Motion om ansvarsarter

Motion om ansvarsarter

Miljöpartiet föreslår att Kungsbacka kommun tar ett särskilt ansvar för bland andra knubbsäl, havsnejonöga och ålgräs. Det är arter som vi ska ta ett speciellt ansvar för att värna. Vi ska också se till att deras livsmiljö inte förstörs eller hotas. Vårt förslag är ett urval av växter och djur som lever i land- och vattenmiljö i Kungsbacka kommun.

Läs hela motionen med listan över arter nedan

 

Ansvarsarter i Kungsbackas natur

Kungsbacka är en rik kommun. Kommunen har en rik och omväxlande natur, från karg havsmiljö med kala klippmiljöer till sjöar och rika ädellövskogar. De allra flesta invånarna i kommunen har tillgång till en god livsmiljö med närhet till natur och möjligheter till rekreation.

Det kan vara lätt att ta detta för givet men viktigt att vara uppmärksam på att naturen måste skyddas och bevaras. En exploaterad miljö kan vara omöjlig att återställa.

Naturen består av en hel mängd arter av växter och djur som alla är beroende av speciella livsmiljöer. Vissa är mera utsatta och hotade på grund av exploatering av livsmiljöerna. Andra arter, såsom ålgräs, blåstång och gamla ekar och bokar, är viktiga att bevara på grund av att de bygger upp en livsviktig livsmiljö för en mängd andra organismer, såsom krabbor, musslor, fiskar, ekoxar eller bokvårtlav, i en komplicerad näringsväv.

Vi föreslår att Kungsbacka kommun utser några så kallade Ansvarsarter. SLU Artdatabanken definierar begreppet naturvårdsarter, där ansvarsarter ingår, som ”en samlingsterm för arter som är extra skyddsvärda, indikerar att ett område har höga naturvärden eller i sig själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald.” https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/9.-naturvardsarter/rapport_naturvardsarter.pdf.  För ansvarsarter gäller:

 • En kommun, region eller annat område kan välja ut vissa arter som de har ett särskilt ansvar för att bevara. Detta ansvar är frivilligt.
 • Ofta har dessa arter sin huvudsakliga utbredning eller på annat sätt viktiga populationer inom området.
 • Ansvarsarter är ofta men inte alltid rödlistade.
 • En ansvarsart har inte automatiskt något lagstadgat skydd.

Dessa arter ska vi ta ett speciellt ansvar för att värna. Vi ska också se till att deras livsmiljö inte förstörs eller hotas. Vårt förslag nedan är ett urval av växter och djur som lever i land- och vattenmiljö i Kungsbacka kommun.

 

Havsnejonöga
Anadrom fisk som lever i saltvatten men fortplantar sig i sötvatten.
Kustvatten och vattendrag. Kungsbackaån och Rolfsån.
Starkt hotad i Sverige. Fredad.

Tretåig mås
Fågelart i familjen måsfåglar. Marin pelagisk art. Nidingen (häckning). Starkt hotad.
Nidingen naturreservat sedan 1980 och häckplatsen skyddad med tillträdesförbud under häckningsperioden.

Knubbsäl
Art i familjen öronlösa sälar. Kustnära, med tillgång till fisk och viloplatser på skyddade skär och holmar. Kungsbackafjorden. Gynnsam bevarandestatus.
Finns i Bevarandeplan för Kungsbackafjorden.

Ålgräs
Marin kärlväxt som växer med rötter i mjuka bottnar och bildar täta ängar.
Grunda kustnära mjukbottnar. Ängarna viktiga livsmiljöer för många växter och djur.
Kungsbackafjorden. Ålgräsängar är en hotad naturtyp som har minskat kraftigt de senaste 50 åren. Areell utbredning har minskat med 60 % i inre Kungsbacka-fjorden sedan  slutet av 1990-talet. Finns Åtgärdsprogram för ålgräsängar (2017-2021, HaV). Syfte att habitatet ålgräsängar får ett långsiktigt skydd och möjligheter att återetablera förlorade arealer.

Blåstång
Blåstång tillhör gruppen brunalger och växer runt Sveriges kuster. Grunda klippbottnar. Algklädda klippbottnar ger tångskog som skydd för bland andra yngel och större fisk.
Kungsbackafjorden. Övergödning har minskat blåstångens utbredning och den totala utbredningen av dessa havets skogar. Bevara oexploaterade grunda klippbottnar och stränder.

Kungsfiskare
Fågelart inom familjen kungsfiskare. Beroende av åar och bäckar ofta med lummig strandvegetation med lodräta strandbrinkar där bohålor grävs ut.  Kungsbackaån (under häckningsperiod) Kungsbackafjordens inre del (observationer vintertid). Sårbar.
Bevara åar och bäckar med lummig strandvegetation, med lodräta strandbrinkar för att gräva bohål

Gröngöling
Fågel inom familjen hackspettar. Lövskog, parker och lövblandad barrskog är häckningsplats.
Spridd i kommunen. Livskraftig. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske.
Prioriterad art i Skogsvårdslagen. Gamla träd bör lämnas och nya träd tillåtas åldras.

Flodpärlmussla
Sötvattenslevande stormussla. Vattendrag. Ett larvstadium lever parasitiskt på gälar av lax eller öring. Rolfsån och Kungsbackaåns biflöde Lillån.
Starkt hotad. Otillfredsställande status på grund av liten population och brist på föryngring.
Finns åtgärdsprogram med vägledning för åren 2020-2024, med skydd och restaurering av flodpärlmusselvatten. Finns bevarandeplan för Natura 2000-området Rolfsån.

Ekoxe
Europas största skalbaggeart. Gamla ekar. Fjärås och Idala.  Livskraftig, men misstankar finns om populationsminskning. Död ved i större mängd bör lämnas och träd tillåtas dö för att skapa kontinuerlig tillgång på livsmiljöer.

Vi föreslår

 • Att kommunen utser Havsnejonöga som kommunal ansvarsart
 • Att kommunen utser Tretåig mås som kommunal ansvarsart
 • Att kommunen utser Knubbsäl som kommunal ansvarsart
 • Att kommunen utser Ålgräs som kommunal ansvarsart
 • Att kommunen utser Blåstång som kommunal ansvarsart
 • Att kommunen utser Kungsfiskare som kommunal ansvarsart
 • Att kommunen utser Gröngöling som kommunal ansvarsart
 • Att kommunen utser Flodpärlmussla som kommunal ansvarsart
 • Att kommunen utser Ekoxe som kommunal ansvarsart
 • Att kommunen upprättar en plan för varje utsedd ansvarsart. Planen ska konkret beskriva hur kommunen ska ta ett speciellt ansvar för att värna ansvarsarterna och se till att deras livsmiljöer inte exploateras eller hotas.

 

Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise,
Miljöpartiet de gröna Kungsbacka

Motionen inskickad 2022-08-12

 

Motion om ansvarsarter

Relaterade nyheter

Uppsala län, 24 november 2022

Region Uppsalas styre är historiskt svagt

Örebro län, 22 november 2022

Flera fel om flyget och länets flygplats

Värmland, 16 november 2022

Nya regeringen missgynnar kollektivtrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter