Järfälla

Lyssna

Vi är ett modernt och konstruktivt alternativ som ser möjligheterna med ett växande Järfälla. För oss är det en självklarhet att Järfälla ska vara en modern, mänsklig och miljövänlig kommun.

Bli medlem här!

Vår facebook

Våra prioriteringar

Klimat.

Klimatfrågan engagerar många människor. FN:s klimatpanel har under det senaste året publicerat tre rapporter som belyser koldioxidutsläppens betydelse för att vi går mot en ohållbar uppvärmning av jordens klimat. Två tredjedelar av järfällabornas utsläpp kommer från transporter. Det är därför av största vikt att begränsa biltransporterna till sådana där bilen är nödvändig och att då i ökande utsträckning övergå till användning av elfordon. Möjlighet att ansluta sig till en bilpool kan bidra till minskat privat bilägande och därmed till mindre bilanvändning. Miljöpartiet vill att Järfälla ska ligga i framkant när det gäller att ta ansvar för övergång till fossilfria transporter.

Skola.

För att varje barn ska trivas i skolan och för att skolresultaten ska kunna förbättras krävs det att vi har fler lärare och ännu bättre lärare. Vi vill satsa på lärartätheten och se till att lärarna kan prioritera undervisning och elevtid. Vi ska också göra läraryrket mer attraktivt genom att som arbetsgivare ta ansvar för att lärarlönerna höjs i ett snabbare tempo. För unga vuxna är rörligheten en viktig del av utvecklingen, vi tycker att alla elever ska ha goda möjligheter att röra sig runt i Stockholm. Därför vill vi att alla elever ska få SL-kort.

Grön stadsplanering.

Järfälla är en del av en snabbt växande Stockholmsregion, och vi är glada över att också Järfälla växer. Men för att skydda våra naturområden och för att möjliggöra ett hållbart resande är det viktigt att vi bygger i kollektivtrafiknära lägen. För de bostäder som inte ligger i direkt anslutning till kollektivtrafiken är det viktigt att det finns en god cykelinfrastruktur.

Förskola.

I förskolan lägger vi grunden för barnens läsande, skrivande och räknande. Det är därför viktigt att varje barn på riktigt blir sett varje dag. Därför vill vi satsa mer resurser på fler pedagoger och mindre barngrupper. Vi vill ge större frihet åt kommunala och enskilda förskolor att utveckla sin verksamhet på bästa sätt utifrån de lokala förutsättningarna. Verksamheten ska inte styras från kommunhuset utan utifrån samråd mellan barn, personal och föräldrar. Barn har rätt till delaktighet och inflytande utifrån ålder och mognad. Barn är särskilt känsliga för exponering av farliga kemikalier. Vi vill därför kartlägga och fasa ut skadliga produkter i förskolorna.

Ekologisk mat.

Maten i förskola, skola och äldreomsorg är en viktig del av verksamheterna, och ska vara nyttig, god, ekologisk och helst närlagad. Kommunen är en stor konsument och bör ta sitt ansvar när det kommer till hållbar konsumtion. Andelen ekologiska livsmedel ska öka och på sikt vara 100 procent.

Äldreomsorg.

Att alla äldre har tillgång till god äldreomsorg är en grundbult i ett anständigt samhälle. Vi vill att de äldre ska ha ett så stort inflytande över sin egen vardag som det är möjligt. Därför är det bland annat viktigt att det finns ordentligt med äldreboenden i kommunen och att den som har beviljats plats på äldreboende även har möjlighet att bo där tillsammans med sin partner. Det är viktigt att maten som serveras är god och näringsriktig samt lagad på plats, det får vara slut på micrade plastlådor till de äldre.

Naturreservat.

En av Järfällas bästa kvalitéer är närheten till natur och vatten. Det ger oss möjligheter till upplevelser, lärande och rekreation. Det är av yttersta vikt för livskvaliteten i Järfälla att vi skyddar och tillgängliggör dessa värden både i de större grönområdena och i bostadsområdena. Gränserna för dagens naturreservat ska inte tummas på och fler områden ska skyddas. Biologisk mångfald och naturens ekosystemtjänster ska värnas.

Miljöpartiet de gröna Järfälla

Kontakt