Miljö

Miljö

Vi lever på en planet med begränsade resurser; inom dessa gränser måste vi förhålla oss. Uttaget av ändliga naturresurser, utsläpp av växthusgaser, förlust av biologisk mångfald, försurning av haven, spridning av luftpartiklar och miljögifter är alla exempel på mänsklig påverkan som lett till att vi lever i tidsepoken Antropocen.

Insekterna i världen har minskat enormt mycket och människan är starkt beroende av dem. Inte minst har de nattaktiva insekterna och djuren reducerats till en gräns nära utrotning. Konsekvenserna av detta är katastrofala och det kommer att förändra livets förutsättningar. Den enskilt största orsaken till tillbakagången för de nattaktiva insekterna är artificiell belysning. För att vända trenden för de dessa insekter behövs en strategi för hur vi kan utveckla och förändra utomhusbelysningen.

Hylte kommun är ansluten till SEKOM (Sveriges ekokommuner) men backar i 6 av 10 miljömål. Vi vill se krafttag för att vända trenden och särskilt då för ekologiska livsmedel som sjunkit markant sedan Miljöpartiet lämnade kommunfullmäktige.

En viktig del av detta är ett strukturerat arbete med att nå Agenda 2030-
målen. I Hylte Kommun ska miljöhänsyn prioriteras och beaktas i varje
beslut. Vår natur är en viktig resurs och både turister och
kommuninvånare uppskattar en vacker skogsmiljö och resterna av
vildmark.

  • Miljön skall beaktas i varje kommunalt beslut
  • Ta fram en belysningsstrategi och en genomförandeplan
  • Öka andelen ekologiska livsmedel till 60% i kommunens serveringar, och betydligt mer närodlat
  • Strukturerat arbete mot invasiva arter
  • Ambitiös politik för att värna våtmarker och torvmossar
  • Implementera sopsortering med fyrfackssystem för hushållsnära, träffsäker och långsiktig sopsortering

Nyheter på Miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter