Trygga och fria barn

I Karlstad vill vi erbjuda barn en trygg tillvaro i förskola och skola. Lokalerna ska vara anpassade för förskoleverksamhet och inte innehålla skadliga kemikalier. Vi vill ge barn och unga möjligheter att växa som individer, få en god kunskapsgrund och lära sig hur man lär sig. Arbetet för en god personaltäthet måste därför fortsätta och betonas än mer.

Miljöpartiet vill

  • säkerställa mer personal till elevstöd och specialpedagogik.
  • att det är max 5 barn/anställd i förskolan senast 2022.
  • ge bättre möjligheter till fysisk aktivitet i skolan.
  • att det är minst 75 % ekologiska råvaror i skolmaten och fler svenska råvaror.

Barn och unga är aktiva och kreativa individer som har rätt att utvecklas så långt som möjligt socialt och kunskapsmässigt. Alla barn och unga vill och kan lära, och ska möta en stimulerande miljö som stärker deras nyfikenhet och lust till lärande. 

Politikens roll är att skapa förutsättningar för en bra verksamhet i förskola och skola, en verksamhet som aktivt stödjer barnens och de ungas utveckling till trygga, solidariska, demokratiska och ansvarstagande människor med god självkänsla. Alla barn och elever har rätt till en god utbildning ledd av engagerade och välutbildade pedagoger. De barn och elever som har behov av särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Genom ett nära samarbete med Karlstads universitet kan skolorna än mer ta till sig den senaste forskningen inom pedagogik, didaktik och undervisningsmiljöers utformning.

Alla barn har rätt till undervisning, även barn till papperslösa, d v s gömda flyktingar och andra som vistas utan uppehållstillstånd i landet Miljöpartiet ser det som ett ansvar att ge dessa barn och deras familjer en trygg vardag. Vi vill att kommunen hittar sätt att låta dessa barn få undervisning. Kontakter med andra länder ska uppmuntras.

Idag begränsas vi tyvärr av föråldrade normer för hur pojkar och flickor ska vara bland annat. Miljöpartiet vill att barn ska utvecklas fritt som individer oberoende av kön och annan bakgrund. Därför vill vi fortsätta arbeta med att utbilda personalen och stödja verksamheten med genuspedagoger - som arbetar med att ge barn fler valmöjligheter än bara pojke eller flicka.

Lokalerna där barnen vistas ska vara trygga och säkra. Vi vill inte ha några skadliga kemikalier i golv och leksaker, och varken barn eller personal ska bli trötta av för hög ljudnivå. Utomhus ska det finnas bra gårdar för kreativ utelek. Vi vill att skolorna ska arbeta med miljö och hållbarhet och erbjuda mycket ekologisk, vegetarisk och närproducerad mat.

Du ska kunna välja mellan olika sorters förskolor för dina barn. Kommunala eller privata, och med olika fokus i sin pedagogik. Det ska finnas bra barnomsorg på kvällar och helger och den öppna förskolan är viktig. Vårt långsiktiga mål är små grupper i förskolan, baserade på barnens behov och inte kommunens ekonomi.

För att finansiera några av dessa och andra satsningar på barn och unga är vi öppna för att höja skatten med upp till 50 öre. Det ger upp till 100 milj kr som öronmärks för dessa satsningar på framtidens vuxna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: