eller ett nytt lasarett, är det viktigt att områdena planeras i sin helhet för att bli hållbara.

Vi vill

 • minska bostadsbristen genom att bygga billigare, klimatsmart och socialt hållbart.
 • använda byggmaterial med låg klimatpåverkan samt klimatanpassa och förlänga livslängden på existerande bebyggelse.
 • att flera centrala torg, däribland Stortorget, blir parkeringsfritt.
 • införa fler gångfartsområden i stadskärnan.
 • verka för att alla som vill odla ska ges förutsättningar att göra det.
 • att enskilda stadsgator blir bilfria under sommaren, så kallade sommargågator.
 • skapa trygga skolresor för barn: bland annat genom att sänka hastigheterna utanför skolor och förskolor och införa trygga cykelvägar nära skolor.
 • bygga blandat (till exempel bostäder, kontor, skolor och mataffärer i samma område) för att göra kommunen aktiv och levande, höja livskvaliteten och minska bilberoendet.
 • erbjuda prisvärda lokaler för förenings- och kulturliv.
 • fortsätta ge Gåsebäck möjlighet att utvecklas kreativt och kulturellt.
 • uppmuntra till att Helsingborg agerar som testbädd för såväl tekniska som sociala innovationer och på så sätt främjar hållbar samhällsplanering.
 • fortsätta jobba för mer energieffektiva anläggningar och fastigheter vilka ger minsta möjliga miljöpåverkan.
 • stadsplanera så att merparten av våra vardagsbehov finns inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd från boendet.
 • att åtgärder för klimat och miljö såsom installation av solceller och isolering ska prioriteras före estetiska och kulturhistoriska värden vid ny- och ombyggnationer.

Nyheter på En levande stad och landsbygd

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter