Jämställdhet och jämlikhet

Lika rättigheter och möjligheter

I Helsingborg ska alla kunna delta i samhället på lika villkor. Alla ska kunna känna stolthet och glädje över sig själv och sin identitet. Kommunens Plan för lika möjligheter är framtagen för att metoder för att stärka öppenhet, frihet att välja identitet och uttryck ska följas upp och vid behov kompletteras. Vi ser ett behov av att Plan för lika möjligheter behöver konkretiseras.

Vårt samhälle har formats utifrån idéer om människors lika värde och lika rättigheter. Men tyvärr behandlas människor fortfarande olika utifrån skillnader beträffande kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Var och en ska få leva som den vill så länge den inte skadar någon annan. Därför är omfattande arbete kring normer, öppenhet och lika värde avgörande för att Helsingborg ska bli en öppen och rättvis stad där alla får vara sig själva.

Rasism och intolerans ska bekämpas. Om nolltolerans mot negativ särbehandling på grund av etnicitet och religion ska kunna uppnås måste ett aktivt arbete för öppenhet och mot främlingsfientlighet och diskriminering genomsyra hela Helsingborg. Det antirasistiska arbetet i Helsingborg ska ständigt förbättras och regelbundet följas upp.

Sexism, trakasserier och förminskande könsroller försämrar människors möjligheter att utvecklas. Aktiv feminism på olika plan är en förutsättning för att alla i Helsingborg, oavsett könstillhörighet, verkligen ska åtnjuta lika rättigheter. Jämställdhetsarbetet i staden ska bedrivas i hela organisationen och genom hela invånarens liv; med tydlig genusperspektiv redan i förskolan, genom ledarskaps- och medarbetarutveckling och i den vård och omsorg vi möter när vi blir gamla.

Kunskapen om hbtqi ökar generellt i samhället. Vi behöver säkerställa livskvaliteten för, speciellt unga, hbtqi-personer och stärka deras framgångar. Vi vill ha ett ökat samarbete med våra kranskommuner så att alla unga fritt ska kunna välja könsidentitet och sexuellt uttryck.

Det finns i Helsingborg idag personer som lever utan beviljad asyl. Dessa papperslösa människor hamnar ofta i situationer där deras människovärde förminskas. Människor som lever i Helsingborg utan ha beviljats asyl i Sverige ska ha möjlighet att bibehålla sitt människovärde och barn ska behandlas utifrån Barnkonventionens ambitioner.

I takt med att allt mer digitaliseras ökar risken för ett digitalt utanförskap. Utanförskapet kan bland annat innebära sämre tillgång till samhällstjänster, sämre möjlighet att följa och delta i sina barns skolgång eller minskad möjlighet att delta i det offentliga samtalet. Digitalt utanförskap hänger ofta samman med ålder, utbildningsnivå och inkomst. Vi ser att det behövs konkreta insatser så att alla helsingborgare kan ges möjlighet att ta del av digitaliseringens möjligheter och minska de barriärer som skapar digitalt utanförskap.

När vi bygger staden så måste den vara tillgänglig för alla, oavsett funktion. Därför måste vår stadsbyggnad främja tillgänglighet och rörelse för alla. Det måste också var enkelt att bo var som helst i kommunen och känna samhörighet med kommunen. Oavsett om du bor på landsbygden eller i stan ska du vara inkluderad i kommunen.

Vi vill

  • att kommunen utvecklar arbetet med att främja lika rättigheter och motverka diskriminering i alla sina verksamheter.
  • att skolan gör särskilda satsningar för att stärka kunskapen om hbtqi- frågor.
  • att personal inom skolor, kultur- och fritidsverksamheter har hög kompetens inom hbtqi-frågor och ger ett inkluderande bemötande.
  • att medel som satsas på barn och ungdomars fritidsverksamheter fördelas jämställt.
  • stödja framväxt av ideella nätverk som stödjer det civila jämställdhetsarbetet.
  • att kvinnors historiska bidrag till samhällsutvecklingen lyfts fram i stadsbilden.
  • att Helsingborg tar fram ett åtgärdsprogram för att motverka digitalt utanförskap.
  • att kommunen ska utveckla den fysiska tillgängligheten i stadsrummet.

Nyheter på Jämställdhet och jämlikhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter