Nu går vi in i klimatkampens avgörande stund. Utan handlingskraft under den kommande mandatperioden kommer vi överskrida såväl 1,5-gradersmålet som 2-graderstaket. Som tur är, är det aldrig för sent att göra skillnad. Varje tiondel av en grads uppvärmning som vi undviker betyder räddade människoliv, egendom och ekosystem, i form av färre översvämningar, mildare värmeböljor och mindre artutrotning. Men varje år som går betyder att takten i omställningen måste gå snabbare.

Tyvärr är skärpta ambitioner inte vad Järfällas högerstyre bidragit med de senaste åren. Snarare har den handlingskraft som visades under grönt ledarskap innan 2018 bytts ut mot passivitet. Under mandatperioden 2022-2026 vill vi att Järfälla återigen sätter på sig ledartröjan i miljö- och klimatfrågor.

Den banbrytande koldioxidbudgeten som vi tog fram har legat och samlat damm i Alliansens byrålåda. Den vill vi åter väcka till liv, genom att starta ett nytt klimatkansli på kommunstyrelseförvaltningen som får i uppdrag att bearbeta den till ett pengsatt handlingsprogram som lever upp till våra åtaganden enligt Parisavtalet. Utifrån den nya handlingsplanen får det nya klimatkansliet i uppdrag att uppdatera kommunens miljöplan och övriga mål och styrdokument, och vi föreslår att Järfälla för första gången sätter mål för minskning av våra konsumtionsbaserade utsläpp.

Det nya klimatkansliet ska få en investeringsbudget som de kan rikta till de projekt som bidrar till att förverkliga klimatfärdplanen. Utgångspunkten ska vara att vi i Järfälla ska göra allt vi kan så att världen klarar taket på 1,5 graders-uppvärmning. Om världen missar det målet kommer det inte vara för att vi inte gjorde allt vi kunde.

Det svåra med klimatkrisen är att den genomsyrar all politik, precis som den genomsyrar hela samhället. Det nya klimatkansliet ska ta fram en modell för hur politiken kan få löpande feedback om hur deras beslut hjälper eller stjälper att vi uppnår klimatmålen. Det ska inte längre gå att fastställa fina mål, och sen strunta i dem när det kommer till kritan.

I takt med klimatkrisen förvärras artutrotningen såväl globalt som lokalt. Nuvarande Alliansstyret har inte gjort någonting i tre år för att skydda fler grönområden. Först till valåret 2022 kom ett uppdrag om att utreda skydd av Hästa klack, något som Miljöpartiet hade kämpat för hela mandatperioden. Nu vill vi att Järfälla åter tar ansvar för att skydda mer stadsnära natur, med bland annat ett nytt naturreservat i Ängsjö. Samtidigt som vi höjer ambitionerna gällande skydd av grönområden måste vi också höja ambitionerna gällande Järfällas vatten.

Vi vill snabba på genomförandet av Järfällas vattenplan, ta krafttag i regionens mest förorenade vattendrag Bällstaån, samt hålla Mälaren rent genom exempelvis mjukgöring av hårda ytor i avrinningsområden.

Arbetet med ett giftfritt Järfälla kan inte bara ske ute på fältet, i det gröna och det blå. Vi måste ta oss an våra mänskliga miljöer. Resultatet av gamla miljösynder skapar enorma kostnader för oss idag. Nu måste vi även se till att inte skapa nya för våra barn och barnbarn. Plastmaterial på offentliga platser som parker och lekplatser ska undvikas och konstgräsplaner måste utrustas så att mikroplast inte kan spridas vidare. Alla Sveriges kommuner måste tillsammans ta krafttag för att driva marknaden till bättre lösningar för konstgräsplaner som inte förgiftar vår mark och vatten. Arbetet med giftfri upphandling och det mellankommunala samarbetet för en giftfri vardag måste stärkas. Det gäller framför allt i barnens miljöer.

När Järfälla utvecklas måste vi passa på att bygga för det samhälle vi vill ha i framtiden. Alltför mycket av Järfälla byggs i klimatförstörande betong. Vi vill istället lösa bostadsbristen med trähus, vilket kraftigt minskar klimatpåverkan och möjliggör en trevligare ariktektur. För att Sveriges klimatmål ska gå ihop måste vi i storstadsregionerna ta ett större ansvar för att minska vårt bilberoende. Då krävs det att vi skapar en stadsbyggnad där det är enkelt och tryggt att gå eller cykla.

Kollektivtrafiken måste bli ännu mer tillgänglig. Här fyller den kommande tunnelbanan en stor funktion, men vi måste även se till att de mest bilberoende delarna av Järfälla har snabba, frekventa och pålitliga förbindelser till spårbunden kollektivtrafik. Krafttag måste också tas för att kollektivtrafiken ska vara det naturliga också för resor på tvären.

Även om världen lyckas hålla den globala uppvärmningen till någonstans runt 1,5-2 grader är delar av skadan redan skedd. Effekter av klimatförändring ser vi redan i form av värmeböljor, skogsbränder och översvämningar. För att förbereda oss för dessa konsekvenser vill vi ta fram en plan för att klimatanpassa Järfälla.

Miljöpartiet de gröna i Järfälla vill:

 • Ta fram en klimatfärdplan som håller Järfälla inom ramen för 1,5-gradersmålet.
 • Starta ett klimatkansli som ska få en investeringsbudget som de kan rikta till de projekt som har mest nytta för att vi ska leva upp till klimatfärdplanen.
 • Skärpa målet för Järfällas territoriella klimatneutralitet till inte senare än 2030.
 • Uppdatera samtliga kommunens mål och styrdokument så att de förhåller sig till den utvecklade klimatfärdplan, statens målsättningar samt kommunens åtaganden enligt Parisavtalet och Agenda 2030.
 • Sätta mål för minskning av Järfällas konsumtionsbaserade utsläpp.
 • Ta fram en modell för att bevaka den kommunala beslutsprocessen för att få löpande feedback om förslag skulle påverka möjligheten att uppnå kommunens klimatplaner.
 • Införa en kommunövergripande hållbarhetsstandard med målsättningar och krav på hållbarhet och kvalitet i utbyggnaden av kommunen.
 • Satsa på digitala möten och fossilfria tjänsteresor inom kommunorganisationen.
  Byt ut kommunens tjänstebilar mot en elbilpool som även kommunens invånare kan ta del av.
  Utveckla Järfällas miljöbarometer så att utvecklingen mot våra miljömål är lätt att följa för invånare, organisationer och andra aktörer.
 • Uppnå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn, i linje med Fossilfritt Sveriges färdplan.
 • Anta och följ upp mål för att minska matens klimatpåverkan i kommunens verksamheter och se till att maten är fri från palmolja.
 • Följa upp kommunens mål för minskat matsvinn och jobba för att höja ambitionsnivån.
 • Förse alla kommunala byggnader med lämpliga tak med solceller och sätta mål för att bygga ut solceller i kommunen i stort.
 • Öka takten i energieffektiviseringen i kommunen och i dialog med aktörer i Järfälla.
 • Främja en fossilfri kommunorganisation och en fordonsflotta som är fri från fossila bränslen och palmoljerester.
 • Avskaffa användningen av plast som är baserad på fossil råvara.
 • Ta fram en plan för att rusta Järfälla för kommande klimatförändringar, genom exempelvis ökad beredskap för värmeböljor och infrastruktur som kan hantera mer regelbundna översvämningar.
 • Förbättra busstrafiken i hela kommunen med fokus på att områden långt ifrån spårbunden kollektivtrafik får snabba förbindelser till pendeltågsstationerna.
 • Prioritera busstrafik och servicetrafik på Norrviksvägen (som går genom Igelbäckens naturreservat).
 • Genomföra bygget av tunnelbanan till Barkarbystaden och Veddesta och verka för att Kallhäll får en till pendeltågsuppgång.
 • Bygga ut och rusta upp cykelnätet med pendlingsstråk anpassade för cykling i olika hastigheter, tydligt avgränsade från gående.
 • Särskilt prioritera vinterskötsel av gång- och cykelinfrastruktur före bilvägar, för att motverka halkskador samt underlätta för året runt-cykling.
 • Verka för ett gemensamt lånecykelsystem med grannkommuner.
 • Bygga ut olika former av trygg cykelparkering vid kollektivtrafikstationer.
 • Verka för utbyggnad av laddningsmöjligheter, biogas och vätgas för privatfordon.
 • Ersätta parkeringstal med mobilitetstal och främja så kallade mobilitetshus (med laddstolpar, cykelparkering etc.) bilpooler, digitalisering och andra mobilitetstjänster.
 • Ta ett samlat grepp för en fossilfri godstrafik i samverkan med näringsliv och andra kommuner.
 • Alla byggnader och planområden ska genomsyras av klimathänsyn och ekologisk hållbarhet.
 • Minska klimatutsläppen från byggnation.
 • Öka andelen flerbostadshus som byggs med trästomme.
 • Ta fram en strategi för cirkulär ekonomi för kommunen som organisation och hur vi kan underlätta för cirkulär ekonomi i kommunen som helhet.
 • Starta hållbarhetsdriven företagsutveckling med utbildning, verktyg och erfarenhetsutbyten till företag.
 • Ställa hållbarhetskrav i upphandlingar och markanvisningar efter dialog med marknaden och följa upp de ställda kraven.
 • Göra innovationsvänliga upphandlingar som eftersträvar giftfria, avfallssnåla och cirkulära produkter, tjänster och affärsmodeller.
 • Återanvända byggmaterial vid byggnation.

Nyheter på Klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter