Miljöpartiet lanserar djurpolitiskt program

Miljöpartiet lanserar nu som första parti ett omfattande djurpolitiskt program med fokus på djurens egenvärde. Djurens behov som kännande varelser måste respekteras, oavsett den nytta människan har av dem.

God djurhållning och välfärd handlar inte bara om djuren ska slippa lidande i form av stress, skador och sjukdom utan även om att ge dem möjlighet till positiva upplevelser och ett så fullvärdigt och naturligt liv som möjligt.
Det djurpolitiska programmet innehåller en rad olika förslag såsom bättre djurhållning, en ny djurombudsman och att vilda och tama djur ska ingå i en gemensam djurskyddslag.

Exempel på förslag i programmet

• Intensifiera arbetet med en global FN-deklaration om djurvälfärd.
• Förbjud handel med levande vilda djur.
• Avveckla burhållning.
• Avveckla minkfarmning.
• Inför kameraövervakning i slakterier för att möjliggöra efterkontroll av förhållanden vid slakt.
• Smällare, raketer och fyrverkerier ska förbjudas för privatpersoner.
• Alla djur ska ha rätt till utevistelse och bete i så stor utsträckning som väder och årstid medger det.
• Sverige ska ta fram en nationell plan för övergång till forskning fri från djurförsök och handlingsplaner för att minska antalet djurförsök inom olika forskningsområden.

Kortsiktiga perspektiv ska inte styra

Tekniska möjligheter och kortsiktiga ekonomiska intressen ska inte styra hur djuren hålls. Dagens höga konsumtion av kött och andra produkter från djur har gjorts möjlig genom en många gånger industriell djurhållning där priset för konsumenterna kan pressas men priset för djuren ofta är mycket högt.
– Även om Sverige ligger långt framme utifrån ett internationellt perspektiv finns det fortfarande brister som behöver åtgärdas. Miljöpartiet vill se en djurhållning som är anpassad utifrån djurens behov, där alla djur har rätt till utevistelse och bete och all burhållning avvecklas. Vi vet att en god djurvälfärd har ett starkt stöd hos svenska konsumenter och det är därför också viktigt att det även införs en ursprungsmärkning av animaliska livsmedel i restaurang och storkök, säger Jenny Lundström, djurpolitiskt ansvarig i partistyrelsen.

Förhindra att sjukdomar sprids från djur till människa

I takt med att människan tar allt mer mark i anspråk minskar de områden där djur kan leva utan mänsklig påverkan. Risken för att nya sjukdomar sprids från djur till människa ökar också i områden där djurens naturliga miljöer förstörs genom exempelvis uppodling eller expansion av boskapsskötsel.
– Varje år blir vi varse nya varianter av influensavirus och vårvintern 2020 kommer ingen att glömma, då när det nya Coronaviruset, som orsakar sjukdomen Covid-19, svepte över världen. Tidiga sjukdomsutbrott har kopplats till en marknad i den kinesiska staden Wuhan som sålde levande, vilda och domesticerade djur. Den typ av marknader, där djuren kommer från många olika platser och hålls under trånga och stressiga förhållanden måste få ett slut. säger Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot och djurpolitisk talesperson.

 

Läs mer

Du hittar programmet i sin helhet här.

 

Världsledande djurpolitik gör sig inte självt, kom med oss och genomför den!

https://www.mp.se/bli-medlem 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: