Bevara våra djur och växter i levande skogar

Det pågår en global naturkris av en aldrig tidigare skådad omfattning i människans historia. Världen är på väg in i ett sjätte massutdöende av arter. Artkrisen pågår även i Sverige. Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Miljöpartiet vill att skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Vi vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

Miljöpartiet vill

  • skydda värdefulla naturmiljöer – öka resurserna till naturskydd över hela landet
  • bruka jorden med hänsyn – främja naturnära och hyggesfritt skogsbruk
  • Statens markinnehav ska vara ett föredöme inom skogsbruket
  • rädda pollinerande insekter och stärk den biologiska mångfalden.
  • skydda 30 procent av Sveriges natur, bland annat våra unika sammanhängande fjällskogar och skyddsvärda skogar i hela landet.
  • återställa våtmarker som torrlagts i snabbare takt.
  • att mer skogsbruk bedrivs med hyggesfria metoder.

Att rädda klimatet och den biologiska mångfalden går hand i hand

För oss är det viktigt att skydda värdefull natur och bevara den biologiska mångfalden, i Sverige och i hela världen. På global nivå pågår just nu den största utrotningen av arter i mänsklighetens historia. Även i Sverige går utvecklingen åt helt fel håll. Ekosystemen i våra hav, skogar, fjäll, sjöar och jordbruksmarker fortsätter att utarmas. Men mycket återstår som vi kan rädda.

Klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden är mycket nära sammankopplade och måste lösas samlat. Vi vill ställa om vårt skogsbruk, jordbruk och fiske till att bli mer hållbart. Då kan vi bevara många djur- och växtarter och skapa starka ekosystem som både lagrar in mer kol från luften och står emot klimatförändringar bättre. Vi vill att krav på hänsyn till biologisk mångfald ska ingå i samtliga politikområden inom EU som påverkar naturmiljön.

Skydda våra stränder, artrika kulturmarker och andra viktiga biotoper

Ett starkt strandskydd är nödvändigt för att kunna skydda djur och växter som lever på stränder och i vattnet. Strandskyddet är också viktigt för friluftslivet och hjälper att skydda oss från översvämningar som kommer bli allt vanligare till följd av klimatförändringarna.

Vi vill bevara de pollinerande insekterna som vi behöver för att få mat. Vi behöver driva frågan i Sverige, men också inom EU och internationellt. Vi vill förbjuda farliga bekämpningsmedel och bevara jordbruksmark och de artrika ängs- och betesmarkerna.

Det behövs också omfattande satsningar på att återställa natur som människan förstört. Det kan handla om att återställa igenväxande ängs- och betesmarker, övergödda havsvikar eller laxvatten med vandringshinder. Våtmarker kan restaureras så att de börjar bidra till dricksvattenförsörjningen igen.

De milsvida fjällskogarna och skydd av skog i hela landet

Vi behöver levande, rika skogar. Då måste vi ge skogen möjlighet att utvecklas och bevara de växter och arter som bor där. Värdefull skog ska skyddas, inte förstöras.

Sveriges fjällskogar har kallats Sveriges Amazonas och utgör Europas sista, stora vildmarksområde. Vi vill ge de unika, sammanhängande fjällskogarna ett långsiktigt skydd, liksom andra värdefulla naturområden över hela landet.

Ett hållbart och klimatanpassat skogsbruk

Läget i den svenska skogen är på många sätt kritiskt, med en omfattande artkris och brist på livsmiljöer för många arter. Krisen växer i takt med att det moderna plantageskogsbruket breder ut sig. Det behövs en bred omställning av skogsbruket mot hållbara, klimatanpassade och mer varierade skogsbruksmetoder. Det är avgörande för att bevara mångfalden av arter, öka kolinlagringen och skapa starka, motståndskraftiga skogar som är bättre rustade för klimatförändringarna.

Myndigheter och statliga bolag med stort markinnehav ska ha en nyckelroll som föredöme för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Miljöpartiet vill se omfattande satsningar på moderna, hyggesfria skogsbruksmetoder och ökad naturhänsyn. EU:s naturvårdsdirektiv måste genomföras fullt ut i alla medlemsstater.

Fördjupning

Vi måste ställa om – med hjälp av naturen

 

Nyheter på Skog och biologisk mångfald

Märta och Per står glada i korridorMärta och Per står glada i korridor

Ny grön skogspolitik

Språkrören står i skogen klädda i kostymSpråkrören står i skogen klädda i kostym

Räddat strandskydd och mer skyddad skog

Rekordstora budgetsatsningar på miljö och klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter