Skola och barnomsorg

Skola och barnomsorg

Skolan ska främja alla barns nyfikenhet och ge varje barn möjlighet att nå sin fulla potential. Ett bra utbildningssystem är också avgörande för att vi ska kunna bygga ett hållbart, modernt samhälle och hantera framtidens utmaningar och möjligheter. Sverige behöver en skolpolitik som ger lärarna tid att se varje elev. Vi vill se till att den elev som behöver extra stöd får det i rätt tid, utan dröjsmål. För att lyckas med detta behövs fler vuxna i skolan och mindre mätning och byråkrati. Läraryrket ska värderas som ett av våra allra viktigaste yrken. Skolan skall vara en plats där barnen mår bra och känner sig trygga.

Våra barns psykosociala hälsa och inlärning förbättras genom att skapa grönare skolgårdar med plats för lek och återhämtning. Förstärk därför utomhuspedagogiken, i alla åldrar. Det bidrar till en god hälsa, bättre inlärning och är ett viktigt komplement till en alltmer digital skola. Det gör det också möjligt att mer kostnadseffektivt kunna utnyttja befintliga skolors lokaler när befolkningen växer.

Skola och förskola ska vara på alla barns lika villkor. Alla barn oavsett funktionsvariation har rätt till likvärdig utbildning och det stöd de behöver för att uppnå detta. Ge alla barn tid på fritidshem för att förstärka gemenskapen, ge utrymme för social träning. och ge möjlighet till läxhjälp. Det ger även vårdnadshavare utanför arbetsmarknaden större möjlighet att satsa på jobb, utbildning eller rehab.

Lärare, pedagoger och andra vuxna som trivs i skolan är en nyckel till bra undervisning. Vi vill ge medel för att stärka arbetslagen och den psykosocial arbetsmiljön i förskola och skola. Vi vill ha kontinuerlig kompetenshöjning även för vikarier/timanställda.

Vi vill särskilt värna om barn och ungdomars rätt och tillgång till kultur och en meningsfull fritid. Kulturskolan är viktig för att säkra barn och ungas möjligheter till eget skapande och utövande av kultur.

  • Ge förskolan och skolan resurser och mandat att arbeta långsiktigt och med arbetsro. Ge lärarna bättre arbetsvillkor, t.ex. genom tvålärarsystem och bättre villkor för vikarier
  • Behåll skolorna i våra byar. Barn skall inte resa långt för sin skolgång
  • Skapa gröna, kreativa skolgårdar med plats för lek och återhämtning
  • Förstärk utomhuspedagogiken i alla åldrar
  • Stärk arbetslagen och den psykosociala arbetsmiljön i förskola och skola
  • Stärk det förebyggande hälsoarbetet i alla åldrar. Ge eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator
  • Ge alla barn tid på fritidshem
  • Utökad vistelsetid på förskola och fritidshem även vid föräldrars sjukdom eller arbetslöshet
  • Behåll kulturskolan kostnadsfri

Nyheter på Skola och utbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter