Partiremiss angående tre organisationsförändringar i Kungsbacka kommun

Lyssna

Handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott 5 september finns att ladda ner här: http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunstyrelsen/Arbetsutskott/

Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka har tagit del av underlagen och vill framföra följande.

Vi noterar att samma konsultbolag som gett råd vid sammanslagningen av förvaltningarna Funktionsstöd och Individ&Familjeomsorg, samt Kultur&Turism och Fritid&Folkhälsa, fått uppdraget att utvärdera. Det gör att vi får ta dessa utredningar med en nypa salt. De medborgare som har kontakt med förvaltningarna har inte hörts utan det som framgår av utvärderingarna är tjänstemännens och ledande politikers uppfattningar. Det vore intressant att veta mer hur invånare och andra personer som har kontakt med förvaltningarna uppfattar förändringarna.

Genomgående förordar Miljöpartiet principen en nämnd - en förvaltning. Det skapar tydlighet och det onödiga merarbete det innebär att flera nämnder delar på en förvaltning kan undvikas. Tid och mänsklig energi ska gå åt till att skapa kvalitet.

Funktionsstöd och Individ & Familjeomsorg

Vi konstaterar att tidpunkten för sammanslagningen inte var optimal. Förra mandatperioden präglades av stor oro på IFO då medarbetare slutade och ledarskapet fick kritik. Personalomsättning var då hög både på chefsnivå och medarbetarnivå. Förvaltningen upplever att sammanslagningen inte gjort någon större skillnad för merparten av klienterna. Vi noterar att det finns en upplevelse av att ledningen inte fullt ut tar tillvara på den kompetens som finns hos medarbetarna.

Sammanslagningen av förvaltningarna är redan igång och vi menar att chefer och medarbetare behöver arbetsro för att realisera rekommendationerna för fortsatta synergier så att verksamheten blir bra för de invånare som berörs. Vi vill att förvaltningen ska få en enda politisk nämnd. Det är mycket angeläget att nämnden (under 2017 och 2018 båda nämnderna) noggrant följer upp arbetsmiljön, i synnerhet ledarskap och personalomsättning.

Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsa

Sammanslagningen av förvaltningen är redan igång och vi menar att chefer och medarbetare behöver arbetsro för att realisera rekommendationerna för fortsatta synergier. Vi vill att förvaltningen ska få en enda politisk nämnd.

Det är mycket angeläget att nämnden (under 2017 och 2018 båda nämnderna) noggrant följer upp att kultur och turism får ta plats. Kultur och turism spänner över ett stort fält. Det är viktigt att det finns tillräcklig budget så att alla spetskompetenser inom kultur, exempelvis musikpedagogik (kulturskolan), bildkonst (konsthallen) och scenkonst (teatern), får tillräckliga resurser för att utvecklas i den nya organisationen. 

När det gäller turism är det viktigt att uppmärksamma att turismstrategen numera är placerad som besöksnäringsutvecklare på näringslivsenheten inom kommunledningskontoret, medan turismfrågorna ligger kvar på förvaltningen för Kultur & Fritid.

Samhällsbyggnad

Det hållbara samhället byggs till stor del i kommunerna. Allt större ansvar och fler initiativ tas av framsynta kommuner, vilket också speglas i globala överenskommelser som Parisavtalet 2015 och New Urban Agenda 2016, vilka båda antagits av FN:s medlemsstater. Städer ska vara säkra, hållbara, motståndskraftiga och inkluderande. Samverkan och social hållbarhet genom att involvera allt fler i samhällsbyggnadsarbetet är nyckelord, liksom att de är gröna, rättvisa och tillgängliga. Nya system byggs upp för finansiering av infrastruktur på lokal nivå genom 'green bonds' och 'city-to-city' avtal.

Samtidigt ökar insikten om att 'New Public Management' på många sätt spelat ut sin roll. Ledning och utveckling av städer måste ske i större samförstånd mellan olika aktörer än vad något kund-leverantör förhållande kan klara. Kunskaper som finns hos invånare, föreningar, förvaltningar, företag och forskare måste tas tillvara för att klara utmaningarna­ ­- i vårt fall sådant som lokala arbetsmarknader och transporter, men också frågor om extrema väderförhållanden och ökade risker för t ex översvämningar. 

Planprocessen kan därför inte vara passiv, där den kommunala organisationen sitter och väntar på initiativ från exploatörer, illustrerat i översikten med ”någon har en idé”. Kungsbacka behöver ta ledningen för det hållbara samhälle vi vill ha och själva ha idéer kring detta. 

Alternativ 1 skulle innebära ett steg bakåt istället för framåt med stuprör som otydligt förhåller sig till varandra. En massa detaljfrågor skulle hamna på en redan överlastad kommunstyrelse. Det skulle bli ännu svårare att vara en attraktiv arbetsgivare i ett redan svårt utgångsläge. 

Alternativ 2 är mindre dåligt än alternativ 1 men splittrat ansvar mot tre facknämnder och kommunstyrelse blir svårhanterligt. Kommunen har i ett par år redan haft dålig erfarenhet av en förvaltning med två nämnder när det gäller Funktionsstöd och Individ&Familjeomsorg, samt Kultur&Turism och Fritid&Folkhälsa.

Sedan underlaget för partiremissen kommit ut, har ny information angående arbetsmiljön på Miljö&Hälsa framkommit. Det är viktigt att det beaktas i utformandet av ny organisation.

Alternativ 3 skulle kunna bli ett bra alternativ om man inrättar en särskild samhällsbyggnadsnämnd kopplad till förvaltningen. Det demokratiska inflytandet måste vara betydande och beslut fattas på gedigna grunder. Med en otydlig politisk styrning förskjuts ansvaret till kommunledningskontorets tjänstemän, en utveckling Miljöpartiet inte vill se. Kopplingen mellan demokratiska beslut, budget och mandat måste vara tydlig.

Miljöpartiet de gröna

Kungsbacka

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: