Motion om Långsiktigt samarbete mellan Kungsbacka kommun och Kungsbacka Kvinnojour

Då kommunstyrelsen i augusti 2020 inte ville ge kommundirektören i uppdrag att i samarbete med Individ&Familjeomsorg och ev andra förvaltningar arbeta fram en lösning på ett långsiktigt och tillräckligt finansierat samarbete mellan Kungsbacka kommun och Kungsbacka Kvinnojour, lägger Miljöpartiet istället en motion till fullmäktige. Det talas mycket om Ett Kungsbacka och att samarbeta över nämnd- och förvaltningsgränser. När det gäller kvinnojouren finns ett glapp mellan ord och handling.

Kungsbacka Kvinnojour är tillfälligt räddad under 2020 genom S Mp-regeringens extra stöd av kvinnojourer, men inför 2021 behövs en stabilare ordning för att jouren ska kunna fungera. En oenig kommunstyrelse beslutade i augusti att hänvisa till Nämnden för Individ och Familjeomsorg väl medvetna om att den nämnden har stränga sparbeting och därmed svårt att bidra finansiellt. Långsiktigt stabilt samarbete med kvinnojouren brådskar och behöver lösas under hösten. Vanligtvis tar en motion ett år eller mer att vandra genom kommunen och tillbaka till fullmäktige. Vi vädjar att snabba på processen så att den styrande majoriteten så småningom kan föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad för att kommunen lyckats samla ihop sig till Ett Kungsbacka i den här frågan i tid för att det ska finnas en kvinnojour kvar att samarbeta med.

Kungsbacka Kvinnojour i sin nuvarande form startade 2016 och har de senaste två åren sett en markant ökning av antal hjälpsökande som föreningen hjälper med råd och stöd samt vid behov skyddat boende. Kvinnojouren avlastar Individ & Familjeomsorg och når kvinnor, barn och deras husdjur som annars inte hade fått hjälp att ta sig ur våldsamma relationer. För att fungera måste föreningen ha en stabil och långsiktig ekonomisk bas för att kunna betala hyra för boende och kontor och lön till stödjande personal. Kommunen kan inte förlita sig på att det går att sköta en kvinnojour enbart med ideella krafter även om volontärer är ett viktigt komplement. Föreningsbidraget på 172 500 kr för 2020 är på en för låg nivå för att jouren ska kunna fungera. Kungsbacka behöver en kvinnojour och kommunen behöver ta sin del av ansvaret för att den ska finnas.

Vi föreslår:
- Att kommunen skyndsamt arbetar för ett långsiktigt och tillräckligt finansierat samarbete mellan Kungsbacka kommun och Kungsbacka Kvinnojour

Maria Losman, Miljöpartiet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: