Klimat och Miljö

Det ska i Helsingborg vara lätt att göra rätt för klimat och miljö. De självklara valen ska vara de som belastar vår miljö minst. Krafttag måste tas från kommun och invånare för att anpassa vårt liv inom planetens gränser. Idéer som skapar en miljövänlig och positiv kraft finns i vårt samhälle och vi vill understödja dem.

Vi lever idag långt över de tillgångar som naturen har gett oss. Hur mycket vi människor påverkar vår planet kan mätas i ekologiskt fotavtryck. Om alla skulle leva som vi gör i Helsingborg i dag hade det behövts cirka fyra jordklot. Det är en orimlig livsstil och vi måste tillsammans ta ansvar för att produktion och konsumtion hamnar på en nivå som ligger inom de planetära gränserna. Det behövs en bredare förståelse av vad vårt ekologiska fotavtryck gör med vår miljö och vårt klimat och vi måste öka kretsloppstänkandet.

Naturen och den biologiska mångfalden

Hur vi väljer att leva och forma vår omgivning påverkar inte bara oss människor utan även naturen och de djur som lever där. Vi människor måste leva inom de begränsningar som naturen har gett oss. Genom att utveckla och skydda de gröna och marina områden samt vattendrag som finns i och kring Helsingborg gynnar vi såväl naturen som kommunens invånare.

Vi måste ta ett större ansvar för ekosystemet och den biologiska mångfalden. Detta genom att utveckla och skydda fler områden såväl på land som i våra vatten. En variation av grönytor ger olika livsmiljöer för såväl djur som växter och främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Vi vill framförallt lyfta fram betydelsen av våra träd.

Vi vill öka nyttorna från kommunens grönytor genom att använda träd och slåtter från ängsmarker till råvara för odling och biobränslen. Grönytor och våtmarker ska i högre utsträckning användas för att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Fler åtgärder behöver vidtas för att minska utsläppen till Öresund. Vi ser att det behövs åtgärder mot mikroplaster, övergödning och läkemedelsrester för ett hav i balans. Vi behöver värna om våra stränder, respektera strandskyddet och skapa goda ytor för såväl människor som växt- och djurliv.

Vi vill

 • verka för att Helsingborg ska halvera det ekologiska fotavtrycket snarast.
 • underlätta för helsingborgare och näringsliv att nå ett hållbart ekologiskt fotavtryck.
 • att fossil och miljöfarlig plast fasas ut från kommunens verksamhet.
 • vidta åtgärder mot utsläpp av mikroplaster bland annat genom att minska bilberoendet och ersätta konstgräs med miljövänligare alternativ.
 • utveckla och stärka kommunens grönområden till ekologiskt hållbara områden nära invånarna för att möjliggöra en sammanhängande grönstruktur.
 • att kommunen använder parker och vägdiken för att skapa ängsmarker för ökad biologisk mångfald.

Ett hälsosamt och miljösmart liv

I vardagen ska de hälsosamma och miljösmarta alternativen vara en självklarhet för helsingborgaren. Genom att låta hållbara livsstilsförändringar ta plats i den offentliga miljön kan individer inspireras till miljösmarta val i hela sin vardag.

Vi gröna anser att en näringsrik, växtbaserad kost ska utgöra basen i varje måltid medan animaliska produkter ska ses som en sidoprodukt. God ekologisk, närproducerad och grön mat som gynnar både klimat och hälsa ska vara norm i våra verksamheter och vi ska aktivt arbeta med att minska matsvinnet.

I Helsingborg ska både luft och vatten vara rent. Förekomst av miljö- och hälsoskadliga kemikaliers existens ska minimeras i samhället. Vi ska minimera avfall samt återanvända och återvinna i större utsträckning som en del av den cirkulära ekonomin.

Helsingborg ska leda utvecklingen mot ett samhälle med 100 procent fossilfri och förnyelsebar energianvändning. Vi vill se en stad med låg energiförbrukning och ökad kvalitet för helsingborgarna. Därför är vi positiva till smarta elnät och egenproducerad förnybar energi. Vi vill att Helsingborg leder utbyggnaden av elproduktion från solceller samt att det byggs vindkraft i Helsingborg.

Vi vill

 • att en växtbaserad kost ska utgöra basen i en större del av måltiderna som serveras inom kommunen, att fler livsmedel ska upphandlas i enlighet med hållbarhetscertifieringar samt att allt rött kött som serveras ska vara ekologiskt.
 • att matsvinnet minskas i kommunens verksamheter.
 • att vid upphandling stimulera så att både ekologiskt och närproducerat får förtur.
 • initiera och stödja nätverk med och för aktörer som vill göra det enklare att leva miljövänligt.
 • vidta åtgärder för att minska utsläpp av läkemedelsrester.
 • skapa långsiktiga lösningar för god badvattenkvalitet.
 • att kommunens verksamhet ska vara fri från miljö- och hälsofarliga kemikalier så långt det är möjligt.
 • göra helsingborgarna delaktiga i energiomställningen genom satsning på småskalig förnyelsebar energiproduktion, energilagring och smarta elnät.

Nyheter på Klimat och miljö

Helsingborg, 12 februari 2021

Så vill Helsingborgs politiker nå klimatmålet

Helsingborg, 22 oktober 2020

MP:s dörr är öppen för samtal om fler gröna reformer

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter