Hav, vatten och fiske

Hav, vatten och fiske

Vänern, Klarälven, Norsälven, Alstern och våra övriga sjöar och vattendrag är vår kommuns livsnerv. De bidrar med rekreation och vackra naturupplevelser. Vänern är en viktig transportled och även vår viktigaste dricksvattenkälla. I klimatförändringarnas tid behöver vi också se till att vi skyddar oss mot höga vattenflöden från Vänern, Klarälven och plötsliga skyfall.

Vänern och våra vattendrag är platser för rekreation och vila. Vi vill att fler får möjlighet att komma ut i vänerskärgården och njuta av vårt innanhav. Genom initiativ från Miljöpartiet har båtbusstrafik skapats i larälvsdeltat, till Vänerns öar och till våra grannkommuner. Vi tror att det finns fler möjligheter för vårt näringsliv att utveckla turism, matproduktion och upplevelser i vårt skärgårdsområde.

Vänern som transportled behövs utvecklas. Vi vill att så mycket gods som möjligt transporteras på Vänern. Med nya, effektiva och alltmer miljömässigt hållbara båtar har vattenlederna stora fördelar framför lastbilstransporter som sliter hårt på vägar och klimat. Därför är det viktigt att slussarna i Trollhättan byggs om så att vi kan öka våra vattentransporter.

Rent dricksvatten är något vi tar för givet i Sverige. Men klimatförändringarna hotar tillgången på dricksvatten. Vi måste därför öka skyddet av vår viktigaste resurs och säkerställa att inga miljögifter förorenar vårt vatten och att övergödningen begränsas. Nya möjligheter för fisken att vandra och föryngra sig och arbete för att skapa friska vattendrag är nödvändigt. Förädlingen av produkterna till glädje för konsumenterna bör utvecklas.

Nivåregleringen är en svår avvägning. Genom att hålla sjön på en alltför jämn nivå växer stränder igen och den naturliga variationen upphör. Att en vattenyta höjer och sänker sig är naturligt och skapar också utrymme och livsmöjligheter för en del av den biologiska mångfald som vi vill bevara för framtiden. Samtidigt vill vi inte ha samhällsskadande översvämningar och vi behöver jämna flöden för att tillverka energi i Göta älv. Hänsyn till vattnets kraft är viktig i all stads- och samhällsplanering och att förstärka skydd mot översvämningar och skyfall tycker vi ska prioriteras. Bebyggelse i riskområden för översvämning ska undvikas.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Hav, vatten och fiske

Karlstad, 15 juni 2023

Värmebölja och klimatförändringar i Karlstad

Karlstad, 15 juli 2021

Häng med ut på båtbussen

Karlstad, 4 maj 2021

Håll Karlstad rent!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter