HBTQ

Vi tycker att människors lika värde skall respekteras – oavsett ålder, kön, köns-överskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, trosuppfattning, funktionsnedsättning eller etnicitet.

Kommunen ska ta ansvar för att vara en förebild och leda arbetet med jämställdhet och hbtq-frågor framåt. Alla människor har lika värde oavsett könstillhörighet, sexuell läggning eller etnisk bakgrund. Ingen ska på grund av att hen identifierar sig som man, kvinna eller ingetdera utsättas för diskriminering. Lika lön för lika arbete är en självklarhet. Människor som inte anser sig vara heterosexuella ska inte behöva utstå trakasserier eller bemötas kränkande.

Miljöpartiet i Karlstad vill uppmärksamma hur förlegade föreställningar och fördomar om kvinnor och hbtq-personer finns kvar i samhället än idag. Dessa tror vi att man motverkar genom utbildning och kunskap. Alla samhällets individer bör därför ta lika mycket ansvar för att varken kvinnor eller hbtq-personer blir förtryckta eller illa behandlade. Ett särskilt ansvar ligger också på kommunen som ska fungera som en förebild och föregångare i arbetet mot ett samhälle där alla personer ges lika värde både i både teori och praktik.

Nyheter på HBTQ

Karlstad, 15 september 2023

Krönika Anna Nordström: Ett parti med ryggrad

Karlstad, 29 juni 2023

Unga om Vålberg och Edsvalla

Karlstad, 27 augusti 2020

Olikhet är en styrka för Värmland

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter