Motion ungas hälsa

Lyssna

Miljöpartiet i Kungsbacka motionerar om ungas psykiska hälsa och delaktighet i de kommunala besluten. I motionen föreslås att ett arbete med åtgärder startas omgående.

 

Ungas hälsa och välbefinnande måste vara en kommuns främsta prioritering. Idag är det inte så i Kungsbacka. Tidigare fanns det ett direktiv kring ungas psykiska hälsa men det togs bort i alliansens budget för 2019. Samtidigt visar siffror från både vår egen kommun och från riket att fler unga mår sämre och sämre. Detta är inte hållbart varken i nuläget eller för framtiden. Kommunen måste ta dessa frågor på större allvar och Miljöpartiet har vid många olika tillfällen lyft frågor kring psykisk hälsa bland unga, senast i vårt budgetförslag för 2019.

Lupp-undersökningen 2018 visade bl.a. att nästan tre av fyra tjejer uppger att de flera gånger i veckan haft besvär med huvudvärk, magont, stress, nedstämdhet och/eller sömnproblem. Undersökningen visar också att hälften av ungdomar vill var med och påverka kommunen men bara en femtedel tycker att de kan föra fram åsikter till de som bestämmer.

Den nationella samordnaren för psykisk hälsa tog tillsammans med andra aktörer ett initiativ då de unga fick göra en beställning till samhället. De kom fram till sju konkreta förslag för att möta de ungas behov. Förslagen är tydliga, enkla och handlar om kunskaper kring psykisk hälsa, kontinuerliga och obligatoriska samtal med elevhälsan, hjälp och stöd ska utgå från ungas behov och att fler unga företrädare behövs i samhällets beslutsprocesser.

Vi måste också vara medvetna om att ungas psykiska och fysiska hälsa påverkar inte bara det enskilda barnet utan också närstående, vänner, skolpersonal och den ungas skolresultat. Vi är därför övertygade om, att om fler unga mår bättre, kommer också skolresultaten att bli bättre.

En grupp som är viktig att se extra på är de elever som har en hög frånvaro. Vi vet att det finns ett arbete igång med att se över detta men vi önskar att frågan fick en ännu större tyngd. Eftersom elever med hög frånvaro ofta hamnar utanför arbetsmarknaden och även mår sämre än andra är det viktigt att prioritera de här barnen och unga vuxna. Kommungemensamma undervisningsformer behövs för att hjälpa till att vända frånvaron och alla goda exempel behöver spridas.

Åtgärder för att komma tillrätta med barns hälsa och påverkan kan vara åtgärder som projektdagar kring psykisk ohälsa, fler kuratorer, regelbundna samtal med elevhälsan för alla elever, hälsosamtal kring psykisk hälsa och nya former för ungas deltagande i samhällets beslutsprocesser. Men viktigast av allt är att göra de unga delaktiga i framtagandet av åtgärder.

Nu när vi har svart på vitt vad som behöver göras måste vi göra det och vi måste göra det snabbt för de barn och unga som inte mår bra idag, imorgon och framöver.

Vi yrkar därför att:

  • Kungsbacka kommun omgående startar ett arbete kring åtgärder som ska leda till att ungas hälsa prioriteras.
  • Kungsbacka kommun prioriterar och förändrar ungas deltagande i de demokratiska processerna på andra sätt än tidigare.
  • Kungsbacka kommun tar fram ett sätt att mäta ungas hälsa så det blir möjligt att följa upp om insatser har gett önskat resultat.
  • Kungsbacka kommun själv och i samarbete med grannkommuner, erbjuder lösningar som möter olika elevers behov av anpassade lösningar, för att kunna fullfölja sin skolgång och må väl under tiden.

Emma Vildstrand

Clas Rosander

Miljöpartiet de gröna

Kungsbacka

20180725

Hämta motionen som pdf

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: