Klimatet kan inte vänta

Klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga, såväl för kommunen som för hela planeten. Att vi tar oss an klimatutmaningen är en förutsättning för allt annat som vi vill göra i politiken.

När Miljöpartiet var med i styret tog Järfälla som första kommun i Sverige fram en koldioxidbudget utifrån det globala klimatavtal som skrevs under i Paris år 2015. Vi vill att kommunen antar koldioxidbudgeten och agerar som ett gott föredöme i klimatfrågorna. Vi vill också göra det enklare och smidigare för de som bor och verkar i Järfälla att göra hållbara val i sin vardag.

Miljöpartiet de gröna vill:

 • Bygga klimatsmarta, miljövänliga, hus gärna med trästomme och nära kollektivtrafik.
 • Bygga ut Järfällas gång- och cykelbanor och se till att det är möjligt att gå och cykla året runt.
 • Verka för fler laddstolpar, bilpooler och lånecyklar samt driva på för bättre busstrafik.
 • Driva på utbyggnaden av solceller på kommunens tak och i hela kommunen.
 • Minimera användningen av plast som är baserad på fossila produkter.
 • Öka trafiksäkerheten i hela kommunen och öka framkomligheten för fotgängare och cyklister vid byggavstängningar.
 • Anta en koldioxidbudget för kommunen som håller sig inom ramarna för Järfällas åtagande under Parisavtalet.
 • Ta fram en ny miljöplan med ambitiösa miljömål för kommunen och för hela Järfälla, och omsätt Agenda 2030:s hållbarhetsmål i planen.
 • Hållbarhetscertifiera Barkarbystaden III, Järfällas största detaljplan.
 • Starta en hållbarhetsmiljon som riktar sig till aktörer i Järfälla.
 • Införa en kommunövergripande hållbarhetsstandard med målsättningar och krav på hållbarhet och kvalitet i utbyggnaden av kommunen.
 • Utveckla digitala resfria möten och fossilfria tjänsteresor inom kommunorganisationen och erbjuda anställda i kommunen företagscykel eller pendlarkort.
 • Utveckla Järfällas miljöbarometer och gör den publik och tillgänglig för invånare, organisationer och andra aktörer.
 • Uppnå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn, i linje med Fossilfritt Sveriges färdplan.
 • Anta och följ upp mål för att minska matens klimatpåverkan och matsvinnet i kommunens verksamheter.
 • Öka takten i energieffektiviseringen i kommunen och i dialog med aktörer i Järfälla.
 • Främja en fossilfri kommunorganisation och en fordonsflotta som är fri från fossila bränslen.
 • Genomför de viktigaste åtgärderna för att minska Järfällas sårbarhet för klimatförändringar, exempelvis ökad beredskap för värmeböljor och så långt det är möjligt undvika byggande i översvämningsområden.

Fördjupning i ämnet Klimat

Under mandatperioden har vi:

 • Motionerat om en klimatfärdplan som håller sig inom koldioxidbudgetens ramer genom smarta upphandlingar, högre krav på byggprocessen, solceller på kommunala tak och en mobilitetstorm som ersätter parkeringsnormen.
 • Lagt 50 miljoner i våra rödgröna oppositionsbudget för att finansiera åtgärder för att uppnå klimatfärdplanens mål.
 • Jobbat för att ersätta kommunens bilflotta med en bilpool som alla järfällabor kan använda.
 • Föreslagit att kommunen kvantifierar sin matkonsumtions klimatavtryck och sätter mål för att minska den.
 • Prioriterat bostadsbyggen i kollektivtrafiknära lägen och röstat emot klimatförstörande förtätning i bilberoende områden.
 • En grön rivstart för klimatet – hela listan
 • Historien bakom Sveriges klimatlag
 • Klimatklivet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: