Säkra ett långsiktigt giftfritt dricksvatten!

Motion till kommunfullmäktige i Kungsbacka.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt är kommunens huvudvattentäkt och försörjer ca 69 000 abonnenter med dricksvatten. Idag finns ingen reservvattentäkt som skulle kunna försörja samtliga av dessa abonnenter.  Det är därför extra viktigt att vattenförsörjningen skyddas och att de som bedriver verksamhet inom vattentäktens skyddsområde inte gör det så att vattentäkten påverkas negativt.

Naturvårdsverket konstaterar i den senaste fördjupade utvärderingen av miljömålen hösten 2015, Styr med sikte mot miljömålen[1],  att medvetenheten och kunskapen om grundvattnets betydelse och värde samt om vad som påverkar dess kvalitet är alltför låg. Det bidrar till brister i skydd av och hänsyn till grundvatten. Kunskapen om grundvattnets kvalitet måste förbättras på kommunal, regional och nationell nivå.

Regeringskansliets utredning om spridning av PFAS-föroreningar[2] i dricksvatten, M2015:B,[3] tillsattes i maj 2014 för att skyndsamt utreda bakgrunden till och konsekvenserna av långlivade per- och polyfluorerade kemikalier genom bruk av brandsläckningsskum. En av de frågor som skulle besvaras var: Vad kan göras för att en liknande händelse inte ska inträffa igen? Här konstaterades att huvuddelen av slutsatserna som kunde dras var av generell karaktär och handlade om bland annat svag kemikalielagstiftning och att grundvattenfrågor inte uppmärksammas i samhället.

Många kommunala vattentäkter saknar skyddsområden och inrättandet av nya skyddsområden går långsamt. Vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt inrättades 2013.

Vad säger föreskrifterna?

Länsstyrelsens i Hallands län beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt i Kungsbacka kommun, 13 FS 2012:5.
(Beslutet trädde i kraft den 1 november 2013)

4 § Hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen samt djurhållning (utdrag ur tabell)

Grundvattenzoner

 

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.

Hantering av kemiska bekämpningsmedel, som inte omfattas av tillståndsplikt inom vattenskyddsområde enligt annan lagstiftning, får inte ske utan tillstånd från Nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

Ytvattenzoner

 

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.

Hantering av kemiska bekämpningsmedel, som inte redan omfattas av tillståndsplikt inom vattenskyddsområde enligt annan lagstiftning, får inte ske utan tillstånd från Nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

 

Hur har kommunen gjort hittills?

Tillstånd ges till ett flertal verksamhetsutövare som inkommit med ansökan om tillstånd till spridning och hantering av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt.

Exempel på tillstånd under åren 2015-2019 inom sekundär skyddszon för grundvatten samt sekundär skyddszon för ytvatten samt tertiär skyddszon för grund- och ytvatten i vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka.

Odlare A: Beslut om tillstånd. Ansökan för 13 preparat inkom, varav 9 preparat godkändes.

Odlare B: Beslut om tillstånd. Ansökan för 16 preparat inkom, varav 14 preparat godkändes.

Odlare C: Beslut om tillstånd. Ansökan för 21 preparat inkom, varav alla 21 preparaten godkändes.

För kemisk bekämpning utomhus inom vattenskyddsområde ställer Miljö & Hälsoskydd också krav på att preparaten bedöms i simuleringsverktyget MACRO-DB. Om halter av ett enskilt bekämpningsmedel överstiger gränsvärdet 0,1 mikrogram per liter klassas vattnet som otjänligt av Livsmedelsverket (LIVSFS 2001:30). Men det finns också ett gränsvärde på 0,5 mikrogram per liter sammanlagt för de preparat det gäller. När Miljö&Hälsa ger tillstånd tas inte hänsyn till att när man använder alla 21 preparaten i kombination så riskerar man att komma över 0,5 mikrogram per liter sammanlagt!

Vad är problemet?

I praktiken finns inte ett långsiktigt skydd av dricksvattentäkterna. Vi riskerar att få ett dricksvatten som innehåller ständigt ökande mängder av giftiga ämnen. Problemet kommer bara att bli större om hanteringen av ansökningar om dispens eller tillstånd rörande kemiska bekämpningsmedel fortsätter som nu.

Det kommer ständigt ut nya kemikalier på marknaden och ingen kan garantera att de är tillräckligt kontrollerade eller övervakade. Därför behöver kommunen tillämpa försiktighetsprincipen på våra vattenskyddsområden och tänka långsiktig hållbarhet på råvattnet i vattentäkterna – att garantera en bra kvalitet på det vatten som kommer att användas som dricksvatten. Det räcker inte att mäta vissa kända ämnen vid råvattenintaget och i ledningar, det kan bli som att leta efter nyckeln under gatlyktan där det lyser. Det krävs ytterligare åtgärder för att minska spridning och läckage av bekämpningsmedel till såväl ytvatten som grundvatten.

Det finns inte så mycket övervakning och mätningar av substanser från bekämpningsmedel i grundvatten. Det finns dock vissa undersökningar som har påvisat oönskade ämnen i grundvatten. Länsstyrelsen i Halland har sammanställt mätningar4, under perioden 2008 – 2011, och har påvisat bekämpningsmedel, i vissa fall över de riktvärden5 som inte bör överskridas för att människors hälsa och miljön ska skyddas, i såväl vattendrag som grundvatten. På längre sikt kommer den pågående användningen av de svårnedbrytbara och giftiga bekämpningsmedlen resultera i att kemikalierna hamnar i grundvattnet där nedbrytningstakten är mycket långsam. Detta betyder att vi riskerar att få allt mera giftiga ämnen som hamnar i vårt dricksvatten.

 

 

Vi yrkar

  • att kommunen undersöker möjligheterna att skärpa kraven vid bedömningar av dispenser eller ansökningar om tillstånd rörande hantering och spridning av kemiska bekämpningsmedel i kommunens vattenskyddsområden
  • att kommunen ser över om det är möjligt att förbjuda framtida hantering av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdena
  • att kommunen undersöker om det är möjligt att i samarbete med Marks kommun se till att hela Lygnerns avrinningsområde utses till ett vattenskyddsområde som blir helt skyddat mot hantering och spridning av bekämpningsmedel
  • att kommunen undersöker hur det kan underlättas för de företagare som går över till giftfri odling inom vattenskyddsområdena och inom Lygnerns avrinningsområde
  • att kommunen ser över att relevant kontroll görs av vattenkvaliteten i våra vattenskyddsområden för att kunna säkerställa ett långsiktigt bra dricksvatten
  • att kommunen upprättar ett vattenskyddsområde för en reservvattentäkt
  • att kommunen utreder klimatkonsekvenserna för framtidens dricksvattenförsörjning

 

4Bekämpningsmedel i halländska yt- och grundvatten. Länsstyrelsen Hallands län 2012:8.

5Riktvärdet för grundvatten enligt SGU-FS 2008:2.

 

2018.08.26

Maria Losman och Clas Rosander

 

 


[1] Kan hämtas gratis från Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6666-6

[2] Per- och polyfluorerade alkylsubstanser

[3] Se Regeringskansliets webbplats: https://www.regeringen.se/rapporter/2016/03/utredningen-om-spridning-av-...

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: