Fritid och idrott

Idrott är en av de mest betydelsefulla folkrörelserna när det gäller att bidra till främjande av folkhälsa. Den skapar gemenskap och ger möjligheten för människor att mötas och på så sätt har idrotten och andra fritidsaktiviteter även en viktig social dimension. Därför ser vi idrottsrörelsen som något mer än bara fysisk aktivitet. Tillgång och närhet till kommunens anläggningar är av central betydelse för idrotts- och föreningslivet.

Vi ser att kommunen fortsatt kan utveckla stödet till föreningarnas arbete med föreningsutveckling och ledarskap. Det är viktigt att det erbjuds idrottsanläggningar i hela kommunen och att tider fördelas rättvist, exempelvis mellan flickor och pojkar. I Helsingborg behöver även paraidrotten lyftas fram. I de idrottshallarna som finns ska vara tillgängliga för alla. Könsneutrala toaletter och omklädningsrum ska finnas tillgängliga.

Föreningslivet och dess ledare spelar en viktig roll i samhället och är förebilder för många, inte minst för barn och unga. Vi vill främja och lyfta fram det goda ledarskapet och särskilt premiera dem som bidrar till mångfald, integration och likabehandling. Vi vill värna om Helsingborgs eldsjälar genom att se över hur det kan bli enklare att vara föreningsaktiv.

Utvecklingen att alltfler aktiviteter bedrivs utanför de traditionella föreningsformerna är en trend som kommunen fortsatt ska följa. Fler och andra former av spontanidrottsplatser kommer att behöva utvecklas runt om i Helsingborg. Löparslingor och elljusspår behöver utökas och underhållas bättre. Vi ser stort värde i den fysiska aktivitet som utförs i vardagen och behöver främja dessa genom bland annat sammanhängande gångstråk, fler hundhägn och goda möjligheter till rekreation.

De föreningar som tar ett större ansvar i de socioekonomiskt utsatta områdena ska kunna få extra stöd för detta. Vi vill också att föreningsstödet ska räknas upp årligen baserat på bland annat demog

Det ska vara enkelt för alla att röra sig, oavsett ålder och funktionsnedsättning. Aktivitet under hela livet är viktigt och vi vill därför att kommunen intensifierar sitt arbete med detta.

Tillsammans med en bred barn- och ungdomsverksamhet lägger elitidrotten och dess idrottsliga framgångar grunden för en växande idrottsrörelse. Samtidigt vill vi motverka att unga tidigt slutar att vara aktiva inom idrott, vilket tidiga elitsatsningar kan bidra till.

Vi vill

 • uppmärksamma initiativ och ideella krafter som bidrar till att grupper som idag står utanför föreningslivet ges möjlighet att delta.
 • underlätta för Helsingborgs eldsjälar genom att göra det enklare att driva och verka i en förening.
 • verka för att de resurser som läggs inom idrott och fritid fördelas rättvist, exempelvis mellan kvinnor och män samt pojkar och flickor.
 • öka kunskapen om mångfald och likabehandling inom föreningslivet.
 • stärka möjligheten för personer med funktionsnedsättningar att delta i idrotts- och föreningslivet.
 • verka för att barn och unga stannar kvar i föreningslivet längre upp i åldrarna.
 • skapa förutsättningar för samverkan kring idrottsevenemang samt verka för att regionala, nationella och internationella evenemang förläggs i Helsingborg.
 • att fler idrottsevenemang blir miljöcertifierade.
 • främja fysiska aktivitet som utförs i vardagen och genom sammanhängande gångstråk, fler hundhägn och utegym i hela kommunen.
 • verka för att det finns tillräckliga simytor för både undervisning och motion.
 • att kommunen tar ett större ansvar för att barn från socioekonomiskt utsatta familjer kan delta i idrott- och fritidsverksamheter.
 • att kommunen i byggnader med omklädningsrum har könsneutrala omklädningsrum.
 • utveckla delningsverktyg för föreningar.
 • utveckla Helsingborgs utbud av kustnära aktiviteter.
 • årligen räkna upp stöd till föreningar och studieförbund baserat på bland annat demografi.
 • att kommunen lyfter fram e-sport i sina verksamheter.

Nyheter på Aktiv fritid och utvecklande kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter